"Den svenska bolånemarknaden och svenskarnas bolån är en viktig del av det finansiella systemet. Hushållens höga skulder i förhållande till inkomster och tillgångar medför risker för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten.

När hushållen har stora skulder blir de känsliga för räntehöjningar. Vid en räntehöjning kan hushållen bli tvungna att minska sin konsumtion, särskilt om bostadspriserna samtidigt börjar falla. Då minskar företagens lönsamhet och de kan bli tvungna att avskeda anställda vilket leder till högre arbetslöshet. I detta läge får både hushåll och företag svårt att betala räntor och amorteringar på sina lån vilket leder till kreditförluster för bankerna. Detta kan i sin tur innebära att förtroendet för bankerna börjar svikta och det kan bli både svårt och dyrt för dem att finansiera sig. Det finns alltså en risk för att den ekonomiska utvecklingen hamnar i en nedåtgående spiral med allvarliga konsekvenser för både den finansiella och makroekonomiska stabiliteten.

Riksbanken följer därför utvecklingen för hushållens skulder noga."

- Riksbank.se