Militärt arbete

> Arméofficer 46 400 kr
> Flygofficer 46 400 kr
> Flygvapenchef 46 400 kr
> Fänrik, förvaret 46 400 kr
> General, försvaret 46 400 kr
> Generalmajor, försvaret 46 400 kr
> Kapten, försvaret 46 400 kr
> Kommendör 46 400 kr
> Kommendörkapten 46 400 kr
> Kompanichef 46 400 kr
> Konteramiral 46 400 kr
> Logistikofficer 46 400 kr
> Löjtnant, försvaret 46 400 kr
> Major, försvaret 46 400 kr
> Marinchef 46 400 kr
> Marinofficer 46 400 kr
> Officer, försvaret 46 400 kr
> Planeringsofficer 46 400 kr
> Plutonofficer 46 400 kr
> Reservofficer 46 400 kr
> Stabsofficer 46 400 kr
> Teknisk officer 46 400 kr
> Yrkesofficer 46 400 kr
> Örlogskapten 46 400 kr
> Överbefälhavare 46 400 kr
> Överste, försvaret 46 400 kr
> Överstelöjtnant, försvaret 46 400 kr
> Furir, försvaret 36 000 kr
> Specialistofficer, armen 36 000 kr
> Specialistofficer, flygvapnet 36 000 kr
> Specialistofficer, sjömän, marinen 36 000 kr
> Ammunitionsröjare 25 000 kr
> FN-soldat 25 000 kr
> Militär 25 000 kr
> Soldat, armen 25 000 kr
> Soldat, flygvapnet 25 000 kr
> Soldat, sjömän, marinen 25 000 kr
> Yrkesmilitär 25 000 kr