Mycket låg konkurrens

Ammunitionsröjare

Arméchef

Arméofficer

Flygofficer

Flygvapenchef

Mycket låg konkurrens

FN-soldat

Furir, försvaret

Fänrik, förvaret

General, försvaret

Generalmajor, försvaret

Kapten, försvaret

Kommendör

Kommendörkapten

Kompanichef

Konteramiral

Logistikofficer

Löjtnant, försvaret

Major, försvaret

Marinchef

Marinofficer

Mycket låg konkurrens

Militär

Officer, försvaret

Planeringsofficer

Plutonofficer

Reservofficer

Mycket låg konkurrens

Soldat, armen

Mycket låg konkurrens

Soldat, flygvapnet

Mycket låg konkurrens

Soldat, sjömän, marinen

Specialistofficer, armen

Specialistofficer, flygvapnet

Specialistofficer, sjömän, marinen

Stabsofficer

Teknisk officer

Mycket låg konkurrens

Yrkesmilitär

Yrkesofficer

Örlogskapten

Överbefälhavare

Överste, försvaret

Överstelöjtnant, försvaret

Ambassadör

Barnombudsman, myndighet

Beskickningschef

Borgarråd

Civilförsvarschef

Departementschef

Departementsråd

Direktör, myndighet

Diskrimineringsombudsman

Finansråd

Förvaltningsdirektör, staten

Generaldirektör, myndighet

Generalkonsul

Justitiekansler

Justitieombudsman

Kabinettsekreterare

Kassadirektör, försäkringskassa

Kommerseråd

Kommunaldirektör

Kommunalpolitiker

Kommunalråd

Kommunchef

Kommundelschef

Kommundirektör

Konsumentombudsman

Kriminalvårdschef

Landshövding

Landstingsdirektör

Landstingspolitiker

Landstingsråd

Länspolischef

Länsråd

Länsskattechef

Länsöverdirektör

Minister, statsråd

Näringsfrihetsombudsman

Politiker, högre

Regionkronodirektör

Regionpolitiker

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

Sjukvårdsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Statsheraldiker

Statsråd

Statssekreterare

Styrelseordförande, staten

Sändebud, beskickningschef

Universitetskansler

Utrikesråd

Överdirektör

Överintendent, myndighetschef

Avtalssekreterare, intresseorganisation

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsordförande

Förhandlingschef, organisation

Generalsekreterare

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Kårordförande, studentkår

Organisationschef, organisation

Partiledare

Partisekreterare

Styrelseordförande, organisation

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Bankchef, funktions- eller mellanchef

Bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshiearki

CEO, med chefshiearki

Chefredaktör, med chefshiearki

Chief executive (officer), med chefshiearki

Disponent

Flygplatschef

Företagsledare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Hamndirektör

Högskolerektor

Koncernchef

Museichef, med chefshiearki

Musikförläggare, med chefshiearki

Operachef

Postdirektör

Redare, med chefshiearki

Rektor, högskola/universitet

Sjukhuschef

Sjukhusdirektör

Skeppsredare, med chefshiearki

Styrelseordförande, med chefshiearki

Teaterchef, med chefshiearki

TV-chef, VD

Universitetsrektor

Varuhuschef, VD

VD, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Distriktschef, skogsbruk

Parkchef, funktions- eller mellanchef

Parkchef, verksamhetsnära chef

Regionchef, skogsbruksföretag

Skogschef, stort eller medelstort företag

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Elverkschef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Byggplatschef, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apotekschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, partihandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Campingchef, funktions- eller mellanchef

Centrumledare, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, funktions- eller mellanchef

Hamnkapten, funktions- eller mellanchef

Hotellchef, funktions- eller mellanchef

Konferenschef, funktions- eller mellanchef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Kökschef, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postcenterchef, funktions- eller mellanchef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, funktions- eller mellanchef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, funktions- eller mellanchef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Fondchef, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Ambassadråd

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Arbetsmarknadsråd

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Stabsschef, statlig förvaltning

Brandchef, funktions- eller mellanchef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Balans

Byggnadsråd

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Chefskronofogde

Chefskronofogde

Expeditionschef, departement

Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Gatuchef, funktions- eller mellanchef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, funktions- eller mellanchef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Lantbruksdirektör

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Minister, diplomat

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Naturvårdsdirektör

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Polischef, funktions- eller mellanchef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, funktions- eller mellanchef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, funktions- eller mellanchef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionchef, Trafikverket

Regionskattechef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Turistchef, funktions- eller mellanchef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

Kulturskolechef, funktions- eller mellanchef

Prorektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Skolchef, funktions- eller mellanchef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Omsorgschef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Socialchef

Socialdirektör

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Dansproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproduktionsledare

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Produktionsledare, film

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, funktions- eller mellanchef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Städchef, funktions- eller mellanchef

Teaterproducent, stort eller medelstort företag

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Administrativ chef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Ekonomichef, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, funktions- eller mellanchef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Finanschef, funktions- eller mellanchef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, företag

Kanslichef, kommun

Kanslichef, staten

Kreditchef, funktions- eller mellanchef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

Näringslivschef

Organisationschef, kommun

Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m.

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Utredningschef

HR-chef, funktions- eller mellanchef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, funktions- eller mellanchef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, funktions- eller mellanchef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, funktions- eller mellanchef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, funktions- eller mellanchef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, funktions- eller mellanchef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

Personalchef, funktions- eller mellanchef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, funktions- eller mellanchef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, funktions- eller mellanchef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, funktions- eller mellanchef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Informationschef, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationschef, funktions- eller mellanchef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Mediachef, funktions- eller mellanchef

Mediachef, verksamhetsnära chef

PR-chef, funktions- eller mellanchef

Presschef, funktions- eller mellanchef

Presschef, verksamhetsnära chef

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Importchef, funktions- eller mellanchef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Chief information officer, funktions- eller mellanchef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, funktions- eller mellanchef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Datachef, funktions- eller mellanchef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

IT-chef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, funktions- eller mellanchef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Kontorsservicechef, funktions- eller mellanchef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, funktions- eller mellanchef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, funktions- eller mellanchef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, biodlare och silesodlare

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, blandad drift

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftchef, trädgård

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, blandad drift

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsförvaltare, skogsbruk

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk blandad drift

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk träd och buskar

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsägare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Låg konkurrens

Kyrkogårdschef

Områdeschef, skogsbruk

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Skogschef, mindre företag

Skogsförvaltare

Stiftsjägmästare

Trädgårdsdirektör

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Antikvitetshandlare

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Campingchef, verksamhetsnära chef

Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Grosshandlare, funktions- eller mellanchef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, funktions- eller mellanchef

Grossist, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

Hotellchef, verksamhetsnära chef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

Krögare, funktions- eller mellanchef

Krögare, verksamhetsnära chef

Källarmästare, funktions- eller mellanchef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Partihandlare, funktions- eller mellanchef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Bankchef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Trafikskolechef, funktions- eller mellanchef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Chefredaktör, utan chefshiearki

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Musikförläggare, utan chefshiearki

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Städchef, verksamhetsnära chef

Teaterchef, utan chefshiearki

Teaterproducent, mindre företag

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Atomfysiker

Elektronfysiker

Forensiker, fysik

Kärnfysiker

Kärnkraftsinspektör

Laborator, fysik

Partikelfysiker

Plasmafysiker

Radiofysiker

Sjukhusfysiker

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsinspektör

Utvecklingsingenjör, fysik

Försvarsmeteorolog

Marinmeteorolog

Meteorolog

Prognosmeteorolog

Stabsmeteorolog

Statsmeteorolog

Balans

Analytisk kemist

Balans

Biokemist

Balans

Forensiker, kemi

Balans

Kemist, allmän

Balans

Kemist, klinisk

Balans

Klinisk kemist

Balans

Laborator, kemi

Balans

Materialkemist

Balans

Miljökemist

Balans

Oorganisk kemist

Balans

Organisk kemist

Balans

Processkemist

Balans

Sjukhuskemist

Balans

Strukturkemist

Balans

Ytkemist

Berggrundsgeolog

Geofysiker

Geokemist

Gruvgeolog

Hydrogeolog

Kvartärgeolog

Oceanograf

Paleontolog

Seismolog

Statshydrolog

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Kryptolog, matematiker

Livförsäkringsaktuarie

Matematiker

Befolkningsstatistiker

Biostatistiker

Konsult, statistik

Matematisk statistiker

Metodstatistiker

Miljöstatistiker

Produktionsstatistiker

Statistiker

Statistikkonsult

Mycket låg konkurrens

Användbarhetsdesigner

Mycket låg konkurrens

Användbarhetsexpert

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör, programmering

Mycket låg konkurrens

Applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Applikationsspecialist

Mycket låg konkurrens

Applikationsutvecklare

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

Data Warehouse specialist

Låg konkurrens

Dataansvarig, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

Databasadministratör

Mycket låg konkurrens

Databasanalytiker

Mycket låg konkurrens

Databasdesigner

Mycket låg konkurrens

Databasprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Databastekniker

Mycket låg konkurrens

Databasutvecklare

Mycket låg konkurrens

Datakonsult applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, databasutveckling

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, nätverk

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, webb- och multimedia

Mycket låg konkurrens

Dataprogrammerare

Låg konkurrens

Datasamordnare, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

DBA

Designer, level, IT

Mycket låg konkurrens

IT projektledare applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

IT projektledare, databasutveckling

Mycket låg konkurrens

IT projektledare, nätverk

Mycket låg konkurrens

IT projektledare, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

IT projektledare, webb- och multimedia

Låg konkurrens

IT-ansvarig, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

IT-konsult applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

IT-konsult, databasutveckling

Mycket låg konkurrens

IT-konsult, nätverk

Mycket låg konkurrens

IT-konsult, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

IT-konsult, webb- och multimedia

Låg konkurrens

IT-samordnare, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

IT-utvecklare

Mycket låg konkurrens

Javautvecklare

Mycket låg konkurrens

Konsult, data applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Konsult, data, databasutveckling

Mycket låg konkurrens

Konsult, data, nätverk

Mycket låg konkurrens

Konsult, data, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

Konsult, data, webb- och multimedia

Mycket låg konkurrens

Konsult, IT applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Konsult, IT, databasutveckling

Mycket låg konkurrens

Konsult, IT, nätverk

Mycket låg konkurrens

Konsult, IT, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

Konsult, IT, webb- och multimedia

Mycket låg konkurrens

Mjukvarudesigner

Mycket låg konkurrens

Mjukvaruingenjör

Mycket låg konkurrens

Mjukvarukonstruktör

Mycket låg konkurrens

Mjukvarutestare

Mycket låg konkurrens

Mjukvaruutvecklare

Programmerare, PC-spel

Programmerare, konsolspel

Mycket låg konkurrens

Programmerare, data

Programmerare, handheld games

Programmerare, mobilspel

Programmerare, onlinespel

Programmerare, web games

Mycket låg konkurrens

Programutvecklare

Mycket låg konkurrens

Programvarukonstruktör

Mycket låg konkurrens

Programvarutestare

Mycket låg konkurrens

Programvaruutvecklare

Mycket låg konkurrens

Projektledare, IT applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Projektledare, IT, databasutveckling

Mycket låg konkurrens

Projektledare, IT, nätverk

Mycket låg konkurrens

Projektledare, IT, programvaruutveckling

Mycket låg konkurrens

Projektledare, IT, systemutveckling

Projektledare, IT, webb- och multimedia

Mycket låg konkurrens

Projektledare, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

Quality Assurance/Speltestare

Mycket låg konkurrens

Softwaredesigner

Spelutvecklare, IT

Mycket låg konkurrens

Systemadministratör, dataspecialist

Låg konkurrens

Systemansvarig

Låg konkurrens

Systemchef

Mycket låg konkurrens

Systemdesigner

Mycket låg konkurrens

Systemerare

Låg konkurrens

Systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

Systemkonstruktör

Låg konkurrens

Systemmanager

Mycket låg konkurrens

Systemprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Systemtestare

Mycket låg konkurrens

Systemutvecklare

Mycket låg konkurrens

Testledare, IT

Mycket låg konkurrens

Webbprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Webbutvecklare

Mycket låg konkurrens

Dataanalytiker

Datakonsult, it-säkerhet

Datalingvist

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

Mycket låg konkurrens

Enterprice Architect

Forskare, IT

Låg konkurrens

Förvaltningsansvarig, IT

Låg konkurrens

Förvaltningsledare, IT

Mycket låg konkurrens

Infrastrukturarkitekt

IT projektledare, it-säkerhet

Mycket låg konkurrens

IT-analytiker

Mycket låg konkurrens

IT-arkitekt

IT-brottsutredare

IT-chef, verksamhetsnära chef

IT-forensiker

IT-konsult, it-säkerhet

IT-strateg

IT-säkerhetschef

Mycket låg konkurrens

IT-utredare

Mycket låg konkurrens

Koncernarkitekt, IT

Konsult, data, it-säkerhet

Konsult, IT, it-säkerhet

Mycket låg konkurrens

Kravanalytiker, IT

Kryptolog, dataspecialist

Mycket låg konkurrens

Lösningsarkitekt, IT

Mycket låg konkurrens

Metodanalytiker, data

Processansvarig, ITIL

Projektledare, IT, it-säkerhet

Release manager, IT

Mycket låg konkurrens

Systemanalytiker

Mycket låg konkurrens

Systemarkitekt

Systemexpert, IT

Systemingenjör, data

Mycket låg konkurrens

Systemutredare

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetsrådgivare, IT

Mycket låg konkurrens

Verksamhetsanalytiker, IT

Mycket låg konkurrens

Verksamhetsutvecklare, IT

Bygglovsarkitekt

Filmarkitekt

Husbyggnadsarkitekt

Inredare, inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt

Inredningskonsulent, inredningsarkitekt

Inredningskonsult, inredningsarkitekt

Landskapsarkitekt

Markprojektör

Planarkitekt

Planeringsarkitekt/Fysisk planerare

Planingenjör, stadsplanering

Projektledare, stadsutveckling

Stadsarkitekt

Stadsplanearkitekt

Stadsplaneingenjör

Stadsplanerare

Teaterarkitekt

Trädgårdsarkitekt

TV-arkitekt

Mycket låg konkurrens

Akustiker

Mycket låg konkurrens

Akustisk designer

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsplanerare

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonsult, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg o anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, byggnadskonstruktion

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Konsult, byggnads-, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, bygg

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Elkraftingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, elkraft

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, elkraft

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (elkraft), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, elkraft

Mycket låg konkurrens

Projekteringsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Standardiseringsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Utvecklingschef, elkraft

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, elektroteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, rymdteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Elektronikingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Elektronikkonstruktör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Experimentingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Experimentingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Forskare, mikroelektronik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Hårdvarukonstruktör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, elektronik

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Monteringsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Monteringsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsutvecklare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Produktionsutvecklare, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Radioingenjör

Mycket låg konkurrens

Rymdingenjör

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Bilkonstruktör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, energi

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, fordonsteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, maskinteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, VVS

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Energiingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Energistrateg

Mycket låg konkurrens

Fartygskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Flygingenjör, flygvapnet

Mycket låg konkurrens

Flygingenjör, industri

Mycket låg konkurrens

Flygplanskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, fysik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, maskin, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning

Mycket låg konkurrens

Mariningenjör

Mycket låg konkurrens

Maskiningenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Maskinkonstruktör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Materialstyrningsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Mekatronikingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, maskin

Mycket låg konkurrens

Projektledare, maskinkonstruktör

Mycket låg konkurrens

Projektledare, utveckling nya fordon och motorer

Mycket låg konkurrens

Svetsingenjör

Mycket låg konkurrens

Systemingenjör, styr/reglerteknik

Mycket låg konkurrens

Systemintegratör

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, livsmedelsteknik

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Experimentingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Kemiingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processutvecklare, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktutvecklare, livsmedel

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, kemiteknik

Bergsingenjör

Civilingenjör, gruvteknik

Civilingenjör, metallurgi

Forskningsingenjör, metallurgi

Geotekniker

Gjuteriingenjör, civilingenjör

Gruvingenjör, civilingenjör

Ingenjörsgeolog

Kvalitetskoordinator, gruvteknik

Kvalitetssamordnare, gruvteknik

Materialingenjör, metallurgi

Metallograf

Metallurg

Planeringsingenjör, gruva/metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Prospekteringsingenjör, civilingenjör

Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, civilingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Distriktslantmätare

Exploateringsingenjör

Förrättningslantmätare

Lantmätare

Länslantmätare

Markförhandlare

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, logistik

Civilingenjör, miljöteknik

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Forskare, trafiksäkerhet

Konsult, patent

Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.

Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Logistiker

Mycket låg konkurrens

Logistikingenjör

Mycket låg konkurrens

Logistikkonsult

Mycket låg konkurrens

Logistikutvecklare

Mycket låg konkurrens

Materialplanerare, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Materialstyrare

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Naturvårdsingenjör

Patentingenjör

Patentkonsult

Patentombud

Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.

Standardiseringsingenjör, övrig

Textilteknolog

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Varumärkeshandläggare

Varumärkeskonsult

Bakteriolog, forskare

Biofysiker

Bioinformatiker

Biolog, cell och molekylär

Biolog, växt- och djur

Botaniker

Chefsmikrobiolog

Civilingenjör, biofysik

Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Civilingenjör, bioteknik industri

Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Embryolog

Entomolog

Fiskeribiolog

Forskare, bakteriologi

Forskare, bioteknik

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, mikrobiologi

Forskare, växt och djurbiologi

Forskare, zoologi

Fysiolog, forskare

Genetiker, forskare

Genetiker, klinisk

Hydrobiolog

Immunolog, forskare

Insektsforskare

Klinisk genetiker

Kommunbiolog

Kommunekolog

Marinbiolog

Mikrobiolog

Molekylärbiolog

Ornitolog

Sjukhusgenetiker

Skogsbiolog

Talassolog

Toxikolog

Viltforskare

Virolog, forskare

Ärftlighetsforskare

Biomedicinare

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Ekotoxikolog

Farmakolog, forskare

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, farmakologi

Forskare, läkemedel

Forskare, medicin

Klinisk prövningsledare

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Prövningsledare, klinisk

Civilingenjör, bioteknik jordbruk

Ekonomikonsulent, lantbruk

EU-kontrollant, lantbruksstöd

Fjäderfäkonsulent

Forskare, agronomi

Forskare, trädgårdsvetenskap

Fruktodlingskonsulent

Husdjurskonsulent

Instruktör, lantbruksnämnd

Jordbruksforskare

Jordbruksinstruktör

Jordbrukskonsulent

Jordbruksrådgivare

Konsulent, lantbruksnämnd

Lantbruksekonom

Lantbrukskonsulent

Lantbruksrådgivare

Maskinkonsulent, inom lantbruk

Renskötselkonsulent

Spannmålskonsulent

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtförädlare

Växtinspektör

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Distriktsjägmästare

Domänintendent

Jägmästare

Skogsbruksforskare

Skogsbruksrådgivare

Skogskonsulent

Skogsvetare

Skogsvårdskonsulent

Virkesinköpare

Allergolog

Anestesiläkare

Anestesiolog

AT-läkare

Audiolog, medicinsk

Avdelningsläkare

Bakteriolog, klinisk

Barnkirurg

Barnläkare

Barnpsykiater

Cancerspecialist

Dermatolog

Distriktsläkare

Endokrinolog

Epidemiläkare

Epidemiolog

Farmakolog, klinisk

Fysiolog, klinisk

Fältläkare

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Gastroenterolog

Geriatriker

Gynekolog

Handkirurg

Hematolog

Hudläkare

Husläkare

Immunolog, klinisk

Infektionsläkare

Kardiolog

Klinisk bakteriolog

Klinisk cytolog

Klinisk farmakolog

Klinisk fysiolog

Klinisk immunolog

Klinisk neurofysiolog

Klinisk patolog

Klinisk virolog

Laboratorieläkare

Lungläkare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Länsläkare

Narkosläkare

Neurofysiolog

Neurokirurg

Ortopedkirurg

Pediatriker

Plastikkirurg

Psykiater

Psykiatriker

Regementsläkare

Rehabiliteringsläkare

Reumatolog

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Röntgenläkare

Skolläkare

Skolöverläkare

Socialläkare

Socialmedicinare

Specialistläkare

ST-läkare

Thoraxkirurg

Underläkare

Venereolog

Virolog, klinisk

Yrkesmedicinare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

Mycket låg konkurrens

AT-tandläkare

Mycket låg konkurrens

Distriktstandläkare

Mycket låg konkurrens

Forskare, odontologi

Mycket låg konkurrens

Odontolog

Mycket låg konkurrens

Ortodontist

Mycket låg konkurrens

Sjukhustandläkare

Mycket låg konkurrens

Specialisttandläkare

Mycket låg konkurrens

ST-tandläkare

Mycket låg konkurrens

Tandläkare

Mycket låg konkurrens

Tandregleringsspecialist

Mycket låg konkurrens

Övertandläkare

Mycket låg konkurrens

Besiktningsveterinär

Mycket låg konkurrens

Distriktsveterinär

Mycket låg konkurrens

Djurhälsoveterinär

Mycket låg konkurrens

Djursjukhusveterinär

Mycket låg konkurrens

Epizootolog

Mycket låg konkurrens

Gränsveterinär

Mycket låg konkurrens

Hälsokontrollveterinär

Mycket låg konkurrens

Klinikveterinär

Mycket låg konkurrens

Kontrollveterinär

Mycket låg konkurrens

Laboratorieveterinär

Mycket låg konkurrens

Länsveterinär

Mycket låg konkurrens

Seminveterinär

Mycket låg konkurrens

Stadsveterinär

Mycket låg konkurrens

Veterinär

Mycket låg konkurrens

Apotekare

Mycket låg konkurrens

Chefsfarmaceut

Mycket låg konkurrens

Farmaceut, apotekare

Mycket låg konkurrens

Informationsapotekare

Mycket låg konkurrens

Klinikapotekare

Mycket låg konkurrens

Läkemedelsansvarig, apotekare

Mycket låg konkurrens

Sjukhusapotekare

Dietetiker

Nutritionist

Näringsforskare

Näringsfysiolog

Ortoptist

Mycket låg konkurrens

Barnmorska

Mycket låg konkurrens

Distriktsbarnmorska

Mycket låg konkurrens

Distriktssköterskebarnmorska

Mycket låg konkurrens

Förlossningsbarnmorska

Akutsjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Anestesisjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

IVA-sköterska

Mycket låg konkurrens

Narkossjuksköterska

Perfusionist

Sjuksköterska, akutmottagning

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, IVA

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, narkos

Barnsjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Skolsköterska

Mycket låg konkurrens

Distriktssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Distriktssköterska

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, distrikts

Forskare, omvårdnad

Forskningssjuksköterska

Klinisk adjunkt

Kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Kvalitetssamordnare, vård och omsorg

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Primärvårdsföreståndare

Rehabiliteringssjuksköterska

Sjuksköterska rehabilitering

Adjunkt, högskola/universitet

Amanuens, högskola/universitet

Doktorand, högskola/universitet

Forskarassistent, högskola/universitet

Högskoleadjunkt

Högskolelektor

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Kursledare, högskola

Lektor, högskola/universitet

Professor, högskola/universitet

Timlärare

Universitetsadjunkt

Universitetslektor

Universitetslärare, lektor

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Mycket låg konkurrens

Adjunkt, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Folkhögskolelärare

Mycket låg konkurrens

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Mycket låg konkurrens

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Mycket låg konkurrens

Lektor, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Mycket låg konkurrens

Lärare, ekonomiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Lärare, folkhögskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Mycket låg konkurrens

Lärare, historia, filosofi

Mycket låg konkurrens

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, religionskunskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, språk (gymnasieskola)

Mycket låg konkurrens

Modersmålslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Ämneslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Mycket låg konkurrens

Gymnasielärare, yrkesämnen

Mycket låg konkurrens

Handelslärare

Mycket låg konkurrens

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Mycket låg konkurrens

Lantbrukslärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, automation

Mycket låg konkurrens

Lärare, bageri och konditori

Mycket låg konkurrens

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, beklädnadsyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Lärare, drift- och energiteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, DU, fartygsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Lärare, elprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, el-teleteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, energiprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, fiskeriyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, flygteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, fordonsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, fordonsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, frisör och skönhetsvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, handel och administration

Mycket låg konkurrens

Lärare, hantverksprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, hotell och restaurang

Mycket låg konkurrens

Lärare, industriprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, installation

Mycket låg konkurrens

Lärare, kött och charkuteri

Mycket låg konkurrens

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Mycket låg konkurrens

Lärare, livsmedelsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, media, grafisk produktion

Mycket låg konkurrens

Lärare, miljövård

Mycket låg konkurrens

Lärare, måleriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, naturbruk

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, tandvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, processteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, sjömansyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, storhushåll

Mycket låg konkurrens

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, transport

Mycket låg konkurrens

Lärare, träteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, verkstads- och industriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, VVS-teknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, vårdyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, yrkesämne

Mycket låg konkurrens

Naturbrukslärare

Mycket låg konkurrens

Sjukvårdslärare

Mycket låg konkurrens

Skogsbruksinstruktör

Mycket låg konkurrens

Skogsbrukslärare

Mycket låg konkurrens

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Mycket låg konkurrens

Trädgårdslärare

Mycket låg konkurrens

Vårdlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Yrkeslärare

Mycket låg konkurrens

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Mycket låg konkurrens

Bildlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Bildlärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Fotolärare

Mycket låg konkurrens

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Gymnastikdirektör

Mycket låg konkurrens

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Gymnastiklärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Handarbetslärare

Mycket låg konkurrens

Hemkunskapslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Hushållslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Hushållslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Idrottslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare i musik- och kulturskolan

Mycket låg konkurrens

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, bildämnen, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, hemkunskap, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, ljud och musik

Mycket låg konkurrens

Lärare, musik, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, musik, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, textilkunskap, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Musikdirektör, undervisning

Mycket låg konkurrens

Musikledare

Mycket låg konkurrens

Musiklärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Musiklärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Musikpedagog, grundskola

Mycket låg konkurrens

Musikpedagog, grund- o gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Rytmiklärare

Mycket låg konkurrens

Slöjdlärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Slöjdlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Teckningslärare

Mycket låg konkurrens

Textillärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Textillärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Textilslöjdslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Vävlärare

Mycket låg konkurrens

Adjunkt, grundskola

Mycket låg konkurrens

Freinetlärare

Mycket låg konkurrens

Grundskollärare

Mycket låg konkurrens

Hemspråkslärare

Mycket låg konkurrens

Högstadielärare

Mycket låg konkurrens

Klasslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Komvuxlärare, grundskollärare

Mycket låg konkurrens

Lågstadielärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, 1-3

Mycket låg konkurrens

Lärare, 1-7

Mycket låg konkurrens

Lärare, 4-9

Mycket låg konkurrens

Lärare, datakunskap (grundskola)

Mycket låg konkurrens

Lärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Mellanstadielärare

Mycket låg konkurrens

Modersmålslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Montessorilärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Resurslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Ämneslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Anpassningslärare

Mycket låg konkurrens

Dövlärare

Mycket låg konkurrens

Förstadielärare

Mycket låg konkurrens

Hörselpedagog

Mycket låg konkurrens

Klasslärare, speciallärare

Mycket låg konkurrens

Läkepedagog

Mycket låg konkurrens

Lärare, special

Mycket låg konkurrens

Lärare, särskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, döva

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, grundsärskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, gymnasiesärskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, hörsel

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, synskadade

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, träningsskola

Mycket låg konkurrens

Synpedagog

Mycket låg konkurrens

Särskollärare

Mycket låg konkurrens

Tal- och språkpedagog

Mycket låg konkurrens

Talpedagog

Mycket låg konkurrens

Bildningskonsulent

Mycket låg konkurrens

Fortbildningskonsulent

Mycket låg konkurrens

Fortbildningsledare

Mycket låg konkurrens

Förskolekonsulent

Mycket låg konkurrens

Gymnastikkonsulent

Mycket låg konkurrens

Hjälpundervisningskonsulent

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdskonsulent

Mycket låg konkurrens

Konsulent, skola

Mycket låg konkurrens

Läromedelsintendent

Mycket låg konkurrens

Musikkonsulent

Mycket låg konkurrens

Planeringschef, skola

Mycket låg konkurrens

Reselärare

Mycket låg konkurrens

Skolinspektör

Mycket låg konkurrens

Skolkonsulent

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, hörsel

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, lekotek

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, lekterapi

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, skola

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, synskadade

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, tal och språk

Mycket låg konkurrens

Studieinstruktör

Mycket låg konkurrens

Undervisningsråd

Mycket låg konkurrens

Utbildningsinspektör

Mycket låg konkurrens

Utbildningskonsulent, övrig

Mycket låg konkurrens

Yrkesutbildningskonsulent

Arkivpedagog

Coach, ledarskapsutbildare

Danslärare, övrig

Danspedagog

Datalärare, utbildningsföretag

Datapedagog, utbildningsföretag

Datautbildare, utbildningsföretag

Dockteaterpedagog

Eurytmist

Forskare, pedagogik

Historiepedagog

Invandrarlärare

IT-pedagog, utbildningsföretag

Konstpedagog

Kursutvecklare, utbildningsföretag

Kursutvecklare, utbildningsväsendet

Ledarskapsutbildare

Lärare, SFI

Mimpedagog

Museilektor

Museilärare

Museipedagog

Musiklärare, musikskola

Musikpedagog, musikskola

Personalutbildare

Röstpedagog

SFI-lärare

Sångpedagog

Teaterpedagog

Teckenspråkslärare

Utbildningschef, företag

Utbildningskonsulent, företag

Utbildningskoordinator, företag

Utbildningsledare, företag

Utbildningsplanerare, företag

Låg konkurrens

Accounting controller

Låg konkurrens

Auktoriserad revisor

Låg konkurrens

Bankkamrer

Låg konkurrens

Budgetkamrer

Låg konkurrens

Budgetplanerare

Låg konkurrens

Controller

Låg konkurrens

Controller, accounting

Låg konkurrens

Controller, financial

Låg konkurrens

Drätselkamrer

Låg konkurrens

Ekonomiansvarig, civilekonom

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Ekonomiintendent

Låg konkurrens

Financial controller

Låg konkurrens

Förbundskassör

Låg konkurrens

Godkänd revisor

Låg konkurrens

Hamnkamrer

Låg konkurrens

Internrevisor

Låg konkurrens

IT-revisor

Låg konkurrens

Kamrer, bank

Låg konkurrens

Kamrer, ospec

Låg konkurrens

Kommunkamrer

Låg konkurrens

Kommunrevisor

Låg konkurrens

Koncerncontroller

Låg konkurrens

Kontroller

Låg konkurrens

Landstingsrevisor

Låg konkurrens

Lotskamrer

Låg konkurrens

Länsrevisor

Låg konkurrens

Redovisningsansvarig, civilekonom

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Revisor, auktoriserad

Låg konkurrens

Revisor, godkänd

Låg konkurrens

Revisor, ospec

Låg konkurrens

Skatterevisor

Låg konkurrens

Skolkamrer

Låg konkurrens

Socialkamrer

Låg konkurrens

Stadskamrerare

Låg konkurrens

Stadsrevisor

Låg konkurrens

Taxeringsrevisor

Balans

Administratör, personalvetare

Balans

Controller, personal

Låg konkurrens

Elevkonsulent

Balans

Headhunter

Balans

HR-expert

Balans

HR-konsult

Balans

HR-specialist

Låg konkurrens

Karriärvägledare

Balans

Kompetensmäklare

Balans

Kompetensutvecklare

Balans

Konsult, HR

Balans

Konsult, outplacement

Balans

Konsult, PA

Balans

Konsult, rekryterings

Balans

Löneingenjör

Balans

Outplacementkonsult

Balans

PA-konsult

Balans

Personaladministratör, personalhandläggare

Balans

Personalassistent, personalhandläggare

Balans

Personalcontroller

Balans

Personalhandläggare

Balans

Personalkonsulent

Balans

Personalkonsult

Balans

Personalman

Balans

Personalplanerare, personalhandläggare

Balans

Personalrekryterare

Balans

Personalsamordnare

Balans

Personalsekreterare, personalhandläggare

Balans

Personalstrateg

Balans

Personalutvecklare

Balans

Personalvetare

Balans

Personalvårdskonsulent

Balans

Rekryterare

Balans

Rekryteringsansvarig

Balans

Rekryteringskonsult

Balans

Rekryteringsledare

Balans

Researcher, rekrytering

Låg konkurrens

SSA-sekreterare

Balans

Stabskonsulent

Låg konkurrens

Studie- och yrkesvägledare

Låg konkurrens

Studievägledare

Låg konkurrens

Syofunktionär

Låg konkurrens

Syokonsulent

Balans

Utbildningsmäklare

Låg konkurrens

Yrkesvalslärare

Låg konkurrens

Yrkesvägledare

Balans

Exportkonsult

Balans

Försäljningskonsult

Hög konkurrens

Kommunikationsstrateg

Balans

Konsult, export

Balans

Konsult, marknads

Balans

Konsult, marknadsföring

Hög konkurrens

Konsult, media

Hög konkurrens

Konsult, PR

Balans

Konsult, reklam

Hög konkurrens

Labelmanager

Balans

Marketingman

Balans

Marknadsanalytiker

Marknadschef, verksamhetsnära chef

Balans

Marknadsförare, analytiker

Balans

Marknadsföringskonsult

Balans

Marknadsingenjör

Balans

Marknadskommunikatör

Balans

Marknadskonsult

Balans

Marknadskoordinator

Balans

Marknadsplanerare

Balans

Marknadsstrateg

Balans

Marknadsstrategiker

Balans

Marknadsundersökare, analytiker

Balans

Marknadsutvecklare

Hög konkurrens

Mediakonsulent

Hög konkurrens

Mediakonsult

Hög konkurrens

Mediaplanerare

Hög konkurrens

Medieanalytiker

PR-chef, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

PR-konsult

Hög konkurrens

PR-kvinna

Hög konkurrens

PR-man

Balans

Produktchef, marknadsföring

Hög konkurrens

Projektledare, mediabyrå

Balans

Projektledare, reklam

Balans

Reklamansvarig

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Balans

Reklamkonsulent

Balans

Reklamkonsult

Balans

Reklamman

Balans

Reklamproducent

Balans

Reklamprojektledare

Balans

Sales promotionman

Låg konkurrens

Administrativ konsult

Låg konkurrens

Administrativ rationaliserare

Låg konkurrens

Administrativ utvecklare

Låg konkurrens

AU-chef

Låg konkurrens

AU-utredare

Låg konkurrens

FM-konsult

Låg konkurrens

Företagskonsulent

Låg konkurrens

Företagskonsult

Låg konkurrens

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Låg konkurrens

Konsult, administrativ

Låg konkurrens

Konsult, företags

Låg konkurrens

Konsult, management

Låg konkurrens

Konsult, organisations

Låg konkurrens

Konsult, verksamhets

Låg konkurrens

Kontorsrationaliserare

Låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling

Låg konkurrens

Kvalitetsrevisor

Låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling

Låg konkurrens

Managementkonsult

Låg konkurrens

Organisationskonsult

Låg konkurrens

Organisationsutvecklare

Låg konkurrens

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Låg konkurrens

Verksamhetscontroller

Låg konkurrens

Verksamhetskonsult

Låg konkurrens

Affärsutvecklare

Balans

Aktieanalytiker

Auktoriserad fastighetsvärderare

Budgetrådgivare

Budgetsekreterare

Låg konkurrens

Business analyst

Låg konkurrens

Business controller

Balans

Börsanalytiker

Låg konkurrens

Controller, business

Ekonomikonsult

Fastighetsanalytiker

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsrådgivare

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Balans

Finansanalytiker

Balans

Finansekonom

Balans

Finansiell rådgivare

Balans

Finanskonsult

Fondförvaltare

Fondkommissionär

Balans

Företagsekonomisk rådgivare

Balans

Företagsrådgivare

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Balans

Investment manager

Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Konsult, ekonomi

Balans

Konsult, finans

Balans

Konsult, relocation service

Balans

Konsumentvägledare

Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Balans

Placeringsrådgivare

Låg konkurrens

Projektledare, affärsutveckling

Projektledare, fastighetsekonom

Balans

Riskanalytiker

Balans

Riskmanager

Styrelseledamot, företag

Styrelseordförande, utan chefshiearki

Balans

Utredare, företag

Allmän åklagare

Assistentåklagare

Brottmålsadvokat

Chefsåklagare

Distriktsåklagare

Kammaråklagare

Länsåklagare

Riksåklagare

Sjöfiskal

Stadsfiskal

Statsåklagare

Tvistemålsadvokat

Åklagarassistent

Åklagare

Åtalsbyråchef

Överåklagare

Chefsrådman

Domare (juridisk)

Domstolsjurist

Försäkringsdomare

Hovrättsassessor

Hovrättsfiskal

Hovrättslagman

Hovrättsnotarie

Hovrättspresident

Hovrättsråd

Jurist, allmän domstol

Jurist, förvaltningsdomstol

Jurist, specialdomstol

Justitieråd

Kammarrättsassessor

Kammarrättsfiskal

Kammarrättslagman

Kammarrättspresident

Kammarrättsråd

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Regeringsråd

Revisionssekreterare

Tingsfiskal

Tingsnotarie

Vattenrättsdomare

Överrättsnotarie

Affärsjurist

Akademiombudsman

Arbetsrättsjurist

Avtalssekreterare, kommun

Bankjurist

Bolagsjurist

Chefsjurist

Familjerättsjurist

Fastighetsjurist

Fastighetsnotarie

Folkrättsjurist

Förbundsjurist

Företagsjurist

Försäkringsjurist

Förvaltningsjurist

Immaterialrättsjurist

IT-jurist

Jurist, bank

Jurist, bolags

Jurist, fastighets

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Jurist, myndighet

Jurist, organisation

Kanslijurist

Kanslinotarie

Kommunjurist

Landstingsjurist

Länsassessor

Länsjurist

Länsnotarie

Miljöjurist

Organisationsjurist

Patentjurist

Rättsvårdsinspektör

Skattejurist

Stadsadvokat

Stadsjurist

Stadsnotarie

Stadsombudsman

Stadssekreterare

Upphovsrättsjurist

Varumärkesjurist

Verksjurist

Advokatfiskal

Beredningsjurist

Dispaschör

Fastighetsråd

Föredragande jurist

Juridisk ombudsman

Jurist, ospec

Kronofogde

Miljöråd

Skatteintendent

Socialförsäkringsombud

Stiftsjurist

Stiftsnotarie

Stiftssekreterare

Amanuens, museum

Antikvarie

Hög konkurrens

Arkivamanuens

Hög konkurrens

Arkivarie

Hög konkurrens

Arkivföreståndare

Hög konkurrens

Arkivråd

Hög konkurrens

Bandarkivarie

Bebyggelseantikvarie

Hög konkurrens

Bildarkivarie

Byggnadsantikvarie

Chefsintendent, auktionsverk

Chefsintendent, galleri

Chefsintendent, museum

Hög konkurrens

Filmarkivarie

Hög konkurrens

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Gallerist

Intendent, konst

Intendent, museum

Intendent, utställningar

Konstintendent

Konstkonsult

Konstkurator

Hög konkurrens

Krigsarkivarie

Länsantikvarie

Museiamanuens

Museiintendent

Hög konkurrens

Redaktionsarkivarie

Stadsantikvarie

Utställningsproducent, museum

Hög konkurrens

Barnbibliotekarie

Hög konkurrens

Bibliotekarie

Hög konkurrens

Bibliotekskonsulent

Hög konkurrens

Bokbussbibliotekarie

Hög konkurrens

Dokumentalist

Hög konkurrens

Folkbibliotekarie

Hög konkurrens

Forskningsbibliotekarie

Hög konkurrens

Företagsbibliotekarie

Hög konkurrens

Informatiker

Hög konkurrens

Informationsmäklare

Hög konkurrens

Litteraturingenjör

Hög konkurrens

Lånechef, bibliotek

Hög konkurrens

Sjukhusbibliotekarie

Hög konkurrens

Skolbibliotekarie

Hög konkurrens

Stadsbibliotekarie

Chefsekonom

Ekonometriker

Hälsoekonom

Makroanalytiker

Miljöekonom

Nationalekonom

Omvärldsanalytiker

Ränteanalytiker

Samhällsekonom

Antropolog

Forskare, etnologi

Forskare, kriminalvård

Forskare, kulturgeografi

Forskare, samhällsvetenskap

Forskare, sociologi

Genusvetare

Kriminolog

Kulturgeograf

Marinarkeolog

Naturgeograf

Rättssociolog

Samhällsgeograf

Socialantropolog

Sociolog, forskare

Filosof, forskare

Forskare, filmvetenskap

Forskare, filosofi

Forskare, framtids

Forskare, freds

Forskare, historia

Forskare, rättsvetenskap

Forskare, statskunskap

Forskare, teologi

Framtidsforskare

Fredsforskare

Historiker, forskare

Humanist, forskare

Idéhistoriker

Kulturvetare

Politolog

Rättsvetare

Statsvetare

Teologisk forskare

Låg konkurrens

Dialogtolk

Låg konkurrens

Dövblindtolk

Låg konkurrens

Dövtolk

Låg konkurrens

Forskare, språk

Låg konkurrens

Konferenstolk

Låg konkurrens

Konsult, språk

Låg konkurrens

Kontakttolk

Låg konkurrens

Korrekturläsare, översättare

Låg konkurrens

Lexikograf

Låg konkurrens

Lingvist

Låg konkurrens

Nyhetstextare

Låg konkurrens

Ordboksförfattare

Låg konkurrens

Rättstolk

Låg konkurrens

Sjukvårdstolk

Låg konkurrens

Språkforskare

Låg konkurrens

Språkgranskare

Låg konkurrens

Språkkonsult

Låg konkurrens

Språkteknolog

Låg konkurrens

Språkvetare

Låg konkurrens

Svensktextare

Låg konkurrens

Taltjänsttolk

Låg konkurrens

Teckenspråkstolk

Låg konkurrens

Teknisk översättare

Låg konkurrens

Tolk, dialog

Låg konkurrens

Tolk, konferens

Låg konkurrens

Tolk, kontakt

Låg konkurrens

Tolk, ospec

Låg konkurrens

Tolk, rätts

Låg konkurrens

Tolk, sjukvårds

Låg konkurrens

Translator

Låg konkurrens

Undertextare

Låg konkurrens

Vuxendövtolk

Låg konkurrens

Översättare

Hög konkurrens

Allmänreporter

Hög konkurrens

Annonsproducent

AV-producent

Avsnittsproducent

Bearbetningsproducent

Hög konkurrens

Besökschef

Hög konkurrens

Bildredaktör

Hög konkurrens

Copywriter

Dramatiker

Dramaturg

Editerare, böcker

Hög konkurrens

Editerare, tidning

Hög konkurrens

Efterbearbetningsredaktör

Hög konkurrens

Ekonomijournalist

Hög konkurrens

Featureredaktör

Filmförfattare

Filmkonsulent

Filmredaktör

Hög konkurrens

Frilansjournalist

Författare

Förlagsredaktör

Hög konkurrens

Informationsansvarig

Hög konkurrens

Informationsassistent, analys, planering, utformning

Informationschef, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Informationskonsult

Hög konkurrens

Informationssekreterare

Hög konkurrens

Informatör

Hög konkurrens

Intervjuare, reporter

Itv-producent

Hög konkurrens

Journalist

Hög konkurrens

Katalogdesigner

Hög konkurrens

Katalogman

Hög konkurrens

Katalogredaktör

Kolumnist

Hög konkurrens

Kommunikatör, informatör

Hög konkurrens

Konsult, informations

Korrekturchef, bokförlag

Hög konkurrens

Korrekturchef, tidning

Korrekturläsare, bokförlag

Hög konkurrens

Korrekturläsare, tidning

Korrekturredaktör, bokförlag

Hög konkurrens

Korrekturredaktör, tidning

Korrektör, bokförlag

Hög konkurrens

Korrektör, tidning

Hög konkurrens

Korrespondent, nyhetsbevakning

Hög konkurrens

Kritiker

Hög konkurrens

Krönikör

Hög konkurrens

Kåsör

Läromedelsförfattare

Manusförfattare

Manusproducent

Multimediaproducent

Hög konkurrens

Notischef

Hög konkurrens

Nyhetsjournalist

Hög konkurrens

Nyhetsredaktör

Hög konkurrens

Nyhetsreporter

Hög konkurrens

Pressekreterare

Hög konkurrens

Pressinformatör

Hög konkurrens

Presslektör

Hög konkurrens

Pressombudsman

Produktionsplanerare, radio/TV

Programproducent

Programredaktör

Projektledare, SVT

Hög konkurrens

Radiojournalist

Radioproducent

Hög konkurrens

Radioreporter

Hög konkurrens

Recensent

Hög konkurrens

Redaktionssekreterare

Hög konkurrens

Redaktör