Militärt arbete

> Arméofficer 47 500 kr
> Flygofficer 47 500 kr
> Flygvapenchef 47 500 kr
> Fänrik, förvaret 47 500 kr
> General, försvaret 47 500 kr
> Generalmajor, försvaret 47 500 kr
> Kapten, försvaret 47 500 kr
> Kommendör 47 500 kr
> Kommendörkapten 47 500 kr
> Kompanichef 47 500 kr
> Konteramiral 47 500 kr
> Logistikofficer 47 500 kr
> Löjtnant, försvaret 47 500 kr
> Major, försvaret 47 500 kr
> Marinchef 47 500 kr
> Marinofficer 47 500 kr
> Officer, försvaret 47 500 kr
> Planeringsofficer 47 500 kr
> Plutonofficer 47 500 kr
> Reservofficer 47 500 kr
> Stabsofficer 47 500 kr
> Teknisk officer 47 500 kr
> Yrkesofficer 47 500 kr
> Örlogskapten 47 500 kr
> Överbefälhavare 47 500 kr
> Överste, försvaret 47 500 kr
> Överstelöjtnant, försvaret 47 500 kr
> Furir, försvaret 37 600 kr
> Specialistofficer, armen 37 600 kr
> Specialistofficer, flygvapnet 37 600 kr
> Specialistofficer, sjömän, marinen 37 600 kr
> Ammunitionsröjare 26 800 kr
> FN-soldat 26 800 kr
> Militär 26 800 kr
> Soldat, armen 26 800 kr
> Soldat, flygvapnet 26 800 kr
> Soldat, sjömän, marinen 26 800 kr
> Yrkesmilitär 26 800 kr