Lön Arkivarie

35 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Arkivarie inom bibliotekarier och arkivarier.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2024: ~36 600 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Arkivarie
( betyg 3.18 / 5 av 76 st röster)

Medellön

35 200 kr

Man

35 700 kr

Kvinna

35 000 kr

Löneutveckling Arkivarie

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för arkivarie så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Arkivarie

Större kommuner, offentliga myndigheter, museer, organisationer och en del privata företag anställer arkivarier.
Andra arkivarier kan arbeta vid Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och vid speciella arkiv som Statens ljud- och bildarkiv och Svenskt visarkiv. Arkivarier vid Språk- och folkminnesinstitutet samlar in, bevarar, bearbetar och ger ut material om dialekter, ortsnamn, folkminnen och folkmusik.

Arbetsuppgifter
Arkivariens främsta uppgift är att bevara och tillgängliggöra material.Arkivarien tar fram texter, bilder och datafiler utifrån förfrågningar. Informationen kan finnas i fysiska arkiv, historiska samlingar eller i databaser. Det gäller att ha ett ordningssinne och förstå olika typer av strukturer. Mycket av det arkivarier gör idag är projektarbete.och förberedande för e-arkiv. Därför är det bra att ha kompetens för att leda projekt eller att delta i dem. Arbetet kan innehålla både administration och vetenskapliga uppgifter.

I arkivariens arbete ingår att säkerställa att myndigheter, företag och organisationer följer de lagkrav som finns uppställda. Regler för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, alltså sorteras bort, samt hur handlingar ska förvaras.

Vid utveckling av olika IT-tjänster kan arkivarien medverka till att planera eller utveckla olika digitala arkivsystem. En typisk roll som antikvarien kan få idag är som kravställare eller att leda utvecklingsarbetet kring informationsförvaltning. Uppgifterna kan vara att berätta för den som bygger systemen hur arkiven är uppbyggda, vilka brister som finns och hur arkiveringen kan bli bättre i framtiden.
Arkivarien deltar även i att skapa IT-lösningar för framtidssäkring av arkivmaterialet. Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Kunskaper i IT, samhällskunskap, företagsekonomi och juridik är användbara. Arkivarier finns främst i statliga och offentliga verksamheter, men det blir vanligare att de även anställs av privata företag.

Arbetet som arkivarie kan se olika ut beroende på vilken arbetsplats man arbetar på. Att ge råd och service till arkivets användare och besökare är en vanlig arbetsuppgift. Därför kan det vara bra att vara utåtriktad. Att hålla kurser och föreläsningar kring hur arkiv är uppbyggda, hur man ska bevara material och hur framtidens arkiv kommer att se ut är också vanligt.

Arkivarien vårdar och ordnar det material som ska bevaras och gör förteckningar över detta. Målet är att spara och tillgängliggöra kulturarvet för framtiden. Både att bevara och att bygga upp ett arkiv kräver att man är systematisk. Arkiven måste vara lätta att hitta i för den som söker information. Det är arkivariens ansvar att göra arkivmaterialet levande. Ibland ingår det i arbetet att svara för inköp av arkivmaterial.

En annan viktig del i arbetet är att kunna plocka fram efterfrågat material ur arkiven. Det kan till exempel vara material till forskare som behöver historiskt bakgrundsmaterial för sin forskning eller till politiker som behöver underlag inför ett beslut. I yrket har man som uppgift att utreda, granska och bedöma vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, både för allmänheten och för forskningen. Det vanligaste sättet att lagra information idag är i databaser, men det som finns i arkivet sedan tidigare kan vara i många olika format; vanligtvis papper, till exempel kartor och ritningar men även fotografier, filmer eller digitala dokument.

Arkivarien måste kunna bedöma vad som kan gallras, alltså tas bort och förstöras. Det kan handla om dokument som är saknar betydelse för forskningen eller sådant som gallras efter en bestämd tid

Gallringen är lika viktig i IT-system som i traditionella arkiv. För att arbeta som arkivarie krävs kunskaper inom förvaltningsrätt. Det innebär bland annat att man ska kunna tolka , förstå och använda sig av lagstiftningen. Då krävs kunskaper i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighetsprincipen och sekretess(sådant som inte får lämnas ut)

Arbetsmiljö
Det kan vara dammigt i arkivet. För dem som arbetar i traditionella arkiv kan tunga lyft förekomma. I vissa arkiv är det vanligt med ensamarbete.

I arbetet med äldre arkiv finns viss risk för allergi, dels på grund av damm i miljön, dels på grund av de kemiska preparat som används för att konservera handlingar.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
35 200 kr 35 100 kr 34 100 kr 34 700 kr 36 200 kr 36 200 kr

Lönestatistik baserat på Sektor