Lönestatistik:

Ammunitionsröjare

Arméchef

Arméofficer

Flygofficer

Flygvapenchef

FN-soldat

Furir, försvaret

Fänrik, förvaret

General, försvaret

Generalmajor, försvaret

Kapten, försvaret

Kommendör

Kommendörkapten

Kompanichef

Konteramiral

Logistikofficer

Löjtnant, försvaret

Major, försvaret

Marinchef

Marinofficer

Officer, försvaret

Planeringsofficer

Plutonofficer

Reservofficer

Soldat, armen

Soldat, flygvapnet

Soldat, sjömän, marinen

Specialistofficer, armen

Specialistofficer, flygvapnet

Specialistofficer, sjömän, marinen

Stabsofficer

Teknisk officer

Yrkesmilitär

Yrkesofficer

Örlogskapten

Överbefälhavare

Överste, försvaret

Överstelöjtnant, försvaret

Ambassadör

Barnombudsman, myndighet

Beskickningschef

Borgarråd

Civilförsvarschef

Departementschef

Departementsråd

Direktör, myndighet

Diskrimineringsombudsman

Finansråd

Förvaltningsdirektör, staten

Generaldirektör, myndighet

Generalkonsul

Justitiekansler

Justitieombudsman

Kabinettsekreterare

Kassadirektör, försäkringskassa

Kommerseråd

Kommunaldirektör

Kommunalpolitiker

Kommunalråd

Kommunchef

Kommundelschef

Kommundirektör

Konsumentombudsman

Kriminalvårdschef

Landshövding

Landstingsdirektör

Landstingspolitiker

Landstingsråd

Länspolischef

Länsråd

Länsskattechef

Länsöverdirektör

Minister, statsråd

Näringsfrihetsombudsman

Politiker, högre

Regionkronodirektör

Regionpolitiker

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

Sjukvårdsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Statsheraldiker

Statsråd

Statssekreterare

Styrelseordförande, staten

Sändebud, beskickningschef

Universitetskansler

Utrikesråd

Överdirektör

Överintendent, myndighetschef

Avtalssekreterare, intresseorganisation

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsordförande

Förhandlingschef, organisation

Generalsekreterare

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Kårordförande, studentkår

Organisationschef, organisation

Partiledare

Partisekreterare

Styrelseordförande, organisation

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Bankchef, funktions- eller mellanchef

Bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshiearki

CEO, med chefshiearki

Chefredaktör, med chefshiearki

Chief executive (officer), med chefshiearki

Disponent

Flygplatschef

Företagsledare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Hamndirektör

Högskolerektor

Koncernchef

Museichef, med chefshiearki

Musikförläggare, med chefshiearki

Operachef

Postdirektör

Redare, med chefshiearki

Rektor, högskola/universitet

Sjukhuschef

Sjukhusdirektör

Skeppsredare, med chefshiearki

Styrelseordförande, med chefshiearki

Teaterchef, med chefshiearki

TV-chef, VD

Universitetsrektor

Varuhuschef, VD

VD, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Distriktschef, skogsbruk

Parkchef, funktions- eller mellanchef

Parkchef, verksamhetsnära chef

Regionchef, skogsbruksföretag

Skogschef, stort eller medelstort företag

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Elverkschef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Byggplatschef, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apotekschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, partihandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Campingchef, funktions- eller mellanchef

Centrumledare, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, funktions- eller mellanchef

Hamnkapten, funktions- eller mellanchef

Hotellchef, funktions- eller mellanchef

Konferenschef, funktions- eller mellanchef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Kökschef, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postcenterchef, funktions- eller mellanchef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, funktions- eller mellanchef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, funktions- eller mellanchef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Fondchef, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Ambassadråd

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Arbetsmarknadsråd

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Stabsschef, statlig förvaltning

Brandchef, funktions- eller mellanchef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Byggnadsråd

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Chefskronofogde

Chefskronofogde

Expeditionschef, departement

Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Gatuchef, funktions- eller mellanchef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, funktions- eller mellanchef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Lantbruksdirektör

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Minister, diplomat

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Naturvårdsdirektör

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Polischef, funktions- eller mellanchef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, funktions- eller mellanchef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, funktions- eller mellanchef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionchef, Trafikverket

Regionskattechef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Turistchef, funktions- eller mellanchef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

Kulturskolechef, funktions- eller mellanchef

Prorektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Skolchef, funktions- eller mellanchef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Omsorgschef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Socialchef

Socialdirektör

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Dansproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproduktionsledare

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Produktionsledare, film

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, funktions- eller mellanchef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Städchef, funktions- eller mellanchef

Teaterproducent, stort eller medelstort företag

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Administrativ chef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Ekonomichef, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, funktions- eller mellanchef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Finanschef, funktions- eller mellanchef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, företag

Kanslichef, kommun

Kanslichef, staten

Kreditchef, funktions- eller mellanchef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

Näringslivschef

Organisationschef, kommun

Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m.

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Utredningschef

HR-chef, funktions- eller mellanchef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, funktions- eller mellanchef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, funktions- eller mellanchef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, funktions- eller mellanchef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, funktions- eller mellanchef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, funktions- eller mellanchef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

Personalchef, funktions- eller mellanchef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, funktions- eller mellanchef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, funktions- eller mellanchef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, funktions- eller mellanchef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Informationschef, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationschef, funktions- eller mellanchef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Mediachef, funktions- eller mellanchef

Mediachef, verksamhetsnära chef

PR-chef, funktions- eller mellanchef

Presschef, funktions- eller mellanchef

Presschef, verksamhetsnära chef

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Importchef, funktions- eller mellanchef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Chief information officer, funktions- eller mellanchef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, funktions- eller mellanchef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Datachef, funktions- eller mellanchef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

IT-chef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, funktions- eller mellanchef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Kontorsservicechef, funktions- eller mellanchef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, funktions- eller mellanchef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, funktions- eller mellanchef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, biodlare och silesodlare

Driftchef, lantbruk, blandad drift

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Driftledare, jordbruk, blandad drift

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsförvaltare, skogsbruk

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsägare, lantbruk blandad drift

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Godsägare, lantbruk träd och buskar

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsägare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Kyrkogårdschef

Områdeschef, skogsbruk

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Skogschef, mindre företag

Skogsförvaltare

Stiftsjägmästare

Trädgårdsdirektör

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Antikvitetshandlare

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Campingchef, verksamhetsnära chef

Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Grosshandlare, funktions- eller mellanchef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, funktions- eller mellanchef

Grossist, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

Hotellchef, verksamhetsnära chef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

Krögare, funktions- eller mellanchef

Krögare, verksamhetsnära chef

Källarmästare, funktions- eller mellanchef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Partihandlare, funktions- eller mellanchef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Bankchef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Trafikskolechef, funktions- eller mellanchef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Chefredaktör, utan chefshiearki

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

Musikförläggare, utan chefshiearki

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Städchef, verksamhetsnära chef

Teaterchef, utan chefshiearki

Teaterproducent, mindre företag

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Atomfysiker

Elektronfysiker

Forensiker, fysik

Kärnfysiker

Kärnkraftsinspektör

Laborator, fysik

Partikelfysiker

Plasmafysiker

Radiofysiker

Sjukhusfysiker

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsinspektör

Utvecklingsingenjör, fysik

Försvarsmeteorolog

Marinmeteorolog

Meteorolog

Prognosmeteorolog

Stabsmeteorolog

Statsmeteorolog

Analytisk kemist

Biokemist

Forensiker, kemi

Kemist, allmän

Kemist, klinisk

Klinisk kemist

Laborator, kemi

Materialkemist

Miljökemist

Oorganisk kemist

Organisk kemist

Processkemist

Sjukhuskemist

Strukturkemist

Berggrundsgeolog

Geofysiker

Geokemist

Gruvgeolog

Hydrogeolog

Kvartärgeolog

Oceanograf

Paleontolog

Seismolog

Statshydrolog

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Kryptolog, matematiker

Livförsäkringsaktuarie

Matematiker

Befolkningsstatistiker

Biostatistiker

Konsult, statistik

Matematisk statistiker

Metodstatistiker

Miljöstatistiker

Produktionsstatistiker

Statistiker

Statistikkonsult

Användbarhetsdesigner

Användbarhetsexpert

Applikationsingenjör, programmering

Applikationsprogrammerare

Applikationsspecialist

Applikationsutvecklare

Civilingenjör, systemutveckling

Data Warehouse specialist

Dataansvarig, systemförvaltare

Databasadministratör

Databasanalytiker

Databasdesigner

Databasprogrammerare

Databastekniker

Databasutvecklare

Datakonsult applikationsprogrammerare

Datakonsult, databasutveckling

Datakonsult, nätverk

Datakonsult, systemutveckling

Datakonsult, webb- och multimedia

Dataprogrammerare

Datasamordnare, systemförvaltare

Designer, level, IT

IT projektledare applikationsprogrammerare

IT projektledare, databasutveckling

IT projektledare, nätverk

IT projektledare, systemutveckling

IT projektledare, webb- och multimedia

IT-ansvarig, systemförvaltare

IT-konsult applikationsprogrammerare

IT-konsult, databasutveckling

IT-konsult, nätverk

IT-konsult, systemutveckling

IT-konsult, webb- och multimedia

IT-samordnare, systemförvaltare

IT-utvecklare

Javautvecklare

Konsult, data applikationsprogrammerare

Konsult, data, databasutveckling

Konsult, data, nätverk

Konsult, data, systemutveckling

Konsult, data, webb- och multimedia

Konsult, IT applikationsprogrammerare

Konsult, IT, databasutveckling

Konsult, IT, nätverk

Konsult, IT, systemutveckling

Konsult, IT, webb- och multimedia

Mjukvarudesigner

Mjukvaruingenjör

Mjukvarukonstruktör

Mjukvarutestare

Mjukvaruutvecklare

Programmerare, PC-spel

Programmerare, konsolspel

Programmerare, data

Programmerare, handheld games

Programmerare, mobilspel

Programmerare, onlinespel

Programmerare, web games

Programutvecklare

Programvarukonstruktör

Programvarutestare

Programvaruutvecklare

Projektledare, IT applikationsprogrammerare

Projektledare, IT, databasutveckling

Projektledare, IT, nätverk

Projektledare, IT, programvaruutveckling

Projektledare, IT, systemutveckling

Projektledare, IT, webb- och multimedia

Projektledare, systemutveckling

Quality Assurance/Speltestare

Softwaredesigner

Spelutvecklare, IT

Systemadministratör, dataspecialist

Systemansvarig

Systemchef

Systemdesigner

Systemerare

Systemförvaltare

Systemkonstruktör

Systemmanager

Systemprogrammerare

Systemtestare

Systemutvecklare

Testledare, IT

Webbprogrammerare

Webbutvecklare

Dataanalytiker

Datakonsult, it-säkerhet

Datalingvist

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

Enterprice Architect

Forskare, IT

Förvaltningsansvarig, IT

Förvaltningsledare, IT

Infrastrukturarkitekt

IT projektledare, it-säkerhet

IT-analytiker

IT-arkitekt

IT-brottsutredare

IT-chef, verksamhetsnära chef

IT-forensiker

IT-konsult, it-säkerhet

IT-strateg

IT-säkerhetschef

IT-utredare

Koncernarkitekt, IT

Konsult, data, it-säkerhet

Konsult, IT, it-säkerhet

Kravanalytiker, IT

Kryptolog, dataspecialist

Lösningsarkitekt, IT

Metodanalytiker, data

Processansvarig, ITIL

Projektledare, IT, it-säkerhet

Release manager, IT

Systemanalytiker

Systemarkitekt

Systemexpert, IT

Systemingenjör, data

Systemutredare

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetsrådgivare, IT

Verksamhetsanalytiker, IT

Verksamhetsutvecklare, IT

Bygglovsarkitekt

Filmarkitekt

Husbyggnadsarkitekt

Inredare, inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt

Inredningskonsulent, inredningsarkitekt

Inredningskonsult, inredningsarkitekt

Landskapsarkitekt

Markprojektör

Planarkitekt

Planeringsarkitekt/Fysisk planerare

Planingenjör, stadsplanering

Projektledare, stadsutveckling

Stadsarkitekt

Stadsplanearkitekt

Stadsplaneingenjör

Stadsplanerare

Teaterarkitekt

Trädgårdsarkitekt

TV-arkitekt

Mycket låg konkurrens

Akustiker

Mycket låg konkurrens

Akustisk designer

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsplanerare

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonsult, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg o anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, byggnadskonstruktion

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Konsult, byggnads-, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, bygg

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Civilingenjör, elkraft

Elkraftingenjör, civilingenjör

Forskningsingenjör, elkraft

Kvalitetskoordinator, elkraft

Kvalitetssamordnare, elkraft

Processingenjör (elkraft), civilingenjör

Produktutvecklare, elkraft

Projekteringsingenjör, elkraft

Standardiseringsingenjör, elkraft

Underhållsingenjör, elkraft

Utvecklingschef, elkraft

Utvecklingsingenjör, elkraft

Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör

Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Civilingenjör, elektronik

Civilingenjör, elektroteknik

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Civilingenjör, rymdteknik

Civilingenjör, telekommunikation

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Elektronikingenjör, civilingenjör

Elektronikkonstruktör, civilingenjör

Experimentingenjör, elektronik

Experimentingenjör, telekommunikation

Forskare, mikroelektronik

Forskningsingenjör, elektronik

Forskningsingenjör, telekommunikation

Granskningsingenjör, elektronik

Granskningsingenjör, telekommunikation

Hårdvarukonstruktör

Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör

Konstruktör (elektronik), civilingenjör

Kvalitetskoordinator, elektronik

Kvalitetskoordinator, telekommunikation

Kvalitetssamordnare, elektronik

Kvalitetssamordnare, telekommunikation

Monteringsingenjör, elektronik

Monteringsingenjör, telekommunikation

Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör

Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Processingenjör (elektronik), civilingenjör

Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör

Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Produktionsutvecklare, elektronik

Produktionsutvecklare, telekommunikation

Produktutvecklare, elektronik

Produktutvecklare, telekommunikation

Radioingenjör

Rymdingenjör

Utvecklingsingenjör, elektronik

Utvecklingsingenjör, telekommunikation

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Bilkonstruktör

Civilingenjör, energi

Civilingenjör, fordonsteknik

Civilingenjör, maskinteknik

Civilingenjör, VVS

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Energiingenjör, civilingenjör

Energistrateg

Fartygskonstruktör

Flygingenjör, flygvapnet

Flygingenjör, industri

Flygplanskonstruktör

Forskningsingenjör, fysik

Forskningsingenjör, maskin

Konstruktör, maskin, civilingenjör

Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning

Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning

Mariningenjör

Maskiningenjör, civilingenjör

Maskinkonstruktör, civilingenjör

Materialstyrningsingenjör, maskin

Mekatronikingenjör

Processingenjör (maskin), civilingenjör

Produktutvecklare, maskin

Projektledare, maskinkonstruktör

Projektledare, utveckling nya fordon och motorer

Svetsingenjör

Systemingenjör, styr/reglerteknik

Systemintegratör

Utvecklingsingenjör, maskin

Civilingenjör, kemi

Civilingenjör, kemiteknik

Civilingenjör, livsmedelsteknik

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Experimentingenjör, kemiteknik

Forskningsingenjör, kemi

Kemiingenjör, civilingenjör

Konstruktör, kemiteknik

Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion

Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion

Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Processutvecklare, kemiteknik

Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Produktutvecklare, livsmedel

Utvecklingsingenjör, kemi

Utvecklingsingenjör, kemiteknik

Bergsingenjör

Civilingenjör, gruvteknik

Civilingenjör, metallurgi

Forskningsingenjör, metallurgi

Geotekniker

Gjuteriingenjör, civilingenjör

Gruvingenjör, civilingenjör

Ingenjörsgeolog

Kvalitetskoordinator, gruvteknik

Kvalitetssamordnare, gruvteknik

Materialingenjör, metallurgi

Metallograf

Metallurg

Planeringsingenjör, gruva/metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Prospekteringsingenjör, civilingenjör

Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, civilingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Distriktslantmätare

Exploateringsingenjör

Förrättningslantmätare

Lantmätare

Länslantmätare

Markförhandlare

Civilingenjör, logistik

Civilingenjör, miljöteknik

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Forskare, trafiksäkerhet

Konsult, patent

Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.

Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.

Logistiker

Logistikingenjör

Logistikkonsult

Logistikutvecklare

Materialplanerare, civilingenjör

Materialstyrare

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Naturvårdsingenjör

Patentingenjör

Patentkonsult

Patentombud

Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.

Standardiseringsingenjör, övrig

Textilteknolog

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Varumärkeshandläggare

Varumärkeskonsult

Bakteriolog, forskare

Biofysiker

Bioinformatiker

Biolog, cell och molekylär

Biolog, växt- och djur

Botaniker

Chefsmikrobiolog

Civilingenjör, biofysik

Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Civilingenjör, bioteknik industri

Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Embryolog

Entomolog

Fiskeribiolog

Forskare, bakteriologi

Forskare, bioteknik

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, mikrobiologi

Forskare, växt och djurbiologi

Forskare, zoologi

Fysiolog, forskare

Genetiker, forskare

Genetiker, klinisk

Hydrobiolog

Immunolog, forskare

Insektsforskare

Klinisk genetiker

Kommunbiolog

Kommunekolog

Marinbiolog

Mikrobiolog

Molekylärbiolog

Ornitolog

Sjukhusgenetiker

Skogsbiolog

Talassolog

Toxikolog

Viltforskare

Virolog, forskare

Ärftlighetsforskare

Biomedicinare

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Ekotoxikolog

Farmakolog, forskare

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, farmakologi

Forskare, läkemedel

Forskare, medicin

Klinisk prövningsledare

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Prövningsledare, klinisk

Civilingenjör, bioteknik jordbruk

Ekonomikonsulent, lantbruk

EU-kontrollant, lantbruksstöd

Fjäderfäkonsulent

Forskare, agronomi

Forskare, trädgårdsvetenskap

Fruktodlingskonsulent

Husdjurskonsulent

Instruktör, lantbruksnämnd

Jordbruksforskare

Jordbruksinstruktör

Jordbrukskonsulent

Jordbruksrådgivare

Konsulent, lantbruksnämnd

Lantbruksekonom

Lantbrukskonsulent

Lantbruksrådgivare

Maskinkonsulent, inom lantbruk

Renskötselkonsulent

Spannmålskonsulent

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtförädlare

Växtinspektör

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Distriktsjägmästare

Domänintendent

Jägmästare

Skogsbruksforskare

Skogsbruksrådgivare

Skogskonsulent

Skogsvetare

Skogsvårdskonsulent

Virkesinköpare

Allergolog

Anestesiläkare

Anestesiolog

AT-läkare

Audiolog, medicinsk

Avdelningsläkare

Bakteriolog, klinisk

Barnkirurg

Barnläkare

Barnpsykiater

Cancerspecialist

Dermatolog

Distriktsläkare

Endokrinolog

Epidemiläkare

Epidemiolog

Farmakolog, klinisk

Fysiolog, klinisk

Fältläkare

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Gastroenterolog

Geriatriker

Gynekolog

Handkirurg

Hematolog

Hudläkare

Husläkare

Immunolog, klinisk

Infektionsläkare

Kardiolog

Klinisk bakteriolog

Klinisk cytolog

Klinisk farmakolog

Klinisk fysiolog

Klinisk immunolog

Klinisk neurofysiolog

Klinisk patolog

Klinisk virolog

Laboratorieläkare

Lungläkare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Länsläkare

Narkosläkare

Neurofysiolog

Neurokirurg

Ortopedkirurg

Pediatriker

Plastikkirurg

Psykiater

Psykiatriker

Regementsläkare

Rehabiliteringsläkare

Reumatolog

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Röntgenläkare

Skolläkare

Skolöverläkare

Socialläkare

Socialmedicinare

Specialistläkare

ST-läkare

Thoraxkirurg

Underläkare

Venereolog

Virolog, klinisk

Yrkesmedicinare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

AT-tandläkare

Distriktstandläkare

Forskare, odontologi

Odontolog

Ortodontist

Sjukhustandläkare

Specialisttandläkare

ST-tandläkare

Tandläkare

Tandregleringsspecialist

Övertandläkare

Besiktningsveterinär

Distriktsveterinär

Djurhälsoveterinär

Djursjukhusveterinär

Epizootolog

Gränsveterinär

Hälsokontrollveterinär

Klinikveterinär

Kontrollveterinär

Laboratorieveterinär

Länsveterinär

Seminveterinär

Stadsveterinär

Veterinär

Apotekare

Chefsfarmaceut

Farmaceut, apotekare

Informationsapotekare

Klinikapotekare

Läkemedelsansvarig, apotekare

Sjukhusapotekare

Dietetiker

Nutritionist

Näringsforskare

Näringsfysiolog

Ortoptist

Barnmorska

Distriktsbarnmorska

Distriktssköterskebarnmorska

Förlossningsbarnmorska

Akutsjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Anestesisjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

IVA-sköterska

Narkossjuksköterska

Perfusionist

Sjuksköterska, akutmottagning

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, IVA

Sjuksköterska, narkos

Barnsjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Skolsköterska

Distriktssjuksköterska

Distriktssköterska

Sjuksköterska, distrikts

Forskare, omvårdnad

Forskningssjuksköterska

Klinisk adjunkt

Kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Kvalitetssamordnare, vård och omsorg

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Primärvårdsföreståndare

Rehabiliteringssjuksköterska

Sjuksköterska rehabilitering

Adjunkt, högskola/universitet

Amanuens, högskola/universitet

Doktorand, högskola/universitet

Forskarassistent, högskola/universitet

Högskoleadjunkt

Högskolelektor

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Kursledare, högskola

Lektor, högskola/universitet

Professor, högskola/universitet

Timlärare

Universitetsadjunkt

Universitetslektor

Universitetslärare, lektor

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Adjunkt, gymnasieskola

Folkhögskolelärare

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Lektor, gymnasieskola

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, folkhögskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, historia, filosofi

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, språk (gymnasieskola)

Modersmålslärare, gymnasieskola

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Ämneslärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Gymnasielärare, yrkesämnen

Handelslärare

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Lantbrukslärare

Lärare, automation

Lärare, bageri och konditori

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Lärare, beklädnadsyrken

Lärare, bygg och anläggning

Lärare, drift- och energiteknik

Lärare, DU, fartygsteknik

Lärare, elektronik

Lärare, elprogrammet

Lärare, el-teleteknik

Lärare, energiprogrammet

Lärare, fiskeriyrken

Lärare, flygteknik

Lärare, fordonsprogrammet

Lärare, fordonsteknik

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, handel och administration

Lärare, hantverksprogrammet

Lärare, hotell och restaurang

Lärare, industriprogrammet

Lärare, installation

Lärare, kött och charkuteri

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, livsmedelsprogrammet

Lärare, media, grafisk produktion

Lärare, miljövård

Lärare, måleriteknik

Lärare, naturbruk

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, processteknik

Lärare, sjömansyrken

Lärare, storhushåll

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Lärare, transport

Lärare, träteknik

Lärare, verkstads- och industriteknik

Lärare, VVS-teknik

Lärare, vårdyrken

Lärare, yrkesämne

Naturbrukslärare

Sjukvårdslärare

Skogsbruksinstruktör

Skogsbrukslärare

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Trädgårdslärare

Vårdlärare, gymnasieskola

Yrkeslärare

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Bildlärare, gymnasieskola

Bildlärare, grundskola

Fotolärare

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Gymnastikdirektör

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Gymnastiklärare, grundskola

Handarbetslärare

Hemkunskapslärare, grundskola

Hushållslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, grundskola

Idrottslärare, grundskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare i musik- och kulturskolan

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, bildämnen, grundskola

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, hemkunskap, grundskola

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, ljud och musik

Lärare, musik, grundskola

Lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, textilkunskap, grundskola

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Musikdirektör, undervisning

Musikledare

Musiklärare, grundskola

Musiklärare, gymnasieskola

Musikpedagog, grundskola

Musikpedagog, grund- o gymnasieskola

Rytmiklärare

Slöjdlärare, grundskola

Slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Teckningslärare

Textillärare, gymnasieskola

Textillärare, grundskola

Textilslöjdslärare, grundskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Vävlärare

Adjunkt, grundskola

Freinetlärare

Grundskollärare

Hemspråkslärare

Högstadielärare

Klasslärare, grundskola

Komvuxlärare, grundskollärare

Lågstadielärare

Lärare, 1-3

Lärare, 1-7

Lärare, 4-9

Lärare, datakunskap (grundskola)

Lärare, grundskola

Mellanstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Montessorilärare, grundskola

Resurslärare, grundskola

Waldorflärare, grundskola

Ämneslärare, grundskola

Anpassningslärare

Dövlärare

Förstadielärare

Hörselpedagog

Klasslärare, speciallärare

Läkepedagog

Lärare, special

Lärare, särskola

Speciallärare, döva

Speciallärare, grundskola

Speciallärare, grundsärskola

Speciallärare, gymnasieskola

Speciallärare, gymnasiesärskola

Speciallärare, hörsel

Speciallärare, synskadade

Speciallärare, träningsskola

Synpedagog

Särskollärare

Tal- och språkpedagog

Talpedagog

Bildningskonsulent

Fortbildningskonsulent

Fortbildningsledare

Förskolekonsulent

Gymnastikkonsulent

Hjälpundervisningskonsulent

Hörselvårdskonsulent

Konsulent, skola

Läromedelsintendent

Musikkonsulent

Planeringschef, skola

Reselärare

Skolinspektör

Skolkonsulent

Specialpedagog, hörsel

Specialpedagog, lekotek

Specialpedagog, lekterapi

Specialpedagog, skola

Specialpedagog, synskadade

Specialpedagog, tal och språk

Studieinstruktör

Undervisningsråd

Utbildningsinspektör

Utbildningskonsulent, övrig

Yrkesutbildningskonsulent

Arkivpedagog

Coach, ledarskapsutbildare

Danslärare, övrig

Danspedagog

Datalärare, utbildningsföretag

Datapedagog, utbildningsföretag

Datautbildare, utbildningsföretag

Dockteaterpedagog

Eurytmist

Forskare, pedagogik

Historiepedagog

Invandrarlärare

IT-pedagog, utbildningsföretag

Konstpedagog

Kursutvecklare, utbildningsföretag

Kursutvecklare, utbildningsväsendet

Ledarskapsutbildare

Lärare, SFI

Mimpedagog

Museilektor

Museilärare

Museipedagog

Musiklärare, musikskola

Musikpedagog, musikskola

Personalutbildare

Röstpedagog

SFI-lärare

Sångpedagog

Teaterpedagog

Teckenspråkslärare

Utbildningschef, företag

Utbildningskonsulent, företag

Utbildningskoordinator, företag

Utbildningsledare, företag

Utbildningsplanerare, företag

Accounting controller

Auktoriserad revisor

Bankkamrer

Budgetkamrer

Budgetplanerare

Controller

Controller, accounting

Controller, financial

Drätselkamrer

Ekonomiansvarig, civilekonom

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Ekonomiintendent

Financial controller

Förbundskassör

Godkänd revisor

Hamnkamrer

Internrevisor

IT-revisor

Kamrer, bank

Kamrer, ospec

Kommunkamrer

Kommunrevisor

Koncerncontroller

Kontroller

Landstingsrevisor

Lotskamrer

Länsrevisor

Redovisningsansvarig, civilekonom

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Revisor, auktoriserad

Revisor, godkänd

Revisor, ospec

Skatterevisor

Skolkamrer

Socialkamrer

Stadskamrerare

Stadsrevisor

Taxeringsrevisor

Administratör, personalvetare

Controller, personal

Elevkonsulent

Headhunter

HR-expert

HR-konsult

HR-specialist

Karriärvägledare

Kompetensmäklare

Kompetensutvecklare

Konsult, HR

Konsult, outplacement

Konsult, PA

Konsult, rekryterings

Löneingenjör

Outplacementkonsult

PA-konsult

Personaladministratör, personalhandläggare

Personalassistent, personalhandläggare

Personalcontroller

Personalhandläggare

Personalkonsulent

Personalkonsult

Personalman

Personalplanerare, personalhandläggare

Personalrekryterare

Personalsamordnare

Personalsekreterare, personalhandläggare

Personalstrateg

Personalutvecklare

Personalvetare

Personalvårdskonsulent

Rekryterare

Rekryteringsansvarig

Rekryteringskonsult

Rekryteringsledare

Researcher, rekrytering

SSA-sekreterare

Stabskonsulent

Studie- och yrkesvägledare

Studievägledare

Syofunktionär

Syokonsulent

Utbildningsmäklare

Yrkesvalslärare

Yrkesvägledare

Exportkonsult

Försäljningskonsult

Kommunikationsstrateg

Konsult, export

Konsult, marknads

Konsult, marknadsföring

Konsult, media

Konsult, PR

Konsult, reklam

Labelmanager

Marketingman

Marknadsanalytiker

Marknadschef, verksamhetsnära chef

Marknadsförare, analytiker

Marknadsföringskonsult

Marknadsingenjör

Marknadskommunikatör

Marknadskonsult

Marknadskoordinator

Marknadsplanerare

Marknadsstrateg

Marknadsstrategiker

Marknadsundersökare, analytiker

Marknadsutvecklare

Mediakonsulent

Mediakonsult

Mediaplanerare

Medieanalytiker

PR-chef, verksamhetsnära chef

PR-konsult

PR-kvinna

Produktchef, marknadsföring

Projektledare, mediabyrå

Projektledare, reklam

Reklamansvarig

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Reklamkonsulent

Reklamkonsult

Reklamman

Reklamproducent

Reklamprojektledare

Sales promotionman

Administrativ konsult

Administrativ rationaliserare

Administrativ utvecklare

AU-utredare

FM-konsult

Företagskonsulent

Företagskonsult

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Konsult, administrativ

Konsult, företags

Konsult, management

Konsult, organisations

Konsult, verksamhets

Kontorsrationaliserare

Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling

Kvalitetsrevisor

Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling

Managementkonsult

Organisationskonsult

Organisationsutvecklare

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Verksamhetscontroller

Verksamhetskonsult

Affärsutvecklare

Aktieanalytiker

Auktoriserad fastighetsvärderare

Budgetrådgivare

Budgetsekreterare

Business analyst

Business controller

Börsanalytiker

Controller, business

Ekonomikonsult

Fastighetsanalytiker

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsrådgivare

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Finansanalytiker

Finansekonom

Finansiell rådgivare

Finanskonsult

Fondförvaltare

Fondkommissionär

Företagsekonomisk rådgivare

Företagsrådgivare

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Investment manager

Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Konsult, ekonomi

Konsult, finans

Konsult, relocation service

Konsumentvägledare

Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Placeringsrådgivare

Projektledare, affärsutveckling

Projektledare, fastighetsekonom

Riskanalytiker

Riskmanager

Styrelseledamot, företag

Styrelseordförande, utan chefshiearki

Utredare, företag

Allmän åklagare

Assistentåklagare

Brottmålsadvokat

Chefsåklagare

Distriktsåklagare

Kammaråklagare

Länsåklagare

Riksåklagare

Sjöfiskal

Stadsfiskal

Statsåklagare

Tvistemålsadvokat

Åklagarassistent

Åklagare

Åtalsbyråchef

Överåklagare

Chefsrådman

Domare (juridisk)

Domstolsjurist

Försäkringsdomare

Hovrättsassessor

Hovrättsfiskal

Hovrättslagman

Hovrättsnotarie

Hovrättspresident

Hovrättsråd

Jurist, allmän domstol

Jurist, förvaltningsdomstol

Jurist, specialdomstol

Justitieråd

Kammarrättsassessor

Kammarrättsfiskal

Kammarrättslagman

Kammarrättspresident

Kammarrättsråd

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Regeringsråd

Revisionssekreterare

Tingsfiskal

Tingsnotarie

Vattenrättsdomare

Överrättsnotarie

Affärsjurist

Akademiombudsman

Arbetsrättsjurist

Avtalssekreterare, kommun

Bankjurist

Bolagsjurist

Chefsjurist

Familjerättsjurist

Fastighetsjurist

Fastighetsnotarie

Folkrättsjurist

Förbundsjurist

Företagsjurist

Försäkringsjurist

Förvaltningsjurist

Immaterialrättsjurist

IT-jurist

Jurist, bank

Jurist, bolags

Jurist, fastighets

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Jurist, myndighet

Jurist, organisation

Kanslijurist

Kanslinotarie

Kommunjurist

Landstingsjurist

Länsassessor

Länsjurist

Länsnotarie

Miljöjurist

Organisationsjurist

Patentjurist

Rättsvårdsinspektör

Skattejurist

Stadsadvokat

Stadsjurist

Stadsnotarie

Stadsombudsman

Stadssekreterare

Upphovsrättsjurist

Varumärkesjurist

Verksjurist

Advokatfiskal

Beredningsjurist

Dispaschör

Fastighetsråd

Föredragande jurist

Juridisk ombudsman

Jurist, ospec

Kronofogde

Miljöråd

Skatteintendent

Socialförsäkringsombud

Stiftsjurist

Stiftsnotarie

Stiftssekreterare

Amanuens, museum

Antikvarie

Arkivamanuens

Arkivarie

Arkivföreståndare

Arkivråd

Bandarkivarie

Bebyggelseantikvarie

Bildarkivarie

Byggnadsantikvarie

Chefsintendent, auktionsverk

Chefsintendent, galleri

Chefsintendent, museum

Filmarkivarie

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Gallerist

Intendent, konst

Intendent, museum

Intendent, utställningar

Konstintendent

Konstkonsult

Konstkurator

Krigsarkivarie

Länsantikvarie

Museiamanuens

Museiintendent

Redaktionsarkivarie

Stadsantikvarie

Utställningsproducent, museum

Barnbibliotekarie

Bibliotekarie

Bibliotekskonsulent

Bokbussbibliotekarie

Dokumentalist

Folkbibliotekarie

Forskningsbibliotekarie

Företagsbibliotekarie

Informatiker

Informationsmäklare

Litteraturingenjör

Lånechef, bibliotek

Sjukhusbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Stadsbibliotekarie

Chefsekonom

Ekonometriker

Hälsoekonom

Makroanalytiker

Miljöekonom

Nationalekonom

Omvärldsanalytiker

Ränteanalytiker

Samhällsekonom

Antropolog

Forskare, etnologi

Forskare, kriminalvård

Forskare, kulturgeografi

Forskare, samhällsvetenskap

Forskare, sociologi

Genusvetare

Kriminolog

Kulturgeograf

Marinarkeolog

Naturgeograf

Rättssociolog

Samhällsgeograf

Socialantropolog

Sociolog, forskare

Filosof, forskare

Forskare, filmvetenskap

Forskare, filosofi

Forskare, framtids

Forskare, freds

Forskare, historia

Forskare, rättsvetenskap

Forskare, statskunskap

Forskare, teologi

Framtidsforskare

Fredsforskare

Historiker, forskare

Humanist, forskare

Idéhistoriker

Kulturvetare

Politolog

Rättsvetare

Statsvetare

Teologisk forskare

Dialogtolk

Dövblindtolk

Forskare, språk

Konferenstolk

Konsult, språk

Kontakttolk

Korrekturläsare, översättare

Lexikograf

Nyhetstextare

Ordboksförfattare

Rättstolk

Sjukvårdstolk

Språkforskare

Språkgranskare

Språkkonsult

Språkteknolog

Språkvetare

Svensktextare

Taltjänsttolk

Teckenspråkstolk

Teknisk översättare

Tolk, dialog

Tolk, konferens

Tolk, kontakt

Tolk, ospec

Tolk, rätts

Tolk, sjukvårds

Translator

Undertextare

Vuxendövtolk

Översättare

Allmänreporter

Annonsproducent

AV-producent

Avsnittsproducent

Bearbetningsproducent

Besökschef

Bildredaktör

Copywriter

Dramatiker

Dramaturg

Editerare, böcker

Editerare, tidning

Efterbearbetningsredaktör

Ekonomijournalist

Featureredaktör

Filmförfattare

Filmkonsulent

Filmredaktör

Frilansjournalist

Författare

Förlagsredaktör

Informationsansvarig

Informationsassistent, analys, planering, utformning

Informationschef, verksamhetsnära chef

Informationskonsult

Informationssekreterare

Informatör

Intervjuare, reporter

Itv-producent

Journalist

Katalogdesigner

Katalogman

Katalogredaktör

Kolumnist

Kommunikatör, informatör

Konsult, informations

Korrekturchef, bokförlag

Korrekturchef, tidning

Korrekturläsare, bokförlag

Korrekturläsare, tidning

Korrekturredaktör, bokförlag

Korrekturredaktör, tidning

Korrektör, bokförlag

Korrektör, tidning

Korrespondent, nyhetsbevakning

Krönikör

Läromedelsförfattare

Manusförfattare

Manusproducent

Multimediaproducent

Notischef

Nyhetsjournalist

Nyhetsredaktör

Nyhetsreporter

Pressekreterare

Pressinformatör

Presslektör

Pressombudsman

Produktionsplanerare, radio/TV

Programproducent

Programredaktör

Projektledare, SVT

Radiojournalist

Radioproducent

Radioreporter

Recensent

Redaktionssekreterare

Redaktör

Redigerare, böcker m.m.

Redigerare, tidning m.m.

Reklamredaktör

Researcher

Script writer

Sportjournalist

Sportreporter

Studioreporter

Talboksproducent

Talboksredaktör

Taltidningsredaktör

Teknikinformatör

Teknisk redaktör

Teknisk skribent

Texteditor, böcker

Texteditor, tidning

Textförfattare

Tidningsredigerare

Trailerproducent

TV-journalist

TV-producent

TV-reporter

Utrikeskorrespondent

Webbredaktör

Webeditor

Videoproducent

Videoreporter

Bildhuggare, konstnär

Bildhuggare, sten

Bildkonstnär

Bokkonstnär

Fotografiker

Grafiker, konstnär

Isskulptör

Konservator, arkeologi

Konservator, metall

Konservator, sten

Konservator, tavlor

Konstgrafiker

Konstkonservator

Konstnär

Monumentalmålare

Muralmålare

Målare, konstnär

Porträttmålare

Serigrafiker

Skulpturkonservator

Skulptör

Stafflimålare

Tavelkonservator

Textilkonstnär

Träbildhuggare, konstnär

Träskulptör

Videokonstnär

Ackompanjatör, klassisk musik

Arrangör, klassisk musik

Domkyrkoorganist

Filmkompositör

Filmmusikkompositör

Flöjtist

Församlingsmusiker

Gitarrist, klassisk musik

Kammarmusiker

Komponist, konstmusik

Kompositör, konstmusik

Konsertmästare

Konsertpianist

Konsertsångare

Kormästare

Kyrkokantor

Kyrkomusiker

Kyrkosångare

Körledare

Körsångare, klassisk musik

Musiker, klassisk musik

Musiker, konstmusik

Musikproducent

Operasångare

Orkesterledare, klassisk musik

Pianist, klassisk musik

Repetitör

Repetitör, klassisk musik

Skolkantor

Slagverkare

Stämledare

Sångare, klassisk musik

Sångare, konstmusik

Tonsättare

Violinist

Balettdansör

Balettmästare

Balettrepetitör

Dansare, klassisk dans

Koreograf

Premiärdansare

Prima ballerina

Repetitör, dans

Dockspelare

Filmmakare

Filmregissör

Filmröst

Filmskapare

Mimartist

Recitatör

Regissör

Scenograf

Skådespelare

Teaterkonsulent

Teaterregissör

TV-regissör

AD (Art Director)

Art director

Chefsdesigner

Creative director

Designer, game

Designer, industri

Designer, övrig

Director, art

Formgivare, industri

Formgivare, ospec

Formgivare, silversmed

Glaskonstnär

Industridesigner

Industriformgivare

Keramiker, konstnär

Keramikkonstnär

Kläddesigner

Konstsmed

Konstvävare

Modedesigner

Modeformgivare

Modellkonstruktör, textil

Modellör, industri

Modellör, skor

Modeskapare

Produktutformare, industriprodukter

Skodesigner

Skomodellör

Smed, konst

Textildesigner

Textilformgivare

Väskmodellör

Adjunkt, evangelisk-luthersk

Adjunkt, Svenska kyrkan

Buddhistpräst

Fängelsepräst

Komminister

Kontraktsprost

Kyrkoadjunkt

Kyrkoherde

Militärpräst

Pastorsadjunkt

Präst, evangelisk-luthersk

Präst, grekisk-ortodox kyrka

Präst, romersk-katolsk kyrka

Präst, Svenska kyrkan

Sjukhuspräst

Sjömanspräst

Skolpräst

Stiftsadjunkt

Studentpräst

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Akademisekreterare

Ambassadsekreterare

Antagningshandläggare

Antagningssekreterare, utbildning

Arbetsmarknadshandläggare

Arbetsmarknadssamordnare

Arbetsmarknadssekreterare

Asylhandläggare

Bankinspektör

Biståndshandläggare, SIDA

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Byrådirektör, ospec

Byråingenjör

Byråinspektör

Departementssekreterare

Dövblindkonsulent

Dövkonsulent

EU-kontrollant, övrig

EU-samordnare

Filmcensor

Folkhälsoutvecklare

Fritidsintendent

Fögderisekreterare

Handikappkonsulent

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Hälsoplanerare

Inspektör, Socialstyrelsen

Jämställdhetsstrateg

Kanslisekreterare, övrig

Klimatstrateg

Kommittésekreterare

Kommunhandläggare

Kommunsekreterare

Konsulent, hörselskadade

Konsulent, rörelsehindrade

Konsulent, synskadade

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Kulturintendent, offentlig förvaltning

Kultursekreterare

Kvalitetskoordinator, forskning

Kvalitetssamordnare, forskning

Landsbygdsutvecklare

Landstingssekreterare

Lantbruksråd

Länshälsovårdskonsulent

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Miljösamordnare, offentlig förvaltning

Naturvårdare, administratör

Näringslivskonsulent

Näringslivskonsult

Näringslivssekreterare

Omvårdnadsutvecklare

Organisationssekreterare, offentlig förvaltning

Planerare, offentlig förvaltning

Planeringssekreterare, kommun, landsting

Samhällsplanerare

Skattehandläggare, specialistkompetens

Skolsekreterare, handläggare

Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Statsinspektör

Styrelseledamot, staten

Synkonsulent

Taxeringsintendent

Trafikplanerare, offentlig förvaltning

Turistintendent

Turistsekreterare

Utredare, handläggare, kommun

Utredare, handläggare, landsting

Utredare, handläggare, staten

Utredare, offentlig förvaltning

Utredningssekreterare, offentlig förvaltning

Vårdutvecklare

Äldre- och handikappsekreterare

Överförmyndare

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Fackombudsman

Förbundssekreterare

Föreningskonsulent

Förhandlingsombudsman

Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.

Lobbyist, organisation

Länsbildningskonsulent

Ombudsman

Organisationssekreterare, intresseorganisation

Partiombudsman

Politisk sekreterare

Sekreterare, politisk

Styrelseledamot, organisation

Utredare, intresseorganisation

Utredningssekreterare, intresseorganisation

Arbetspsykolog

Barnpsykolog