Lön Samhällsplanerare

42 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Samhällsplanerare inom planerare och utredare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~44 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Samhällsplanerare
( betyg 3.53 / 5 av 90 st röster)

Medellön

42 400 kr

Man

44 700 kr

Kvinna

41 200 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Samhällsplanerare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för samhällsplanerare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Samhällsplanerare

De flesta utredare arbetar inom den offentliga sektorn, det vill säga inom statlig, kommunal eller landstingskommunal verksamhet, men antalet utredare har ökat på större företag och i organisationer. Man kan även kallas kvalificerad handläggare.

Arbetsuppgifter
Den kanske vanligaste arbetsuppgiften för en utredare är att utreda, vilket innebär att samla in fakta som sedan sammanställs som underlag för slutsatser. Med en utredning som grund utformas förslag, exempelvis till en omorganisation eller en ny lag. Exakt vad utredaren gör beror på befattning och vilken verksamhet utredaren arbetar inom. Många verksamhetsområden finns på både nationell, regional och lokal nivå.

På nationell statlig nivå finns kvalificerade handläggare till exempel inom de olika departementen. På ett departement arbetar handläggaren på uppdrag av regering och riksdag. Med att göra utredningar i olika frågor eller med att utarbeta förslag som ska ligga till grund för riksdagsbeslut. Arbetet kan också handla om budgetfrågor och att bedöma olika myndigheters framställan om pengar. Många arbetar med internationella frågor. Att delta i internationella konferenser och förhandlingar för Sverige i EU är exempel på internationella uppdrag. En vanlig tjänstetitel på ett departement är departementssekreterare, ett annat är kommittésekreterare som arbetar med statliga utredningar.

De statliga myndigheterna och verken är underställda departementen.

På en statlig myndighet ser utredaren till att den av regering och riksdag beslutade verksamheten fungerar och att budgeten följs. Statliga myndigheter gör också utredningar, utarbetar förslag och är remissinstans inför riksdagsbeslut. Inom Skatteverket kallas utredaren skattehandläggare.

Länsstyrelserna är ytterligare exempel på en statlig myndighet i länen. De har till uppgift att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. Exempelvis med att kontrollera att en fabrik inte gör för stora utsläpp, eller utreda om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet. Utredaren informerar och vägleder även kommunerna i deras arbete med miljön. Läs mer om miljöhandläggare under Miljövårdsyrken i Yrken A-Ö.

En utredare inom en kommun arbetar i nära samarbete med de lokala politikerna. Det kan exempelvis handla om att göra utredningar eller förbereda ärenden som ska beslutas i en kommunal nämnd eller kommunfullmäktige. Utredaren är ofta ansvarig för att informera allmänheten om kommunala bestämmelser och kommunal service. Titeln näringslivssekreterare förekommer och kan ha rollen som EU-samordnare som exempelvis kan informera om och ge vägledning i EU-medlemskapets möjligheter. Utredningssekreterare är också en titel som kan förekomma. Liksom i andra typer av förvaltning är utredaren specialist på ett område, ofta med en speciell yrkesutbildning i botten, exempelvis arkitekt och planera bostadsbyggandet, ekonom och planera kostnader för barnomsorg eller jurist och granska avtal och upphandlingar av tjänster.

Samhällsplanerare är en specialist som kan finnas i kommunerna, men även inom länsstyrelser, i statlig och privat verksamhet som bygg- och konsultföretag. De utreder och samordnar planeringsarbetet vid till exempel utbyggnad av vägar, trafik, bostäder och arbetsplatser.

Inom landstinget har utredaren uppgifter av de slag som nämns ovan. Landstingets verksamhetsområden är bland annat hälso- och sjukvård och lokaltrafik.

Arbetar man inom ett privat företag kan man vara ansvarig för internutredningar som kan gälla etablering av nya verksamheter, omorganisation eller nedskärningar. En uppgift kan vara att utforma och genomföra marknadsundersökningar för att ta reda på vad konsumenterna tycker om en viss produkt. Ibland kan man fungera som direktörsassistent och bereda olika ärenden inför beslut. Läs mer om yrken med denna typ av arbetsuppgifter i beskrivningarna Juristyrken, Ekonomyrken och Marknadsförare i Yrken A-Ö.

Utredande och administrativa uppgifter finns också inom organisationer, som bransch-, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och humanitära organisationer. En utredare kan även arbeta i en intresseorganisation eller inom religiösa samfund med till exempel frågor som berör ekonomiska utredningar, samla in och bearbeta statistik, besvara remisser, informera och utbilda. Titeln ombudsman används i en del organisationer för personer som har utredande uppgifter och/eller sköter förhandlingar. Läs mer om ombudsman i en särskild beskrivning i Yrken A-Ö. Erfarenhet från föreningsarbete eller politiska uppdrag kan vara meriterande.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
42 400 kr 42 800 kr 38 200 kr 44 400 kr 45 200 kr 45 200 kr

Lönestatistik baserat på Sektor