Lön Kommunsjuksköterska

38 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Kommunsjuksköterska inom grundutbildade sjuksköterskor.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~40 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Kommunsjuksköterska
( betyg 3.24 / 5 av 33 st röster)

Kommunsjuksköterska

Medellön

38 700 kr

Man

39 300 kr

Kvinna

38 600 kr

Löneutveckling Kommunsjuksköterska

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för kommunsjuksköterska så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Kommunsjuksköterska

En legitimerad sjuksköterska kan specialisera sig inom äldrevård och får efter examen en yrkesskyddad titel som specialistsjuksköterska inom Vård av Äldre.

I arbetet främjar man hälsa och förebygger ohälsa och skador. Bedömer och behandlar samt lindrar symtom. De vanligaste arbetsuppgifterna är:
 • Omvårdnad
 • Hälsofrämjande arbete
 • Medicinska behandlingar
 • Handledning och utbildning
 • Anhörigstöd
 • Administrativa uppgifter

Sjuksköterskan har
omvårdnadsansvaret och ska även kunna se de ovanligare symtomen vid olika sjukdomar. Ofta gör sjuksköterskan den första bedömningen av individen vid plötsliga försämringar eller förändringar i allmäntillståndet.

Sjuksköterskans viktigaste ansvar i kommunen på särskilda boenden för äldre eller inom hemsjukvård är att:
 • Leda omvårdnadsarbetet och tillgodose att boende och patienter får en god och högkvalitativ omvårdnad och rehabilitering. I detta ingår att göra en vårdplan tillsammans med den äldre och dennes anhöriga. samt att utforma och följa upp behandlingen.
 • Ansvara för löpande kontakter med andra vårdprofessioner inom rehabilitering och medicin.
 • Undervisa den äldre och dennes familj.
 • Handleda personalen.
 • Administrativa uppgifter som exempelvis att föra omvårdnadsjournaler och arbeta med kvalitetsregister.

Därutöver tar man prover, ger injektioner, sätter kateter, såromläggningar och administrerar läkemedel. Ofta har man en samordnande funktion i samarbetet med andra yrkesgrupper som arbetar med äldre.

Sjuksköterskor arbetar även på geriatriska kliniker på sjukhus. I arbetsuppgifterna ingår
 • Utredning och behandling av de symtom som drabbar äldre personer.
 • Ansvara för patientens omvårdnad och förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Sjuksköterskan på kommunala boenden, inom hemsjukvården och på geriatriska kliniker möter människor i livets slutskede. En viktig roll är att säkerställa att vården och omsorgen som ges i livets slut sker på bästa sätt.

Handledning och utbildning av vårdpersonalen i omvårdnads- medicinska och sociala frågor ingår också i arbetet. Inom kommunal verksamhet kan vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter överlämnas av sjuksköterskan till andra yrkesgrupper vilket kallas att man delegerar. Det ingår i sjuksköterskans uppgift att se till att personalen har rätt kunskap för att utföra dessa uppgifter på delegation.

Sjuksköterskor som arbetar inom kommuner och på geriatriska kliniker går ofta på schema, vilket innebär att arbetstiden växlar mellan dag, kväll och i vissa fall natt.

Specialistutbildade sjuksköterskor inom Vård av äldre har en ökad kunskap i och om gerontologisk (läran om det friska åldrandet) och geriatrisk omvårdnad (läran om ålderdomens sjukdomar).

De kan också själva skriva ut vissa receptbelagda mediciner efter genomgången högskolekurs i förskrivningsrätt och tillstånd från Socialstyrelsen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvaret gäller följande områden:
 • Vård och behandling som patienten får.
 • De krav som ställs på bland annat läkemedelshantering.
 • Dokumentation av vårdinsatser.
 • Anmälan om vårdskador eller risk för vårdskador.
 • Teknisk säkerhet.

MAS ska löpande utveckla vårdens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem som finns i verksamheten. Vidare skall MAS se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs.

MAS ska ha lång yrkeserfarenhet och även erfarenhet från annan vård som anknyter till kommunernas hälso- och sjukvård samt lämplig utbildning. Gärna en specialistutbildning, till exempel distriktsköterskeutbildning eller specialistutbildning inom Vård av äldre.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
38 700 kr 42 600 kr 38 800 kr 35 900 kr 46 400 kr 46 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor