Lön Informatör

42 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Informatör inom informatörer, kommunikatörer och pr-specialister.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~43 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Informatör
( betyg 3.06 / 5 av 16 st röster)

Informatör

Medellön

42 200 kr

Man

44 300 kr

Kvinna

41 400 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Informatör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för informatör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Informatör

Arbetsuppgifter
Informatören, som vanligtvis också kallas kommunikatör, arbetar med att skapa förtroende, uppnå organisationens mål, utveckla varumärket och bygga relationer. Det kan vara relationer med kunder, medarbetare, samarbetspartners, politiker och medier. Informatören är specialist på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.

Informatören undersöker marknaden, analyserar omvärlden och ger råd till kollegor i kommunikationsfrågor och beslutsprocesser. Informatören behöver känna till vilka faktorer i omvärlden som påverkar organisationens verksamhet. Om organisationen vill nå ut med en produkt är det informatörens uppgift att sätta produkten i ett större sammanhang. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad, till exempel genom att läsa rapporter och följa med i samhällsdebatten.

Informatörer arbetar med intern och extern kommunikation. Intern information kan handla om att informera medarbetare via personaltidningen, nyhetsbrev eller internwebben om vad som händer i verksamheten. Interninformatören har ett nära samarbete med personalavdelningen och chefer, ofta i samband med organisatoriska förändringar. Arbete med extern information innebär att vända sig direkt till kunder, kommuninvånare eller medier. Kriskommunikation är ett exempel på en arbetsuppgift som kan ske externt. Om organisationens verksamhet ifrågasätts är det ofta informatören som hanterar mediekontakterna.

Informatören måste ha förmåga att välja rätt kanal och rätt tidpunkt för att kommunicera med olika målgrupper. Det är viktigt att ha känsla för hur ett budskap når ut och uppfattas av mottagaren. Ofta används sociala medier i arbetet.

Arbetsplats/inriktning
Informatören kan arbeta inom alla branscher, i offentlig eller privat sektor. Exakt hur arbetsuppgifterna är utformade beror på var informatören arbetar. Det kan variera med hur stor organisationen eller företaget är, om man är ideell eller kommersiell, om arbetsgivaren arbetar internationellt eller i Sverige.

Det finns tre övergripande yrkesroller:
  • Producenten producerar olika typer av informationsinsatser. Det kan vara trycksaker, webb, events, utställningar eller kund- och personaltidningar.
  • Specialisten är sakkunnig inom ett avgränsat område, till exempel undersökningar eller omvärldsanalyser.
  • Strategen har ett övergripande ansvar för att kommunikationen bidrar till organisationens mål, strategi och framgång.
Det är inte alltid uppdelat mellan dessa roller, ibland arbetar informatören med samtliga roller beroende på vilken storlek organisationen har. Det finns många olika sätt att specialisera sig som informatör, exempelvis genom följande inriktningar:

Webbredaktören arbetar direkt mot Internet och intranätet genom att utveckla organisationens webbplats, fylla den med innehåll och ansvara för att informationen är aktuell. Det är också vanligt att webbredaktören arbetar med organisationens närvaro i sociala medier. Det kan innebära att hålla dialog med målgrupper på Facebook och Twitter.

Kommunikations - och PR-konsulten arbetar som producent, specialist och strateg på konsultbyråer eller som egenföretagare. Ofta har kommunikations- och PR-konsulten en specialistkompetens som en organisation kan ta in för ett specifikt ändamål.

Informatörer som arbetar med Investor Relations (IR) inriktar sig på finansiell kommunikation mot investerare och aktieägare. Ofta arbetar denna specialist i börsnoterade företag och det är vanligt att ha en ekonomisk bakgrund.

Informatörer som arbetar med Public Affairs (PA) fokuserar på organisationers intresse gentemot politiker och det offentliga samhällslivet. Det handlar om att påverka förändringar, exempelvis lagstiftning. Informatören tar fram underlag som stärker organisationens frågor, till exempel genom undersökningar och research, som kan ligga till grund för beslutsfattare.

Teknikinformatören skriver instruktioner för industriprodukter. Publiceringen sker i form av trycksaker eller digitalt som bruksanvisningar eller installationsanvisningar. Teknikinformatören kan också fungera som projektledare, ta fram strategier och planera informationsinsatser.

Det finns flera utvecklingsmöjligheter inom kommunikationsområdet. Det går att arbeta brett och växla mellan olika branscher. Det finns möjlighet att bli informationschef/kommunikationschef eller kommunikationsdirektör, som har det övergripande ansvaret för informationsverksamheten. För detta krävs både djup kunskap och erfarenhet.

Marknadsföring är ett närliggande område. Till skillnad från informatörens arbete ligger marknadsförarens fokus på att sälja varor och tjänster. I vissa organisationer är det samma avdelning som arbetar med marknadsföring och kommunikation. Marknadsföring är en del av kommunikationen. Läs mer i separat yrkesbeskrivning av Marknadsförare i Yrken A-Ö.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
42 200 kr 41 800 kr 38 000 kr 39 400 kr 43 400 kr 43 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor