Lön sjuksköterska

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en sjuksköterska inom klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~44 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som sjuksköterska
( betyg 3.1 / 5 av 50 st röster)

sjuksköterska

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'sjuksköterska' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling sjuksköterska

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för sjuksköterska så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en sjuksköterska

Liksom inom övriga sjuksköterskeyrken är omvårdnad kärnan i psykiatrisjuksköterskans arbete. Omvårdnad inom psykiatrisk vård kan till exempel innebära insatser för att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet och stärka känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det kan också handla om att man hjälper patienten hitta olika sätt att hantera konsekvenserna av psykisk sjukdom samt att formulera rimliga livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling.

Det är viktigt att psykiatrisjuksköterskan utformar omvårdnaden efter patientens behov. Det innebär bland annat att man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ser både patient och närstående i deras livssituationer.

Man ingår ofta i ett psykiatriskt team tillsammans med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och skötare. Alla i teamet arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Som psykiatrisjuksköterska arbetar man självständigt, man leder och fördelar också både det egna och vårdteamets omvårdnadsarbete. Man samverkar ofta exempelvis med socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra myndigheter när det gäller exempelvis samordnad vårdplanering. Som psykiatrisjuksköterska kan man också arbeta inom integrerad psykiatrisk vård, där vård på behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. På öppenvårdsmottagningar ingår mycket telefonrådgivning i arbetet.

Arbete i vårdteam
Hur arbetet läggs upp i vårdteamen kan variera. Det är vanligt att någon i teamet vid patientens första besök kartlägger hans eller hennes bakgrund, problem och önskemål om behandling. Därefter beslutar man i vårdteamet vem som ska sköta de olika delarna i behandlingen.

Om psykiatrisjuksköterskan blir behandlingsansvarig för patienten arbetar hen fram en behandlingsplan i samråd med patienten och medarbetarna i vårdteamet. Man aktiverar och stödjer patienterna och hjälper dem att upptäcka och utveckla sina egna resurser.

Ofta arbetar psykiatrisjuksköterskan med patienterna i deras hemmiljö genom att träna dem att komma ut i samhället och göra vardagliga sysslor tillsammans. Man har kontakter och samverkar med närstående när det är möjligt. Alla behandlingsinsatser dokumenteras i en omvårdnadsjournal.

Vid regelbundna konferenser i vårdteamet diskuteras arbetet med patienterna och behandlingsplanerna följs upp. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera mediciner, ge injektioner och följa upp effekten av den medicinska behandlingen såväl som av de icke medicinska behandlingsinsatserna. Även handledning till studerande ingår i arbetsuppgifterna.
Förutom på psykiatriska kliniker kan psykiatrisjuksköterskor arbeta inom
  • primärvården på vårdcentral,
  • på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård.
  • i team som besöker patienterna i hemmen också på helger och nätter.
kommunala psykiatriska vården vid gruppboenden och inom hemsjukvården. Då handleder man i regel också personalen i psykiatrisk omvårdnad och medverkar till att utveckla vården.