Lön Naturgeograf

42 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Naturgeograf inom arkeologer och specialister inom humaniora m.m..

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~43 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Naturgeograf
( betyg 3.4 / 5 av 15 st röster)

Medellön

42 800 kr

Man

43 600 kr

Kvinna

41 900 kr

Löneutveckling Naturgeograf

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för naturgeograf så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Naturgeograf

Geografer kan arbeta på länsstyrelser, landsting, kommuner, myndigheter eller departement som har hand om exempelvis fysisk planering, markanvändning, transporter och turism.

Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsorganisationer eller internationella organisationer. Även arbete med krisberedskap eller som lärare eller forskare på universitet kan förekomma.

Geografer kan också arbeta i privata företag eller i intresseorganisationer, inte minst med inriktning på miljöfrågor. Nedan beskrivs främst arbetsuppgifterna för geografer i offentlig verksamhet.

Arbetsuppgifter
Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi (även kallat samhällsgeografi) eller naturgeografi, men kan också ha en bred utbildning i båda ämnena.

Geografer arbetar med att kartlägga och analysera behov för att samordna intressen och föreslå var man ska placera till exempel bostäder, vägar, industrier, skolor eller idrottsanläggningar. I ett samhälle uppstår lätt motsättningar och konkurrens mellan olika intressen, till exempel mellan industriproduktion och naturvård. Ofta handlar det om hur man ska använda mark och gemensamma naturresurser.

Geografer gör ofta utredningar som ligger till grund för politiska beslut. En arbetsuppgift kan handla om att utreda behovet av vägar och kollektivtrafik i en region. Den information som behövs samlas in från facklitteratur, databaser, kartor och arkiv. Intervjuer och enkätundersökningar kan också användas som beslutsunderlag.

Utredningarna presenteras i form av rapporter, oftast med kartor och diagram. Samarbete med ekonomer, tekniker och andra tjänstemän är vanligt. Kontakter med allmänheten och företrädare för olika intressen är nödvändiga, till exempel när nya planer ska presenteras.

Kartor är viktiga hjälpmedel och synliga resultat av arbetet. Kartor görs ofta med hjälp av databaser, där alla data är knutna till vissa lägen på jordytan, så kallade geografiska informationssystem (GIS). Genom att kombinera information ur sådana databaser kan kartbilder som ger ny kunskap snabbt produceras.

Geografer kan till exempel söka samband mellan luftvägsinfektioner och trafikavgaser. Med hjälp av datorer går det också att pröva vilka effekter som olika åtgärder kan ge.

Inriktningar
Geografer med inriktning mot naturgeografi har ofta natur- och miljöintressen i fokus, medan kulturgeografer är inriktade på kulturella och sociala intressen.

Naturgeografer har kunskap om marken och hur den är utformad med jordlager, berg, vattendrag och växtlighet. De studerar hur landskapet påverkas av naturliga och mänskliga processer. Naturgeografer är experter när det gäller att använda och att skydda naturresurser och miljö. De kan till exempel utreda vilka miljöeffekterna kan bli om en ny väg byggs eller om ett företag ändrar sin produktion.

En annan uppgift är att inspektera naturområden, bland annat för att kunna upptäcka om något förändrats med vegetationen. Insamlad information om bland annat landformer, berggrund, jordarter, vatten, vegetation och djurliv, samt ibland flyg- och satellitbilder, används i analysen. Nuläget jämförs med äldre uppgifter om samma område.

Andra arbetsuppgifter kan vara att delta i tillståndsprövning för exempelvis byggen och att kontrollera att föreskrifter och lagar följs, så kallat tillsynsarbete.

Arbetsmiljö
Även om det mesta av arbetet görs på kontoret kan geografer behöva resa en del, ibland även utomlands.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor
42 800 kr 42 900 kr

Lönestatistik baserat på Sektor