Lön Hovrättsråd

60 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Hovrättsråd inom domare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~62 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Hovrättsråd
( betyg 3.1 / 5 av 10 st röster)

Medellön

60 900 kr

Man

62 200 kr

Kvinna

60 000 kr

Löneutveckling Hovrättsråd

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för hovrättsråd så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Hovrättsråd

En domare arbetar antingen vid en allmän domstol eller vid en förvaltningsdomstol. En domare kan även arbeta vid specialdomstolar, till exempel Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.
Arbetsplatsen kan även vara på fältet enstaka dagar. Det sker när domaren besöker en brottsplats eller en fastighet som flera parter tvistar om. Syftet är att samla information om målet inför domen.

Arbetsuppgifter
Som domare vid en allmän domstol - tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen - dömer man i mål som gäller tvister eller brott.
Vid en förvaltningsdomstol - som börjar med förvaltningsrätt, sedan kammarrätt och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen - har man bland annat hand om mål som rör skatter, socialförsäkringar och sociala mål, till exempel att besluta om omhändertagande av missbrukare för vård.
Domaren läser in och förbereder de mål som ska komma upp i rätten. I tvistemål är målet att få parter som tvistar att förlikas i en så kallad - muntlig, förberedande förhandling. Målet är att komma överens och få fram ett avtal som parterna kan enas om så att målet inte behöver avgöras i en huvudförhandling.

Vid förhandling i rätten kan man antingen vara ensam domare eller en av flera domare. I de lägre domstolarna, exempelvis tingsrätter, deltar även politiskt valda nämndemän i rättegången. Den domare som är ordförande leder förhandlingen. Under förhandlingarna hör rätten vad parterna - vittnen och experter - har att säga och skriftlig bevisning läggs fram.

Efter förhandlingen samlas domare och nämndemän och diskuterar igenom vad som kommit fram under rättegången och resonerar sig fram till ett beslut. Kan de inte enas om ett domslut sker omröstning. Det är vad rättens majoritet kommer fram till som blir avgörande i målet.

Om den åtalade i ett brottmål förklaras skyldig bestämmer rätten också vad straffet ska bli, till exempel fängelse, skyddstillsyn eller böter. I domarens uppgifter ingår också att skriva domar och beslut. Domaren skriver de så kallade domskälen som anger grunderna till domen.

Kompetensutveckling
Vid förvaltningsdomstolarna avgörs målen ofta efter föredragning. Då prövar man målet utifrån de skriftliga handlingar som finns och de utredningar som gjorts i ärendet. Efter att ha gått igenom handlingarna diskuterar domaren, som är ordförande, och nämndemännen målet och dömer. Som domare måste man vara övertygad om att ställningstagandet i det enskilda fallet är rätt.

Domare kan vara under upplärning (fiskal eller assessor) eller ordinarie (rådman, lagman, hovrättsråd eller kammarrättsråd). Tingsrätt och förvaltningsrätt leds av en domare som är lagman, hovrätt och kammarrätt av en domare som är president. Domarna i de högsta domstolarna är justitieråd

Notarietjänstgöring är ett första steg mot en karriär som domare. Som notarie för man till exempel protokoll vid förhandlingar och upprättar förslag till domar och beslut. I början arbetar notarien under handledning av en domare men efter hand får notarien enklare mål att handlägga.

Arbetstid
Det är vanligt med oregelbunden arbetstid. Domare har också jour och beredskapstjänstgöring vilket innebär att de kan bli kontaktade i hemmet även på fritiden för att snabbt kunna hålla en häktningsförhandling - så kallad jourhäktning. Häktningen ska förhindra fortsatt brottslighet och undanröjande av bevis.

I Yrken A-Ö finns också information om advokat, åklagare och kronofogde och om andra juristyrken som företagsjurister, förvaltningsjurister, polischefer och miljöjurister.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor
60 900 kr 60 900 kr

Lönestatistik baserat på Sektor