Very low competition

Ammunitionsröjare

Flygvapenchef

Very low competition

FN-soldat

Furir, försvaret

Fänrik, förvaret

General, försvaret

Generalmajor, försvaret

Kapten, försvaret

Kommendörkapten

Logistikofficer

Löjtnant, försvaret

Major, försvaret

Very low competition

Militär

Officer, försvaret

Planeringsofficer

Plutonofficer

Reservofficer

Very low competition

Soldat, armen

Very low competition

Soldat, flygvapnet

Very low competition

Soldat, sjömän, marinen

Specialistofficer, armen

Specialistofficer, flygvapnet

Specialistofficer, sjömän, marinen

Teknisk officer

Very low competition

Yrkesmilitär

Örlogskapten

Överbefälhavare

Överste, försvaret

Överstelöjtnant, försvaret

Barnombudsman, myndighet

Beskickningschef

Civilförsvarschef

Departementschef

Departementsråd

Direktör, myndighet

Diskrimineringsombudsman

Förvaltningsdirektör, staten

Generaldirektör, myndighet

Generalkonsul

Justitiekansler

Justitieombudsman

Kabinettsekreterare

Kassadirektör, försäkringskassa

Kommunaldirektör

Kommunalpolitiker

Kommundelschef

Kommundirektör

Konsumentombudsman

Kriminalvårdschef

Landshövding

Landstingsdirektör

Landstingspolitiker

Landstingsråd

Länspolischef

Länsskattechef

Länsöverdirektör

Minister, statsråd

Näringsfrihetsombudsman

Politiker, högre

Regionkronodirektör

Regionpolitiker

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

Sjukvårdsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Statsheraldiker

Statssekreterare

Styrelseordförande, staten

Sändebud, beskickningschef

Universitetskansler

Överdirektör

Överintendent, myndighetschef

Avtalssekreterare, intresseorganisation

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsordförande

Förhandlingschef, organisation

Generalsekreterare

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Kårordförande, studentkår

Organisationschef, organisation

Partisekreterare

Styrelseordförande, organisation

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Bankchef, funktions- eller mellanchef

Bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshiearki

CEO, med chefshiearki

Chefredaktör, med chefshiearki

Chief executive (officer), med chefshiearki

Flygplatschef

Företagsledare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Hamndirektör

Högskolerektor

Museichef, med chefshiearki

Musikförläggare, med chefshiearki

Postdirektör

Redare, med chefshiearki

Rektor, högskola/universitet

Sjukhusdirektör

Skeppsredare, med chefshiearki

Styrelseordförande, med chefshiearki

Teaterchef, med chefshiearki

Universitetsrektor

Varuhuschef, VD

VD, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Distriktschef, skogsbruk

Parkchef, funktions- eller mellanchef

Parkchef, verksamhetsnära chef

Regionchef, skogsbruksföretag

Skogschef, stort eller medelstort företag

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Elverkschef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Byggplatschef, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apotekschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, partihandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Campingchef, funktions- eller mellanchef

Centrumledare, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, funktions- eller mellanchef

Hamnkapten, funktions- eller mellanchef

Hotellchef, funktions- eller mellanchef

Konferenschef, funktions- eller mellanchef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Kökschef, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postcenterchef, funktions- eller mellanchef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, funktions- eller mellanchef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, funktions- eller mellanchef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Fondchef, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Arbetsmarknadsråd

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Stabsschef, statlig förvaltning

Brandchef, funktions- eller mellanchef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Balance

Byggnadsråd

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Chefskronofogde

Chefskronofogde

Expeditionschef, departement

Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Gatuchef, funktions- eller mellanchef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, funktions- eller mellanchef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Lantbruksdirektör

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Minister, diplomat

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Naturvårdsdirektör

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Polischef, funktions- eller mellanchef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, funktions- eller mellanchef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, funktions- eller mellanchef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionchef, Trafikverket

Regionskattechef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Turistchef, funktions- eller mellanchef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

Kulturskolechef, funktions- eller mellanchef

Prorektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Skolchef, funktions- eller mellanchef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Socialdirektör

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Dansproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproduktionsledare

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Produktionsledare, film

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, funktions- eller mellanchef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Städchef, funktions- eller mellanchef

Teaterproducent, stort eller medelstort företag

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Administrativ chef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Ekonomichef, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, funktions- eller mellanchef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Finanschef, funktions- eller mellanchef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, företag

Kanslichef, kommun

Kanslichef, staten

Kreditchef, funktions- eller mellanchef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

Näringslivschef

Organisationschef, kommun

Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m.

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Utredningschef

HR-chef, funktions- eller mellanchef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, funktions- eller mellanchef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, funktions- eller mellanchef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, funktions- eller mellanchef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, funktions- eller mellanchef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, funktions- eller mellanchef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

Personalchef, funktions- eller mellanchef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, funktions- eller mellanchef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, funktions- eller mellanchef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, funktions- eller mellanchef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Informationschef, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationschef, funktions- eller mellanchef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Mediachef, funktions- eller mellanchef

Mediachef, verksamhetsnära chef

PR-chef, funktions- eller mellanchef

Presschef, funktions- eller mellanchef

Presschef, verksamhetsnära chef

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Importchef, funktions- eller mellanchef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Chief information officer, funktions- eller mellanchef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, funktions- eller mellanchef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Datachef, funktions- eller mellanchef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

IT-chef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, funktions- eller mellanchef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Kontorsservicechef, funktions- eller mellanchef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, funktions- eller mellanchef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, funktions- eller mellanchef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, biodlare och silesodlare

Low competition

Driftchef, lantbruk, blandad drift

Low competition

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Low competition

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Low competition

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Low competition

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Low competition

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftchef, trädgård

Low competition

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Low competition

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Low competition

Driftledare, jordbruk, blandad drift

Low competition

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Low competition

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

Low competition

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Low competition

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsförvaltare, skogsbruk

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Low competition

Godsägare, lantbruk blandad drift

Low competition

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Low competition

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Low competition

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Low competition

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Low competition

Godsägare, lantbruk träd och buskar

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsägare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Low competition

Kyrkogårdschef

Områdeschef, skogsbruk

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Skogschef, mindre företag

Skogsförvaltare

Stiftsjägmästare

Trädgårdsdirektör

Low competition

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Low competition

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Low competition

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Low competition

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Low competition

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Low competition

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Antikvitetshandlare

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Campingchef, verksamhetsnära chef

Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Grosshandlare, funktions- eller mellanchef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, funktions- eller mellanchef

Grossist, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

Hotellchef, verksamhetsnära chef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

Krögare, funktions- eller mellanchef

Krögare, verksamhetsnära chef

Källarmästare, funktions- eller mellanchef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Partihandlare, funktions- eller mellanchef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Bankchef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Trafikskolechef, funktions- eller mellanchef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

High competition

Chefredaktör, utan chefshiearki

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

High competition

Musikförläggare, utan chefshiearki

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Städchef, verksamhetsnära chef

Teaterchef, utan chefshiearki

Teaterproducent, mindre företag

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Elektronfysiker

Forensiker, fysik

Kärnkraftsinspektör

Laborator, fysik

Partikelfysiker

Plasmafysiker

Sjukhusfysiker

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsinspektör

Utvecklingsingenjör, fysik

Försvarsmeteorolog

Marinmeteorolog

Prognosmeteorolog

Stabsmeteorolog

Statsmeteorolog

Balance

Analytisk kemist

Balance

Biokemist

Balance

Forensiker, kemi

Balance

Kemist, allmän

Balance

Kemist, klinisk

Balance

Klinisk kemist

Balance

Laborator, kemi

Balance

Materialkemist

Balance

Miljökemist

Balance

Oorganisk kemist

Balance

Organisk kemist

Balance

Processkemist

Balance

Sjukhuskemist

Balance

Strukturkemist

Balance

Ytkemist

Berggrundsgeolog

Kvartärgeolog

Statshydrolog

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Kryptolog, matematiker

Livförsäkringsaktuarie

Befolkningsstatistiker

Biostatistiker

Konsult, statistik

Matematisk statistiker

Metodstatistiker

Miljöstatistiker

Produktionsstatistiker

Statistikkonsult

Very low competition

Användbarhetsdesigner

Very low competition

Användbarhetsexpert

Very low competition

Applikationsingenjör, programmering

Very low competition

Applikationsprogrammerare

Very low competition

Applikationsspecialist

Very low competition

Applikationsutvecklare

Very low competition

Civilingenjör, systemutveckling

Very low competition

Data Warehouse specialist

Low competition

Dataansvarig, systemförvaltare

Very low competition

Databasadministratör

Very low competition

Databasanalytiker

Very low competition

Databasdesigner

Very low competition

Databasprogrammerare

Very low competition

Databastekniker

Very low competition

Databasutvecklare

Very low competition

Datakonsult applikationsprogrammerare

Very low competition

Datakonsult, databasutveckling

Very low competition

Datakonsult, nätverk

Very low competition

Datakonsult, systemutveckling

Very low competition

Datakonsult, webb- och multimedia

Very low competition

Dataprogrammerare

Low competition

Datasamordnare, systemförvaltare

Very low competition

DBA

Designer, level, IT

Very low competition

IT projektledare applikationsprogrammerare

Very low competition

IT projektledare, databasutveckling

Very low competition

IT projektledare, nätverk

Very low competition

IT projektledare, systemutveckling

Very low competition

IT projektledare, webb- och multimedia

Low competition

IT-ansvarig, systemförvaltare

Very low competition

IT-konsult applikationsprogrammerare

Very low competition

IT-konsult, databasutveckling

Very low competition

IT-konsult, nätverk

Very low competition

IT-konsult, systemutveckling

Very low competition

IT-konsult, webb- och multimedia

Low competition

IT-samordnare, systemförvaltare

Very low competition

IT-utvecklare

Very low competition

Javautvecklare

Very low competition

Konsult, data applikationsprogrammerare

Very low competition

Konsult, data, databasutveckling

Very low competition

Konsult, data, nätverk

Very low competition

Konsult, data, systemutveckling

Very low competition

Konsult, data, webb- och multimedia

Very low competition

Konsult, IT applikationsprogrammerare

Very low competition

Konsult, IT, databasutveckling

Very low competition

Konsult, IT, nätverk

Very low competition

Konsult, IT, systemutveckling

Very low competition

Konsult, IT, webb- och multimedia

Very low competition

Mjukvarudesigner

Very low competition

Mjukvaruingenjör

Very low competition

Mjukvarukonstruktör

Very low competition

Mjukvarutestare

Very low competition

Mjukvaruutvecklare

Programmerare, PC-spel

Programmerare, konsolspel

Very low competition

Programmerare, data

Programmerare, handheld games

Programmerare, mobilspel

Programmerare, onlinespel

Programmerare, web games

Very low competition

Programutvecklare

Very low competition

Programvarukonstruktör

Very low competition

Programvarutestare

Very low competition

Programvaruutvecklare

Very low competition

Projektledare, IT applikationsprogrammerare

Very low competition

Projektledare, IT, databasutveckling

Very low competition

Projektledare, IT, nätverk

Very low competition

Projektledare, IT, programvaruutveckling

Very low competition

Projektledare, IT, systemutveckling

Projektledare, IT, webb- och multimedia

Very low competition

Projektledare, systemutveckling

Very low competition

Quality Assurance/Speltestare

Very low competition

Softwaredesigner

Spelutvecklare, IT

Very low competition

Systemadministratör, dataspecialist

Low competition

Systemansvarig

Low competition

Systemchef

Very low competition

Systemdesigner

Very low competition

Systemerare

Low competition

Systemförvaltare

Very low competition

Systemkonstruktör

Low competition

Systemmanager

Very low competition

Systemprogrammerare

Very low competition

Systemtestare

Very low competition

Systemutvecklare

Very low competition

Testledare, IT

Very low competition

Webbprogrammerare

Very low competition

Webbutvecklare

Very low competition

Dataanalytiker

Datakonsult, it-säkerhet

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

Very low competition

Enterprice Architect

Low competition

Förvaltningsansvarig, IT

Low competition

Förvaltningsledare, IT

Very low competition

Infrastrukturarkitekt

IT projektledare, it-säkerhet

Very low competition

IT-analytiker

Very low competition

IT-arkitekt

IT-brottsutredare

IT-chef, verksamhetsnära chef

IT-forensiker

IT-konsult, it-säkerhet

IT-säkerhetschef

Very low competition

IT-utredare

Very low competition

Koncernarkitekt, IT

Konsult, data, it-säkerhet

Konsult, IT, it-säkerhet

Very low competition

Kravanalytiker, IT

Kryptolog, dataspecialist

Very low competition

Lösningsarkitekt, IT

Very low competition

Metodanalytiker, data

Processansvarig, ITIL

Projektledare, IT, it-säkerhet

Release manager, IT

Very low competition

Systemanalytiker

Very low competition

Systemarkitekt

Systemexpert, IT

Systemingenjör, data

Very low competition

Systemutredare

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetsrådgivare, IT

Very low competition

Verksamhetsanalytiker, IT

Very low competition

Verksamhetsutvecklare, IT

Bygglovsarkitekt

Husbyggnadsarkitekt

Inredare, inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt

Inredningskonsulent, inredningsarkitekt

Inredningskonsult, inredningsarkitekt

Landskapsarkitekt

Markprojektör

Planeringsarkitekt/Fysisk planerare

Planingenjör, stadsplanering

Projektledare, stadsutveckling

Stadsarkitekt

Stadsplanearkitekt

Stadsplaneingenjör

Stadsplanerare

Teaterarkitekt

Trädgårdsarkitekt

Very low competition

Akustiker

Very low competition

Akustisk designer

Very low competition

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Very low competition

Anläggningsplanerare

Very low competition

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Very low competition

Byggnadsingenjör, civilingenjör

Very low competition

Byggnadskonsult, civilingenjör

Very low competition

Civilingenjör, anläggning

Very low competition

Civilingenjör, bygg

Very low competition

Civilingenjör, bygg o anläggning

Very low competition

Civilingenjör, byggnadskonstruktion

Very low competition

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Very low competition

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Very low competition

Forskningsingenjör, bygg

Very low competition

Granskningsingenjör, bygg

Very low competition

Konsult, byggnads-, civilingenjör

Very low competition

Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning

Very low competition

Kvalitetskoordinator, väg och vatten

Very low competition

Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Very low competition

Kvalitetssamordnare, väg och vatten

Very low competition

Processingenjör (bygg), civilingenjör

Very low competition

Produktutvecklare, bygg

Very low competition

Utvecklingsingenjör, bygg

Very low competition

Vägprojektör

Very low competition

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Very low competition

Civilingenjör, elkraft

Very low competition

Elkraftingenjör, civilingenjör

Very low competition

Forskningsingenjör, elkraft

Very low competition

Kvalitetskoordinator, elkraft

Very low competition

Kvalitetssamordnare, elkraft

Very low competition

Processingenjör (elkraft), civilingenjör

Very low competition

Produktutvecklare, elkraft

Very low competition

Projekteringsingenjör, elkraft

Very low competition

Standardiseringsingenjör, elkraft

Very low competition

Underhållsingenjör, elkraft

Very low competition

Utvecklingschef, elkraft

Very low competition

Utvecklingsingenjör, elkraft

Very low competition

Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Very low competition

Civilingenjör, elektronik

Very low competition

Civilingenjör, elektroteknik

Very low competition

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Very low competition

Civilingenjör, rymdteknik

Very low competition

Civilingenjör, telekommunikation

Very low competition

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Elektronikingenjör, civilingenjör

Very low competition

Elektronikkonstruktör, civilingenjör

Very low competition

Experimentingenjör, elektronik

Very low competition

Experimentingenjör, telekommunikation

Very low competition

Forskare, mikroelektronik

Very low competition

Forskningsingenjör, elektronik

Very low competition

Forskningsingenjör, telekommunikation

Very low competition

Granskningsingenjör, elektronik

Very low competition

Granskningsingenjör, telekommunikation

Very low competition

Hårdvarukonstruktör

Very low competition

Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Konstruktör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Kvalitetskoordinator, elektronik

Very low competition

Kvalitetskoordinator, telekommunikation

Very low competition

Kvalitetssamordnare, elektronik

Very low competition

Kvalitetssamordnare, telekommunikation

Very low competition

Monteringsingenjör, elektronik

Very low competition

Monteringsingenjör, telekommunikation

Very low competition

Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Processingenjör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör

Very low competition

Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Very low competition

Produktionsutvecklare, elektronik

Very low competition

Produktionsutvecklare, telekommunikation

Very low competition

Produktutvecklare, elektronik

Very low competition

Produktutvecklare, telekommunikation

Very low competition

Radioingenjör

Very low competition

Rymdingenjör

Very low competition

Utvecklingsingenjör, elektronik

Very low competition

Utvecklingsingenjör, telekommunikation

Very low competition

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Very low competition

Bilkonstruktör

Very low competition

Civilingenjör, energi

Very low competition

Civilingenjör, fordonsteknik

Very low competition

Civilingenjör, maskinteknik

Very low competition

Civilingenjör, VVS

Very low competition

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Very low competition

Energiingenjör, civilingenjör

Very low competition

Energistrateg

Very low competition

Fartygskonstruktör

Very low competition

Flygingenjör, flygvapnet

Very low competition

Flygingenjör, industri

Very low competition

Flygplanskonstruktör

Very low competition

Forskningsingenjör, fysik

Very low competition

Forskningsingenjör, maskin

Very low competition

Konstruktör, maskin, civilingenjör

Very low competition

Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning

Very low competition

Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning

Very low competition

Mariningenjör

Very low competition

Maskiningenjör, civilingenjör

Very low competition

Maskinkonstruktör, civilingenjör

Very low competition

Materialstyrningsingenjör, maskin

Very low competition

Mekatronikingenjör

Very low competition

Processingenjör (maskin), civilingenjör

Very low competition

Produktutvecklare, maskin

Very low competition

Projektledare, maskinkonstruktör

Very low competition

Projektledare, utveckling nya fordon och motorer

Very low competition

Svetsingenjör

Very low competition

Systemingenjör, styr/reglerteknik

Very low competition

Systemintegratör

Very low competition

Utvecklingsingenjör, maskin

Very low competition

Civilingenjör, kemi

Very low competition

Civilingenjör, kemiteknik

Very low competition

Civilingenjör, livsmedelsteknik

Very low competition

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Very low competition

Experimentingenjör, kemiteknik

Very low competition

Forskningsingenjör, kemi

Very low competition

Kemiingenjör, civilingenjör

Very low competition

Konstruktör, kemiteknik

Very low competition

Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion

Very low competition

Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion

Very low competition

Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Very low competition

Processutvecklare, kemiteknik

Very low competition

Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Very low competition

Produktutvecklare, livsmedel

Very low competition

Utvecklingsingenjör, kemi

Very low competition

Utvecklingsingenjör, kemiteknik

Bergsingenjör

Civilingenjör, gruvteknik

Civilingenjör, metallurgi

Forskningsingenjör, metallurgi

Gjuteriingenjör, civilingenjör

Gruvingenjör, civilingenjör

Ingenjörsgeolog

Kvalitetskoordinator, gruvteknik

Kvalitetssamordnare, gruvteknik

Materialingenjör, metallurgi

Planeringsingenjör, gruva/metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Prospekteringsingenjör, civilingenjör

Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, civilingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Distriktslantmätare

Exploateringsingenjör

Förrättningslantmätare

Länslantmätare

Markförhandlare

Very low competition

Civilingenjör, logistik

Civilingenjör, miljöteknik

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Forskare, trafiksäkerhet

Konsult, patent

Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.

Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.

Very low competition

Logistiker

Very low competition

Logistikingenjör

Very low competition

Logistikkonsult

Very low competition

Logistikutvecklare

Very low competition

Materialplanerare, civilingenjör

Very low competition

Materialstyrare

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Naturvårdsingenjör

Patentingenjör

Patentkonsult

Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.

Standardiseringsingenjör, övrig

Textilteknolog

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Varumärkeshandläggare

Varumärkeskonsult

Bakteriolog, forskare

Bioinformatiker

Biolog, cell och molekylär

Biolog, växt- och djur

Chefsmikrobiolog

Civilingenjör, biofysik

Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Civilingenjör, bioteknik industri

Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Fiskeribiolog

Forskare, bakteriologi

Forskare, bioteknik

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, mikrobiologi

Forskare, växt och djurbiologi

Forskare, zoologi

Fysiolog, forskare

Genetiker, forskare

Genetiker, klinisk

Immunolog, forskare

Insektsforskare

Klinisk genetiker

Molekylärbiolog

Sjukhusgenetiker

Virolog, forskare

Ärftlighetsforskare

Biomedicinare

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Farmakolog, forskare

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, farmakologi

Forskare, läkemedel

Forskare, medicin

Klinisk prövningsledare

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Prövningsledare, klinisk

Civilingenjör, bioteknik jordbruk

Ekonomikonsulent, lantbruk

EU-kontrollant, lantbruksstöd

Fjäderfäkonsulent

Forskare, agronomi

Forskare, trädgårdsvetenskap

Fruktodlingskonsulent

Husdjurskonsulent

Instruktör, lantbruksnämnd

Jordbruksforskare

Jordbruksinstruktör

Jordbrukskonsulent

Jordbruksrådgivare

Konsulent, lantbruksnämnd

Lantbruksekonom

Lantbrukskonsulent

Lantbruksrådgivare

Maskinkonsulent, inom lantbruk

Renskötselkonsulent

Spannmålskonsulent

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtförädlare

Växtinspektör

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Distriktsjägmästare

Domänintendent

Skogsbruksforskare

Skogsbruksrådgivare

Skogskonsulent

Skogsvårdskonsulent

Virkesinköpare

Anestesiläkare

Audiolog, medicinsk

Avdelningsläkare

Bakteriolog, klinisk

Barnpsykiater

Cancerspecialist

Distriktsläkare

Epidemiläkare

Farmakolog, klinisk

Fysiolog, klinisk

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Gastroenterolog

Immunolog, klinisk

Infektionsläkare

Klinisk bakteriolog

Klinisk cytolog

Klinisk farmakolog

Klinisk fysiolog

Klinisk immunolog

Klinisk neurofysiolog

Klinisk patolog

Klinisk virolog

Laboratorieläkare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Narkosläkare

Neurofysiolog

Ortopedkirurg

Plastikkirurg

Regementsläkare

Rehabiliteringsläkare

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Röntgenläkare

Skolöverläkare

Socialläkare

Socialmedicinare

Specialistläkare

Virolog, klinisk

Yrkesmedicinare

Very low competition

AT-tandläkare

Very low competition

Distriktstandläkare

Very low competition

Forskare, odontologi

Very low competition

Odontolog

Very low competition

Ortodontist

Very low competition

Sjukhustandläkare

Very low competition

Specialisttandläkare

Very low competition

ST-tandläkare

Very low competition

Tandläkare

Very low competition

Tandregleringsspecialist

Very low competition

Övertandläkare

Very low competition

Besiktningsveterinär

Very low competition

Distriktsveterinär

Very low competition

Djurhälsoveterinär

Very low competition

Djursjukhusveterinär

Very low competition

Epizootolog

Very low competition

Gränsveterinär

Very low competition

Hälsokontrollveterinär

Very low competition

Klinikveterinär

Very low competition

Kontrollveterinär

Very low competition

Laboratorieveterinär

Very low competition

Länsveterinär

Very low competition

Seminveterinär

Very low competition

Stadsveterinär

Very low competition

Veterinär

Very low competition

Apotekare

Very low competition

Chefsfarmaceut

Very low competition

Farmaceut, apotekare

Very low competition

Informationsapotekare

Very low competition

Klinikapotekare

Very low competition

Läkemedelsansvarig, apotekare

Very low competition

Sjukhusapotekare

Näringsforskare

Näringsfysiolog

Very low competition

Barnmorska

Very low competition

Distriktsbarnmorska

Very low competition

Distriktssköterskebarnmorska

Very low competition

Förlossningsbarnmorska

Akutsjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Very low competition

Anestesisjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

IVA-sköterska

Very low competition

Narkossjuksköterska

Sjuksköterska, akutmottagning

Very low competition

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, IVA

Very low competition

Sjuksköterska, narkos

Barnsjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Skolsköterska

Very low competition

Distriktssjuksköterska

Very low competition

Distriktssköterska

Very low competition

Sjuksköterska, distrikts

Forskare, omvårdnad

Forskningssjuksköterska

Klinisk adjunkt

Kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Kvalitetssamordnare, vård och omsorg

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Primärvårdsföreståndare

Rehabiliteringssjuksköterska

Sjuksköterska rehabilitering

Adjunkt, högskola/universitet

Amanuens, högskola/universitet

Doktorand, högskola/universitet

Forskarassistent, högskola/universitet

Högskoleadjunkt

Högskolelektor

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Kursledare, högskola

Lektor, högskola/universitet

Professor, högskola/universitet

Universitetsadjunkt

Universitetslektor

Universitetslärare, lektor

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Very low competition

Adjunkt, gymnasieskola

Very low competition

Folkhögskolelärare

Very low competition

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Very low competition

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Very low competition

Lektor, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Very low competition

Lärare, ekonomiska ämnen

Very low competition

Lärare, folkhögskola

Very low competition

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Very low competition

Lärare, historia, filosofi

Very low competition

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, religionskunskap

Very low competition

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Very low competition

Lärare, språk (gymnasieskola)

Very low competition

Modersmålslärare, gymnasieskola

Very low competition

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Very low competition

Ämneslärare, gymnasieskola

Very low competition

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Very low competition

Gymnasielärare, yrkesämnen

Very low competition

Handelslärare

Very low competition

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Very low competition

Lantbrukslärare

Very low competition

Lärare, automation

Very low competition

Lärare, bageri och konditori

Very low competition

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Very low competition

Lärare, beklädnadsyrken

Very low competition

Lärare, bygg och anläggning

Very low competition

Lärare, drift- och energiteknik

Very low competition

Lärare, DU, fartygsteknik

Very low competition

Lärare, elektronik

Very low competition

Lärare, elprogrammet

Very low competition

Lärare, el-teleteknik

Very low competition

Lärare, energiprogrammet

Very low competition

Lärare, fiskeriyrken

Very low competition

Lärare, flygteknik

Very low competition

Lärare, fordonsprogrammet

Very low competition

Lärare, fordonsteknik

Very low competition

Lärare, frisör och skönhetsvård

Very low competition

Lärare, handel och administration

Very low competition

Lärare, hantverksprogrammet

Very low competition

Lärare, hotell och restaurang

Very low competition

Lärare, industriprogrammet

Very low competition

Lärare, installation

Very low competition

Lärare, kött och charkuteri

Very low competition

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Very low competition

Lärare, livsmedelsprogrammet

Very low competition

Lärare, media, grafisk produktion

Very low competition

Lärare, miljövård

Very low competition

Lärare, måleriteknik

Very low competition

Lärare, naturbruk

Very low competition

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Very low competition

Lärare, omvårdnad, tandvård

Very low competition

Lärare, processteknik

Very low competition

Lärare, sjömansyrken

Very low competition

Lärare, storhushåll

Very low competition

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Very low competition

Lärare, transport

Very low competition

Lärare, träteknik

Very low competition

Lärare, verkstads- och industriteknik

Very low competition

Lärare, VVS-teknik

Very low competition

Lärare, vårdyrken

Very low competition

Lärare, yrkesämne

Very low competition

Naturbrukslärare

Very low competition

Sjukvårdslärare

Very low competition

Skogsbruksinstruktör

Very low competition

Skogsbrukslärare

Very low competition

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Very low competition

Trädgårdslärare

Very low competition

Vårdlärare, gymnasieskola

Very low competition

Yrkeslärare

Very low competition

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Very low competition

Bildlärare, gymnasieskola

Very low competition

Bildlärare, grundskola

Very low competition

Fotolärare

Very low competition

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Very low competition

Gymnastikdirektör

Very low competition

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Very low competition

Gymnastiklärare, grundskola

Very low competition

Handarbetslärare

Very low competition

Hemkunskapslärare, grundskola

Very low competition

Hushållslärare, gymnasieskola

Very low competition

Hushållslärare, grundskola

Very low competition

Idrottslärare, grundskola

Very low competition

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare i musik- och kulturskolan

Very low competition

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Very low competition

Lärare, bildämnen, grundskola

Very low competition

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Very low competition

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Very low competition

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, hemkunskap, grundskola

Very low competition

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Very low competition

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, ljud och musik

Very low competition

Lärare, musik, grundskola

Very low competition

Lärare, musik, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, textilkunskap, grundskola

Very low competition

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Very low competition

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Very low competition

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Very low competition

Musikdirektör, undervisning

Very low competition

Musikledare

Very low competition

Musiklärare, grundskola

Very low competition

Musiklärare, gymnasieskola

Very low competition

Musikpedagog, grundskola

Very low competition

Musikpedagog, grund- o gymnasieskola

Very low competition

Rytmiklärare

Very low competition

Slöjdlärare, grundskola

Very low competition

Slöjdlärare, gymnasieskola

Very low competition

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Very low competition

Teckningslärare

Very low competition

Textillärare, gymnasieskola

Very low competition

Textillärare, grundskola

Very low competition

Textilslöjdslärare, grundskola

Very low competition

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Very low competition

Vävlärare

Very low competition

Adjunkt, grundskola

Very low competition

Freinetlärare

Very low competition

Grundskollärare

Very low competition

Hemspråkslärare

Very low competition

Högstadielärare

Very low competition

Klasslärare, grundskola

Very low competition

Komvuxlärare, grundskollärare

Very low competition

Lågstadielärare

Very low competition

Lärare, 1-3

Very low competition

Lärare, 1-7

Very low competition

Lärare, 4-9

Very low competition

Lärare, datakunskap (grundskola)

Very low competition

Lärare, grundskola

Very low competition

Mellanstadielärare

Very low competition

Modersmålslärare, grundskola

Very low competition

Montessorilärare, grundskola

Very low competition

Resurslärare, grundskola

Very low competition

Waldorflärare, grundskola

Very low competition

Ämneslärare, grundskola

Very low competition

Anpassningslärare

Very low competition

Dövlärare

Very low competition

Förstadielärare

Very low competition

Hörselpedagog

Very low competition

Klasslärare, speciallärare

Very low competition

Läkepedagog

Very low competition

Lärare, special

Very low competition

Lärare, särskola

Very low competition

Speciallärare, döva

Very low competition

Speciallärare, grundskola

Very low competition

Speciallärare, grundsärskola

Very low competition

Speciallärare, gymnasieskola

Very low competition

Speciallärare, gymnasiesärskola

Very low competition

Speciallärare, hörsel

Very low competition

Speciallärare, synskadade

Very low competition

Speciallärare, träningsskola

Very low competition

Synpedagog

Very low competition

Särskollärare

Very low competition

Tal- och språkpedagog

Very low competition

Talpedagog

Very low competition

Bildningskonsulent

Very low competition

Fortbildningskonsulent

Very low competition

Fortbildningsledare

Very low competition

Förskolekonsulent

Very low competition

Gymnastikkonsulent

Very low competition

Hjälpundervisningskonsulent

Very low competition

Hörselvårdskonsulent

Very low competition

Konsulent, skola

Very low competition

Läromedelsintendent

Very low competition

Musikkonsulent

Very low competition

Planeringschef, skola

Very low competition

Reselärare

Very low competition

Skolinspektör

Very low competition

Skolkonsulent

Very low competition

Specialpedagog, hörsel

Very low competition

Specialpedagog, lekotek

Very low competition

Specialpedagog, lekterapi

Very low competition

Specialpedagog, skola

Very low competition

Specialpedagog, synskadade

Very low competition

Specialpedagog, tal och språk

Very low competition

Studieinstruktör

Very low competition

Undervisningsråd

Very low competition

Utbildningsinspektör

Very low competition

Utbildningskonsulent, övrig

Very low competition

Yrkesutbildningskonsulent

Coach, ledarskapsutbildare

Danslärare, övrig

Datalärare, utbildningsföretag

Datapedagog, utbildningsföretag

Datautbildare, utbildningsföretag

Dockteaterpedagog

Forskare, pedagogik

Historiepedagog

Invandrarlärare

IT-pedagog, utbildningsföretag

Kursutvecklare, utbildningsföretag

Kursutvecklare, utbildningsväsendet

Ledarskapsutbildare

Musiklärare, musikskola

Musikpedagog, musikskola

Personalutbildare

Teaterpedagog

Teckenspråkslärare

Utbildningschef, företag

Utbildningskonsulent, företag

Utbildningskoordinator, företag

Utbildningsledare, företag

Utbildningsplanerare, företag

Low competition

Accounting controller

Low competition

Auktoriserad revisor

Low competition

Bankkamrer

Low competition

Budgetkamrer

Low competition

Budgetplanerare

Low competition

Controller

Low competition

Controller, accounting

Low competition

Controller, financial

Low competition

Drätselkamrer

Low competition

Ekonomiansvarig, civilekonom

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Low competition

Ekonomiintendent

Low competition

Financial controller

Low competition

Förbundskassör

Low competition

Godkänd revisor

Low competition

Hamnkamrer

Low competition

Internrevisor

Low competition

IT-revisor

Low competition

Kamrer, bank

Low competition

Kamrer, ospec

Low competition

Kommunkamrer

Low competition

Kommunrevisor

Low competition

Koncerncontroller

Low competition

Kontroller

Low competition

Landstingsrevisor

Low competition

Lotskamrer

Low competition

Länsrevisor

Low competition

Redovisningsansvarig, civilekonom

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Low competition

Revisor, auktoriserad

Low competition

Revisor, godkänd

Low competition

Revisor, ospec

Low competition

Skatterevisor

Low competition

Skolkamrer

Low competition

Socialkamrer

Low competition

Stadskamrerare

Low competition

Stadsrevisor

Low competition

Taxeringsrevisor

Balance

Administratör, personalvetare

Balance

Controller, personal

Low competition

Elevkonsulent

Balance

Headhunter

Balance

HR-expert

Balance

HR-konsult

Balance

HR-specialist

Low competition

Karriärvägledare

Balance

Kompetensmäklare

Balance

Kompetensutvecklare

Balance

Konsult, HR

Balance

Konsult, outplacement

Balance

Konsult, PA

Balance

Konsult, rekryterings

Balance

Löneingenjör

Balance

Outplacementkonsult

Balance

PA-konsult

Balance

Personaladministratör, personalhandläggare

Balance

Personalassistent, personalhandläggare

Balance

Personalcontroller

Balance

Personalhandläggare

Balance

Personalkonsulent

Balance

Personalkonsult

Balance

Personalman

Balance

Personalplanerare, personalhandläggare

Balance

Personalrekryterare

Balance

Personalsamordnare

Balance

Personalsekreterare, personalhandläggare

Balance

Personalstrateg

Balance

Personalutvecklare

Balance

Personalvetare

Balance

Personalvårdskonsulent

Balance

Rekryterare

Balance

Rekryteringsansvarig

Balance

Rekryteringskonsult

Balance

Rekryteringsledare

Balance

Researcher, rekrytering

Low competition

SSA-sekreterare

Balance

Stabskonsulent

Low competition

Studie- och yrkesvägledare

Low competition

Studievägledare

Low competition

Syofunktionär

Low competition

Syokonsulent

Balance

Utbildningsmäklare

Low competition

Yrkesvalslärare

Low competition

Yrkesvägledare

Balance

Exportkonsult

Balance

Försäljningskonsult

High competition

Kommunikationsstrateg

Balance

Konsult, export

Balance

Konsult, marknads

Balance

Konsult, marknadsföring

High competition

Konsult, media

High competition

Konsult, PR

Balance

Konsult, reklam

High competition

Labelmanager

Balance

Marketingman

Balance

Marknadsanalytiker

Marknadschef, verksamhetsnära chef

Balance

Marknadsförare, analytiker

Balance

Marknadsföringskonsult

Balance

Marknadsingenjör

Balance

Marknadskommunikatör

Balance

Marknadskonsult

Balance

Marknadskoordinator

Balance

Marknadsplanerare

Balance

Marknadsstrateg

Balance

Marknadsstrategiker

Balance

Marknadsundersökare, analytiker

Balance

Marknadsutvecklare

High competition

Mediakonsulent

High competition

Mediakonsult

High competition

Mediaplanerare

High competition

Medieanalytiker

PR-chef, verksamhetsnära chef

High competition

PR-konsult

High competition

PR-kvinna

High competition

PR-man

Balance

Produktchef, marknadsföring

High competition

Projektledare, mediabyrå

Balance

Projektledare, reklam

Balance

Reklamansvarig

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Balance

Reklamkonsulent

Balance

Reklamkonsult

Balance

Reklamman

Balance

Reklamproducent

Balance

Reklamprojektledare

Balance

Sales promotionman

Low competition

Administrativ konsult

Low competition

Administrativ rationaliserare

Low competition

Administrativ utvecklare

Low competition

AU-chef

Low competition

AU-utredare

Low competition

FM-konsult

Low competition

Företagskonsulent

Low competition

Företagskonsult

Low competition

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Low competition

Konsult, administrativ

Low competition

Konsult, företags

Low competition

Konsult, management

Low competition

Konsult, organisations

Low competition

Konsult, verksamhets

Low competition

Kontorsrationaliserare

Low competition

Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling

Low competition

Kvalitetsrevisor

Low competition

Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling

Low competition

Managementkonsult

Low competition

Organisationskonsult

Low competition

Organisationsutvecklare

Low competition

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Low competition

Verksamhetscontroller

Low competition

Verksamhetskonsult

Low competition

Affärsutvecklare

Balance

Aktieanalytiker

Auktoriserad fastighetsvärderare

Budgetrådgivare

Budgetsekreterare

Low competition

Business analyst

Low competition

Business controller

Balance

Börsanalytiker

Low competition

Controller, business

Ekonomikonsult

Fastighetsanalytiker

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsrådgivare

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Balance

Finansanalytiker

Balance

Finansekonom

Balance

Finansiell rådgivare

Balance

Finanskonsult

Fondförvaltare

Fondkommissionär

Balance

Företagsekonomisk rådgivare

Balance

Företagsrådgivare

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Balance

Investment manager

Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Konsult, ekonomi

Balance

Konsult, finans

Balance

Konsult, relocation service

Balance

Konsumentvägledare

Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Balance

Placeringsrådgivare

Low competition

Projektledare, affärsutveckling

Projektledare, fastighetsekonom

Balance

Riskanalytiker

Balance

Riskmanager

Styrelseledamot, företag

Styrelseordförande, utan chefshiearki

Balance

Utredare, företag

Allmän åklagare

Assistentåklagare

Brottmålsadvokat

Chefsåklagare

Distriktsåklagare

Kammaråklagare

Länsåklagare

Riksåklagare

Statsåklagare

Tvistemålsadvokat

Åklagarassistent

Åtalsbyråchef

Överåklagare

Domare (juridisk)

Domstolsjurist

Försäkringsdomare

Hovrättsassessor

Hovrättsfiskal

Hovrättslagman

Hovrättsnotarie

Hovrättspresident

Hovrättsråd

Jurist, allmän domstol

Jurist, förvaltningsdomstol

Jurist, specialdomstol

Kammarrättsassessor

Kammarrättsfiskal

Kammarrättslagman

Kammarrättspresident

Kammarrättsråd

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Regeringsråd

Revisionssekreterare

Vattenrättsdomare

Överrättsnotarie

Affärsjurist

Akademiombudsman

Arbetsrättsjurist

Avtalssekreterare, kommun

Familjerättsjurist

Fastighetsjurist

Fastighetsnotarie

Folkrättsjurist

Förbundsjurist

Företagsjurist

Försäkringsjurist

Förvaltningsjurist

Immaterialrättsjurist

Jurist, bolags

Jurist, fastighets

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Jurist, myndighet

Jurist, organisation

Kanslinotarie

Landstingsjurist

Länsassessor

Organisationsjurist

Rättsvårdsinspektör

Stadsombudsman

Stadssekreterare

Upphovsrättsjurist

Varumärkesjurist

Advokatfiskal

Beredningsjurist

Fastighetsråd

Föredragande jurist

Juridisk ombudsman

Jurist, ospec

Skatteintendent

Socialförsäkringsombud

Stiftsnotarie

Stiftssekreterare

Amanuens, museum

High competition

Arkivamanuens

High competition

Arkivarie

High competition

Arkivföreståndare

High competition

Arkivråd

High competition

Bandarkivarie

Bebyggelseantikvarie

High competition

Bildarkivarie

Byggnadsantikvarie

Chefsintendent, auktionsverk

Chefsintendent, galleri

Chefsintendent, museum

High competition

Filmarkivarie

High competition

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Intendent, konst

Intendent, museum

Intendent, utställningar

Konstintendent

High competition

Krigsarkivarie

Länsantikvarie

Museiamanuens

Museiintendent

High competition

Redaktionsarkivarie

Stadsantikvarie

Utställningsproducent, museum

High competition

Barnbibliotekarie

High competition

Bibliotekarie

High competition

Bibliotekskonsulent

High competition

Bokbussbibliotekarie

High competition

Dokumentalist

High competition

Folkbibliotekarie

High competition

Forskningsbibliotekarie

High competition

Företagsbibliotekarie

High competition

Informatiker

High competition

Informationsmäklare

High competition

Litteraturingenjör

High competition

Lånechef, bibliotek

High competition

Sjukhusbibliotekarie

High competition

Skolbibliotekarie

High competition

Stadsbibliotekarie

Ekonometriker

Makroanalytiker

Nationalekonom

Omvärldsanalytiker

Ränteanalytiker

Samhällsekonom

Forskare, etnologi

Forskare, kriminalvård

Forskare, kulturgeografi

Forskare, samhällsvetenskap

Forskare, sociologi

Kulturgeograf

Marinarkeolog

Rättssociolog

Samhällsgeograf

Socialantropolog

Sociolog, forskare

Filosof, forskare

Forskare, filmvetenskap

Forskare, filosofi

Forskare, framtids

Forskare, freds

Forskare, historia

Forskare, rättsvetenskap

Forskare, statskunskap

Forskare, teologi

Framtidsforskare

Fredsforskare

Historiker, forskare

Humanist, forskare

Idéhistoriker

Teologisk forskare

Low competition

Dialogtolk

Low competition

Dövblindtolk

Low competition

Dövtolk

Low competition

Forskare, språk

Low competition

Konferenstolk

Low competition

Konsult, språk

Low competition

Kontakttolk

Low competition

Korrekturläsare, översättare

Low competition

Lexikograf

Low competition

Lingvist

Low competition

Nyhetstextare

Low competition

Ordboksförfattare

Low competition

Rättstolk

Low competition

Sjukvårdstolk

Low competition

Språkforskare

Low competition

Språkgranskare

Low competition

Språkkonsult

Low competition

Språkteknolog

Low competition

Språkvetare

Low competition

Svensktextare

Low competition

Taltjänsttolk

Low competition

Teckenspråkstolk

Low competition

Teknisk översättare

Low competition

Tolk, dialog

Low competition

Tolk, konferens

Low competition

Tolk, kontakt

Low competition

Tolk, ospec

Low competition

Tolk, rätts

Low competition

Tolk, sjukvårds

Low competition

Translator

Low competition

Undertextare

Low competition

Vuxendövtolk

Low competition

Översättare

High competition

Allmänreporter

High competition

Annonsproducent

Avsnittsproducent

Bearbetningsproducent

High competition

Besökschef

High competition

Bildredaktör

High competition

Copywriter

Editerare, böcker

High competition

Editerare, tidning

High competition

Efterbearbetningsredaktör

High competition

Ekonomijournalist

High competition

Featureredaktör

Filmförfattare

Filmkonsulent

Filmredaktör

High competition

Frilansjournalist

Förlagsredaktör

High competition

Informationsansvarig

High competition

Informationsassistent, analys, planering, utformning

Informationschef, verksamhetsnära chef

High competition

Informationskonsult

High competition

Informationssekreterare

High competition

Informatör

High competition

Intervjuare, reporter

Itv-producent

High competition

Journalist

High competition

Katalogdesigner

High competition

Katalogman

High competition

Katalogredaktör

High competition

Kommunikatör, informatör

High competition

Konsult, informations

Korrekturchef, bokförlag

High competition

Korrekturchef, tidning

Korrekturläsare, bokförlag

High competition

Korrekturläsare, tidning

Korrekturredaktör, bokförlag

High competition

Korrekturredaktör, tidning

Korrektör, bokförlag

High competition

Korrektör, tidning

High competition

Korrespondent, nyhetsbevakning

High competition

Kritiker

High competition

Krönikör

High competition

Kåsör

Läromedelsförfattare

Manusförfattare

Manusproducent

Multimediaproducent

High competition

Notischef

High competition

Nyhetsjournalist

High competition

Nyhetsredaktör

High competition

Nyhetsreporter

High competition

Pressekreterare

High competition

Pressinformatör

High competition

Presslektör

High competition

Pressombudsman

Produktionsplanerare, radio/TV

Programproducent

Programredaktör

Projektledare, SVT

High competition

Radiojournalist

Radioproducent

High competition

Radioreporter

High competition

Recensent

High competition

Redaktionssekreterare

High competition

Redaktör

Redigerare, böcker m.m.

High competition

Redigerare, tidning m.m.

High competition

Referent

High competition

Reklamredaktör

High competition

Reporter

High competition

Researcher

Script writer

High competition

Skribent

High competition

Sportjournalist

High competition

Sportreporter

High competition

Studioreporter

Talboksproducent

Talboksredaktör

High competition

Taltidningsredaktör

Teknikinformatör

Teknisk redaktör

Teknisk skribent

Texteditor, böcker

High competition

Texteditor, tidning

Textförfattare

High competition

Tidningsredigerare

Trailerproducent

High competition

TV-journalist

High competition

TV-reporter

High competition

Utrikeskorrespondent

High competition

Webbredaktör

High competition

Webeditor

Videoproducent

High competition

Videoreporter

Bildhuggare, konstnär

Bildhuggare, sten