Lön Familjerättsjurist

63 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Familjerättsjurist inom affärs- och företagsjurister.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2024: ~66 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Familjerättsjurist
( betyg 3.16 / 5 av 19 st röster)

Familjerättsjurist

Medellön

63 300 kr

Man

67 200 kr

Kvinna

60 300 kr

Löneutveckling Familjerättsjurist

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för familjerättsjurist så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Familjerättsjurist

I Sverige finns runt 18 000 utbildade jurister som arbetar som jurister. Drygt en tredjedel av juristerna arbetar i stat, kommun eller landsting, de flesta i rättsväsendet. En knapp tredjedel av juristkåren jobbar som advokat- konsult eller företagsjurist.

Drygt tio procent finns inom banker, försäkringsbolag och fastighetsförvaltning. Resterande cirka tjugo procent är uppdelade i sex mindre områden bland andra handel, industri, vård, utbildning och forskning.
Under rubriken Yrken A-Ö på denna hemsida finns separata yrkesbeskrivningar på advokat, domare, åklagare och kronofogde.
Ökad globalisering och ökat utbud gör att fler jurister arbetar inom affärs- informations-, medie- och it-bolag.
Det juridiska arbetet kan ibland ha ekonomiska och administrativa inslag.

Jurister kan också arbeta inom FN, EU, Europarådet och andra internationella organisationer med exempelvis folkrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, eller affärsrätt. Under senare år har flyktingströmmar till EU krävt ökade insatser av jurister som är inriktade på migrationsfrågor.

Arbetsuppgifter
Basen för juristen arbete är att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problemet.

Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling. Man bör ha lätt för att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.
Att förhandla och företräda ett någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Juristen företräder sin uppdragsgivare när avtal och kontrakt ska tecknas. Juristen kan företräda en privatperson, organisation eller en folkgrupp.

Att fatta beslut hör till arbetet för många jurister. Ofta rör det sig om beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi eller medborgarskap och för den som fattar beslutet innebär det ett stort ansvar.

Att ge råd till uppdragsgivaren ingår också ofta i juristen arbete. Det kan ex gälla avtal eller tvister. Juristen bör ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska språket. Logiskt och sakligt tänkande är också viktigt. En jurist bör även kunna skapa kontakt med och lyssna på andra människor samt sätta sig in i deras situation.

Nedan följer i sammanfattning av arbetsuppgifter för jurister i olika branscher:

Företagsjurister, kallas också affärsjurist eller bolagsjurist:
Är kvalificerade konsulter och ansvarar för utformning av avtal.
● Ingår oftast i ledningsgruppen och ser till att företaget följer lagen.
● Förhandlar och ansvarar för avtal om varor och tjänster.
● Företräder bolaget vid tvister om skadestånd, leveranser eller patentintrång.
● Utformar och ansvarar för ansökningar om patent eller varumärken.
● Bevakar ändringar i lagar och regler som berör företaget, både i Sverige och inom EU.
● Arbetar med företagets beskattning och ger råd om vad som är skattetekniskt tillåtet. Bevakar förändringar i skattelagstiftningen.
● Goda kunskaper i ekonomi är viktigt.
● Att informera och utbilda personalen ingår ofta i yrkesrollen.

Bankjurister:
● Ger juridiskt stöd till personalen.
● Följer ändringar i lagar och regler som påverkar bankens verksamhet.
● Sköter kontakter med myndigheter och organisationer.
● Ger råd till kunder om värdepapper och penningplaceringar och skatter.

Försäkringsjurister:
● Utformar försäkringsvillkoren.
● Rådgivare åt skadereglerare som utreder skadefrågor när en skada skett.
● Deltar i förhandlingar om det blir tvist om ersättning och utreder ansvaret för skadan.

Varumärkesjurister:
● Arbetar med så kallade immatrialrättsliga frågor som handlar om upphovsrätt, varumärken, mönsterskydd, domännamn, licensavtal och IT-juridik.
● Bevakar uppdragsgivarens rättigheter. Företräder uppdragsgivaren vid tvister i domstol.
● Ger råd till affärsidkare eller personer som vill bevaka eller skydda och utveckla sitt namn, varumärke, sin idé eller sitt verk för att kunna tjäna pengar på sitt skapande.

Förvaltningsjurister, inom statliga myndigheter kallas man också verksjurist. Inom kommuner kallas man även kommunjurist, stadsjurist, stadsnotarie, stadsombudsman eller landstingsjurist:
● Arbetar vid departement, myndigheter och i kommuner. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar.
● Ger råd så att de lagar som finns på området följs. Utformar och tolkar avtal och kontrakt.
● Förvaltningsjuristen ger också råd till privatpersoner och företag som vill veta hur de ska tolka lagar och regler kring t ex livsmedelshantering och miljöskydd.
● Företräder arbetsgivaren vid förhandlingar i domstol.
● Svarar på remisser där till exempel ett departement eller en myndighet har arbetat fram ett förslag till nya regler och vill ha synpunkter på förslaget.
● På en myndighet medverkar förvaltningsjurister i att skriva föreskrifter och allmänna råd inom de områden som myndigheten har tillsyn över.
● Samarbetar med tekniker och administratörer och klär deras rekommendationer i ett juridiskt språk.
● Följer utvecklingen av lagstiftningen inom EU.

Förbundsjurister:
● Företräder organisationer och ger råd till arbetsgivare och medlemmar. Representerar medlemmar vid tvister.
● Deltar i förhandlingar och ger information och utbildning vid kurser och konferenser. Arbetet innebär ofta resor och oregelbundna arbetstider.

Miljöjurister:
● Arbetar på myndigheter, departement, kommuner eller inom det privata näringslivet.
● Expert på lagar och regler som omfattar miljön. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man ska tolka miljölagar.
● Genomförande av utbildning om miljölagarna ingår i arbetet. Granskning av teknikers och naturvetares förslag till lösningar på miljöskyddsproblem är riktiga ur juridisk synpunkt.
● Bedömer ihop med tekniskt kunniga, vilken effekt nya miljöregler kan få för företagen. Tillsynsbesök och rapportering ingår om man jobbar på en myndighet.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda tjänstemän
63 300 kr 63 300 kr 63 300 kr

Lönestatistik baserat på Sektor