The statistical wage for Försäkringsmatematiker

58 000 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Försäkringsmatematiker within matematiker och aktuarier.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2019: ~44 800 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.

Rate your profession as Försäkringsmatematiker
( rating 3.22 / 5 av 9 st votes)


Average wage Male Female
58 000 kr 57 000 kr 44 300 kr

Wage Försäkringsmatematiker

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union försäkringsmatematiker we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Försäkringsmatematiker

Statistikern kan arbeta i både privat och offentlig sektor, exempelvis i ett företag, en myndighet, kommun eller i en organisation.

Arbetsuppgifter
Arbetet går ut på planera, utreda, genomföra och tolka undersökningar. Prognosberäkningar och statistiska undersökningar och utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller är vanliga arbetsuppgifter. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Vid undersökningar är det vanligt att man som statistiker arbetar i en projektgrupp tillsammans med specialister på ämnet för den aktuella undersökningen. Man planerar undersökningen tillsammans med gruppen och föreslår vilka metoder man ska använda för att samla in bearbeta och analysera data. Man beskriver vilken information man vill ha fram och lägger upp rutiner för hur datorbearbetningen ska gå till.

Att analysera och tolka de framtagna uppgifterna och göra slutsatser ingår i arbetet. Statistikern bedömer också rimligheten och säkerheten i slutsatserna.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. De föreslår lämpliga statistiska analysmetoder. De ställer samman, bearbetar och analyserar resultaten av experimentet och skriver en rapport. I rapporten talar statistikern om vilka statistiska metoder som använts, varför man valde just dessa och ger en förklaring till resultaten.

Statistiker som arbetar med befolkningsprognoser kallas demografer.

Aktuarier i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar till exempel av hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Att räkna ut risker och kostnader för skador på hus, bilar och industrianläggningar kan också ingå i arbetet. Beräkningarna blir underlag för de avgifter för försäkringarna, så kallade premier, som försäkringstagarna ska betala. Ibland gör du som aktuarier analyser för att beräkna återbäring för pensionsförsäkringar eller deltar i arbetet med att utveckla nya försäkringstyper. Försäkringsmatematiker har liknande uppgifter.

Biostatistik är utveckling och användning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Eftersom man som statistiker ibland utvecklar egna datorapplikationer för att kunna utföra särskilda analyser, är det viktigt att följa med i utvecklingen av standardprogram för databearbetning.

Wage statistics based on education level

Samtliga sektorer
44 300 kr

Wage statistics based on the Sector

We use cookies. By browsing further you agree that we use cookies. Read more here. I accept!