Lönestatistik: ö

Fänrik, förvaret

General, försvaret

Generalmajor, försvaret

Kapten, försvaret

Kommendör

Kommendörkapten

Löjtnant, försvaret

Major, försvaret

Officer, försvaret

Örlogskapten

Överbefälhavare

Överste, försvaret

Överstelöjtnant, försvaret

Furir, försvaret

Specialistofficer, sjömän, marinen

Ammunitionsröjare

Soldat, sjömän, marinen

Politiker, högre

Ambassadör

Civilförsvarschef

Direktör, myndighet

Förvaltningsdirektör, staten

Generaldirektör, myndighet

Kassadirektör, försäkringskassa

Kommunaldirektör

Kommundirektör

Landshövding

Landstingsdirektör

Länsöverdirektör

Regionkronodirektör

Riksgäldsdirektör

Sjukvårdsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Styrelseordförande, staten

Överdirektör

Överintendent, myndighetschef

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsordförande

Förhandlingschef, organisation

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Kårordförande, studentkår

Styrelseordförande, organisation

Bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Bokförläggare, med chefshiearki

Chefredaktör, med chefshiearki

Företagsledare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Hamndirektör

Högskolerektor

Musikförläggare, med chefshiearki

Postdirektör

Rektor, högskola/universitet

Sjukhusdirektör

Styrelseordförande, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

HR-direktör, funktions- eller mellanchef

Personaldirektör, funktions- eller mellanchef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Stabsschef, statlig förvaltning

Förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Lantbruksdirektör

Länsbostadsdirektör

Miljövårdsdirektör

Naturvårdsdirektör

Socialdirektör

Förhandlingschef, företag

Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m.

Planeringschef, mindre företag m.m

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, funktions- eller mellanchef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Bokförläggare, utan chefshiearki

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Regionchef, skogsbruksföretag

Skogschef, stort eller medelstort företag

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsförvaltare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Skogschef, mindre företag

Skogsförvaltare

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Krögare, verksamhetsnära chef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Kärnkraftsinspektör

Strålskyddsinspektör

Utvecklingsingenjör, fysik

Försvarsmeteorolog

Miljökemist

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Livförsäkringsaktuarie

Miljöstatistiker

Civilingenjör, biofysik

Civilingenjör, bioteknik industri

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Klinisk prövningsledare

Läkemedelsinspektör

Prövningsledare, klinisk

Civilingenjör, bioteknik jordbruk

EU-kontrollant, lantbruksstöd

Instruktör, lantbruksnämnd

Jordbruksinstruktör

Renskötselkonsulent

Växtförädlare

Växtinspektör

Fiskeriingenjör

Inspektor, husdjursuppfödning

Landskapsingenjör, rådgivning

Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning

Parkförvaltare

Trädgårdsingenjör

Virkesinköpare

Skogsfaktor, förvaltning

Skogsinspektör

Skogvaktare, förvaltning

Civilingenjör, logistik

Logistikingenjör

Materialplanerare, civilingenjör

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Byggnadsingenjör, civilingenjör

Byggnadskonsult, civilingenjör

Civilingenjör, anläggning

Civilingenjör, bygg

Civilingenjör, bygg o anläggning

Civilingenjör, byggnadskonstruktion

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Forskningsingenjör, bygg

Granskningsingenjör, bygg

Konsult, byggnads-, civilingenjör

Processingenjör (bygg), civilingenjör

Utvecklingsingenjör, bygg

Vägprojektör

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Civilingenjör, elkraft

Elkraftingenjör, civilingenjör

Forskningsingenjör, elkraft

Processingenjör (elkraft), civilingenjör

Projekteringsingenjör, elkraft

Standardiseringsingenjör, elkraft

Underhållsingenjör, elkraft

Utvecklingsingenjör, elkraft

Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör

Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Civilingenjör, elektronik

Civilingenjör, elektroteknik

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Civilingenjör, rymdteknik

Civilingenjör, telekommunikation

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Elektronikingenjör, civilingenjör

Elektronikkonstruktör, civilingenjör

Experimentingenjör, elektronik

Experimentingenjör, telekommunikation

Forskningsingenjör, elektronik

Forskningsingenjör, telekommunikation

Granskningsingenjör, elektronik

Granskningsingenjör, telekommunikation

Hårdvarukonstruktör

Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör

Konstruktör (elektronik), civilingenjör

Monteringsingenjör, elektronik

Monteringsingenjör, telekommunikation

Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör

Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Processingenjör (elektronik), civilingenjör

Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör

Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Radioingenjör

Rymdingenjör

Utvecklingsingenjör, elektronik

Utvecklingsingenjör, telekommunikation

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Bilkonstruktör

Civilingenjör, energi

Civilingenjör, fordonsteknik

Civilingenjör, maskinteknik

Civilingenjör, VVS

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Energiingenjör, civilingenjör

Fartygskonstruktör

Flygingenjör, flygvapnet

Flygingenjör, industri

Flygplanskonstruktör

Forskningsingenjör, fysik

Forskningsingenjör, maskin

Konstruktör, maskin, civilingenjör

Mariningenjör

Maskiningenjör, civilingenjör

Maskinkonstruktör, civilingenjör

Materialstyrningsingenjör, maskin

Mekatronikingenjör

Processingenjör (maskin), civilingenjör

Projektledare, maskinkonstruktör

Svetsingenjör

Systemingenjör, styr/reglerteknik

Systemintegratör

Utvecklingsingenjör, maskin

Civilingenjör, kemi

Civilingenjör, kemiteknik

Civilingenjör, livsmedelsteknik

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Experimentingenjör, kemiteknik

Forskningsingenjör, kemi

Kemiingenjör, civilingenjör

Konstruktör, kemiteknik

Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Utvecklingsingenjör, kemi

Utvecklingsingenjör, kemiteknik

Bergsingenjör

Civilingenjör, gruvteknik

Civilingenjör, metallurgi

Forskningsingenjör, metallurgi

Gjuteriingenjör, civilingenjör

Gruvingenjör, civilingenjör

Ingenjörsgeolog

Materialingenjör, metallurgi

Planeringsingenjör, gruva/metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Prospekteringsingenjör, civilingenjör

Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, civilingenjör

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Patentingenjör

Standardiseringsingenjör, övrig

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Markprojektör

Planingenjör, stadsplanering

Stadsplaneingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Exploateringsingenjör

Förrättningslantmätare

Markförhandlare

Modellör, industri

Blankettkonstruktör

Dessinatör

Animatör

Dataanimatör

Designer, övrig

Modellkonstruktör, textil

Modellör, skor

Skomodellör

Väskmodellör

Arbetsmiljöhandläggare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljökonsulent

Distriktsinspektör, yrkesinspektionen

Företagsgymnast

Skyddsingenjör

Yrkesinspektör

Kemikalieinspektör

Strålskyddsingenjör

Djurskyddsinspektör

Hälsoskyddsinspektör

Hälsovårdsinspektör

Livsmedelsinspektör

Miljö- och hälsoskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöhandläggare, hälsa

Miljöskyddschef

Miljöskyddshandläggare

Miljöskyddsinspektör

Civilingenjör, miljöteknik

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Naturvårdsingenjör

Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Miljösamordnare, offentlig förvaltning

Miljöhandläggare (natur), övrig

Miljöcontroller

Miljöingenjör

Miljöinspektör

Miljökonsult

Miljörevisor

Miljövårdsingenjör

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Röntgenläkare

Skolöverläkare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

Hygiensjuksköterska

Hygiensköterska

Allergisjuksköterska

Astmasjuksköterska

Astmasköterska

Blodtryckssköterska

Diabetessjuksköterska

Diabetessköterska

Dialyssjuksköterska

Hypertonisjuksköterska

Infektionssjuksköterska

Infektionssköterska

Kirurgsjuksköterska

Sjuksköterska, allergi

Sjuksköterska, astma

Sjuksköterska, diabetes

Sjuksköterska, dialys

Sjuksköterska, hypertoni

Sjuksköterska, infektion

Sjuksköterska, kirurgi

Sjuksköterska, medicin

Stomisjuksköterska

Kommunsjuksköterska

Mottagningssjuksköterska

Mottagningssköterska

Ortopedsjuksköterska

Sjuksköterska, hemsjukvård

Sjuksköterska, ortopedi

Sjuksköterska, ospec

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Smärtsjuksköterska

Distriktssköterskebarnmorska

Förlossningsbarnmorska

Anestesisjuksköterska

Narkossjuksköterska

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, narkos

Distriktssjuksköterska

Distriktssköterska

Sjuksköterska, distrikts

Psykiatrisjuksköterska

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Akutsjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Sjuksköterska, akutmottagning

Geriatriksjuksköterska

Sjuksköterska, geriatrik

Sjuksköterska, äldresjukvård

Intensivvårdssjuksköterska

IVA-sköterska

Sjuksköterska, IVA

Operationssjuksköterska

Operationssköterska

Sjuksköterska, operation

Barnsjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Skolsköterska

Rehabiliteringssjuksköterska

Sjuksköterska rehabilitering

Företagssjuksköterska

Företagssköterska

Personalsjuksköterska

Sjuksköterska, företagshälsovård

Radiologisjuksköterska

Röntgensjuksköterska

Röntgensköterska

Sjuksköterska, diagnostisk radiologi

Sjuksköterska, röntgen

Forskningssjuksköterska

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Primärvårdsföreståndare

Onkologisjuksköterska

Sjuksköterska, onkologi

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Ögonsjuksköterska

Företagspsykolog

Förskolepsykolog

Övertandläkare

Företagssjukgymnast

Hörselvårdsassistent

Glasögonoptiker

Professor, högskola/universitet

Högskolelektor

Högskollärare, lektor

Lektor, högskola/universitet

Forskarassistent, högskola/universitet

Doktorand, högskola/universitet

Adjunkt, högskola/universitet

Amanuens, högskola/universitet

Högskoleadjunkt

Högskollärare, adjunkt

Kursledare, högskola

Vårdlärare, högskola

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, kött och charkuteri

Lärare, miljövård

Lärare, sjömansyrken

Skogsbruksinstruktör

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Folkhögskolelärare

Lärare, folkhögskola

Gymnastikdirektör

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Musikdirektör, undervisning

Slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Slöjdlärare, grundskola

Textilslöjdslärare, grundskola

Högstadielärare

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Förskollärare

Lärare, förskola

Montessorilärare, förskola

Resurspedagog, förskola m.m.

Waldorflärare, förskola

Dövlärare

Förstadielärare

Hörselpedagog

Speciallärare, döva

Speciallärare, hörsel

Förskolekonsulent

Hörselvårdskonsulent

Skolinspektör

Specialpedagog, hörsel

Studieinstruktör

Utbildningsinspektör

Utbildningskonsulent, övrig

Danslärare, övrig

Röstpedagog

Förbundskassör

Börsanalytiker

Företagsekonomisk rådgivare

Företagsrådgivare

Fondförvaltare

Aktieförvaltare

Kapitalförvaltare

Portföljförvaltare

Miljöekonom

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Styrelseledamot, företag

Styrelseordförande, utan chefshiearki

Företagskonsulent

Företagskonsult

Konsult, företags

Utredare, företag

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Bankinspektör

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Byrådirektör, ospec

Byråingenjör

Byråinspektör

Dövblindkonsulent

Dövkonsulent

EU-kontrollant, övrig

Fögderisekreterare

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Inspektör, Socialstyrelsen

Kanslisekreterare, övrig

Konsulent, hörselskadade

Konsulent, rörelsehindrade

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Kulturintendent, offentlig förvaltning

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Naturvårdare, administratör

Organisationssekreterare, offentlig förvaltning

Planerare, offentlig förvaltning

Statsinspektör

Trafikplanerare, offentlig förvaltning

Utredare, offentlig förvaltning

Utredningssekreterare, offentlig förvaltning

Överförmyndare

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Förbundssekreterare

Föreningskonsulent

Förhandlingsombudsman

Administratör, personalvetare

Löneingenjör

Personaladministratör, personalhandläggare

Försäljningskonsult

Konsult, marknadsföring

Marknadsförare, analytiker

Marknadsföringskonsult

Marknadsingenjör

Marknadskommunikatör

Marknadsundersökare, analytiker

Produktchef, marknadsföring

Besökschef

Informatör

Katalogredaktör

Kommunikatör, informatör

Pressinformatör

Reklamredaktör

Lösningsarkitekt, IT

Applikationsingenjör, programmering

Civilingenjör, systemutveckling

Mjukvaruingenjör

Mjukvarukonstruktör

Programvarukonstruktör

Systemkonstruktör

Dataansvarig, systemförvaltare

Datasamordnare, systemförvaltare

IT-ansvarig, systemförvaltare

IT-samordnare, systemförvaltare

Systemförvaltare

Förvaltningsansvarig, IT

Förvaltningsledare, IT

Säkerhetsadministratör, IT

Systemingenjör, data

Försäkringsdomare

Jurist, förvaltningsdomstol

Överrättsnotarie

Sjöfiskal

Överåklagare

Företagsjurist

Försäkringsjurist

Jurist, företags

Förbundsjurist

Förvaltningsjurist

Jurist, förvaltnings

Rättsvårdsinspektör

Miljöjurist

Dispaschör

Föredragande jurist

Miljöråd

Socialförsäkringsombud

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Arkivföreståndare

Föreståndare, arkiv

Företagsbibliotekarie

Litteraturingenjör

Editerare, böcker

Filmförfattare

Författare

Förlagsredaktör

Korrekturchef, bokförlag

Korrekturläsare, bokförlag

Korrekturredaktör, bokförlag

Korrektör, bokförlag

Läromedelsförfattare

Manusförfattare

Redigerare, böcker m.m.

Talboksredaktör

Teknikinformatör

Teknisk redaktör

Texteditor, böcker

Textförfattare

Korsordskonstruktör

Korsordsredaktör

Chefredaktör, utan chefshiearki

Bildredaktör

Efterbearbetningsredaktör

Featureredaktör

Korrekturredaktör, tidning

Korrektör, tidning

Krönikör

Nyhetsredaktör

Presslektör

Redaktör

Taltidningsredaktör

Webbredaktör

Dövblindtolk

Korrekturläsare, översättare

Ordboksförfattare

Teknisk översättare

Vuxendövtolk

Översättare

Isskulptör

Skulptör

Träskulptör

Illustratör, övrig

Konservator, möbler

Möbelkonservator

Möbelrenoverare

Möbelrestauratör

Musikförläggare, utan chefshiearki

Ackompanjatör, klassisk musik

Arrangör, klassisk musik

Filmkompositör

Filmmusikkompositör

Flöjtist

Församlingsmusiker

Kompositör, konstmusik

Körledare

Körsångare, klassisk musik

Repetitör

Repetitör, klassisk musik

Ackompanjatör, populärmusik

Arrangör, populärmusik

Kompositör, populärmusik

Körsångare, populärmusik

Balettdansör

Balettrepetitör

Repetitör, dans

Magdansös

Teaterproducent, stort eller medelstort företag

Teaterproducent, mindre företag

Filmredaktör

Programredaktör

Filmregissör

Regissör

Teaterregissör

TV-regissör

Filmröst

Recitatör

Familjevårdsinspektör

Fosterbarnsinspektör

Rehabiliteringskonsult, övrig

Socialinspektör

Behovsbedömare

Biståndsbedömare

Frivårdsinspektör

Inspektör, frivård

Sjömanspräst

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Församlingsdiakon

Församlingsdiakonissa

Inköpsingenjör

Inköpsplanerare

Inköpstekniker

Anbudsingenjör

Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Arbetsingenjör

Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Betongingenjör

Broingenjör

Byggnadsingenjör, högskoleingenjör

Byggnadskonstruktör

Byggnadskonsult, högskoleingenjör

Byggnadsmiljötekniker

Driftingenjör, bygg

Entreprenadingenjör

Fastighetsingenjör

Garantiingenjör, bygg

Gatuingenjör

Hamningenjör

Högskoleingenjör, bygg och anläggning

Ingenjör, bygg och anläggning

Järnvägsingenjör

Kalkylingenjör, bygg och anläggning

Konstruktör, bygg och anläggning

Konsult, byggnads-, övrig

Kontrollingenjör, bygg och anläggning

Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning

Markingenjör

Montageingenjör, bygg

Mätningsingenjör, bygg och anläggning

Planeringsingenjör, bygg och anläggning

Processingenjör (bygg), högskoleingenjör

Provningsingenjör, bygg

Spåringenjör

Stadsingenjör

Trafikingenjör

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Utrustningsingenjör, bygg

VA-ingenjör

VA-inspektör

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Vägingenjör

Anläggningsingenjör, elkraft

Beredningsingenjör, elkraft

Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Besiktningsingenjör, elkraft

Driftingenjör, elkraft

Elingenjör, övrig

Elkonstruktör

Elkraftingenjör, högskoleingenjör

Högskoleingenjör, elkraft

Ingenjör, elkraft

Installationsingenjör

Konstruktör, elkraft

Kontrollingenjör, elkraft

Kvalitetsingenjör, elkraft

Linjeingenjör

Montageingenjör, elkraft

Mätingenjör, elkraft

Planeringsingenjör, elkraft

Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Produktionsingenjör, elkraft

Provningsingenjör, elkraft

Serviceingenjör, elkraft

Transformatorkonstruktör

Applikationsingenjör, högskoleingenjör

Beredningsingenjör, elektronik

Beredningsingenjör, telekommunikation

Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör

Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör

Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Elektronikingenjör, högskoleingenjör

Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör

Högskoleingenjör, elektronik

Högskoleingenjör, telekommunikation

Ingenjör, elektronik

Ingenjör, telekommunikation

Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik

Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör

Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör

Kontrollingenjör, elektronik

Kontrollingenjör, telekommunikation

Kretskortskonstruktör

Kvalitetsingenjör, elektronik

Kvalitetsingenjör, telekommunikation

Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Provningsingenjör, elektronik

Provningsingenjör, telekommunikation

RF-ingenjör

Serviceingenjör, elektronik

Serviceingenjör, telekommunikation

Signalingenjör

Signalprojektör

Signaltekniker, försvaret

Styr- och regleringenjör

Teleingenjör

Testingenjör, elektronik

Testingenjör, telekommunikation

Tidsstudieingenjör, elektronik

Tidsstudieingenjör, telekommunikation

Verifieringsingenjör, elektronik

Verifieringsingenjör, telekommunikation

Abonnentingenjör, vatten och avlopp

Arméingenjör

Beredningsingenjör, maskin

Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör

Driftingenjör, reningsverk

Driftingenjör, vattenverk

Driftingenjör, värmeverk

Energiingenjör, högskoleingenjör

Fordonsingenjör

Förpackningstekniker

Hydraulikingenjör

Högskoleingenjör, maskin

Ingenjör, hydraulik

Ingenjör, maskin

Konstruktör, maskin, högskoleingenjör

Konstruktör, VVS

Kontrollingenjör, maskin

Kvalitetsingenjör, maskin

Maskiningenjör, högskoleingenjör

Maskinkonstruktör, högskoleingenjör

Metodingenjör, maskin

Montageingenjör, maskin

Planeringsingenjör, maskin

Processingenjör (maskin), högskoleingenjör

Produktionsingenjör, maskin

Provningsingenjör, maskin

Serviceingenjör, maskin

Skeppsingenjör

Supportingenjör, fordon

Tidsstudieingenjör, maskin

Tillförlitlighetsingenjör, maskin

Varvsingenjör

Ventilationsingenjör

Ventilationstekniker, ingenjör

Verkstadsingenjör

Verktygskonstruktör

VVS-ingenjör

Värmeverksingenjör

Beredningsingenjör, kemiteknik

Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Högskoleingenjör, kemiteknik

Ingenjör, kemiteknik

Instrumentingenjör, kemiskt lab.

Kemiingenjör, högskoleingenjör

Kontrollingenjör, kemiteknik

Kvalitetsingenjör, kemiteknik

Planeringsingenjör, kemiteknik

Processingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Produktionsingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Provningsingenjör, kemiteknik

Pyrotekniker, planering o. genomförande fyrverkerier

Serviceingenjör, kemiteknik

Tidsstudieingenjör, kemiteknik

Bryggeriingenjör

Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning

Livsmedelsingenjör

Mejeriingenjör

Mjölkmästare

Smörmästare

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Gjuteriingenjör, högskoleingenjör

Gruvingenjör, högskoleingenjör

Högskoleingenjör, gruva/metallurgi

Ingenjör, gruva/metallurgi

Kontrollingenjör, gruva/metallurgi

Kvalitetsingenjör, gruva/metallurgi

Laboratorieingenjör, metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör

Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör

Serviceingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, högskoleingenjör

Datagrafiker, teknisk illustratör

GIS-ingenjör

Illustratör, teknisk

Kart- och mätingenjör

Kartingenjör

Lantmäteriingenjör

Mät- och kartingenjör

Mätingenjör, lantmäteri

Mätningsingenjör, karttekniskt arbete

Stereoingenjör

Stereooperatör

Teknikillustratör

Teknisk illustratör

Anstaltsingenjör

Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Biogasingenjör

Förpackningsutvecklare

Högskoleingenjör, textil, trä m.m.

Ingenjör, textil, trä m.m.

Konstruktör, textil, trä m.m.

Konsult, storköks

Kontrollingenjör, textil, trä m.m.

Kontrolloperatör, metallprodukter

Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.

Materialplanerare, högskoleingenjör

Planeringsingenjör, textil, trä m.m.

Produktionsingenjör, textil, trä m.m.

Serviceingenjör, textil, trä m.m.

Storkökskonsult

Textilingenjör

Tryckeriingenjör

Produktionsingenjör, bygg och anläggning

Rökerimästare

Arbetsledare, frukt och grönsaksberedning

Arbetsledare, montering övrig tillverkning

Elingenjör, fartyg

Fartygsingenjör

Sjöingenjör

Sjömaskinist

Båtman, sjöfartsverket

Färjförare

Lotsförman

Sjökapten

Överstyrman

Flygförare

Flygnavigatör

Helikopterförare

Flyginstruktör

Klinikingenjör

Mediciningenjör

Medicinteknisk ingenjör

Röntgentekniker

Sjukhusingenjör

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Audiologiingenjör

Hjälpmedelsingenjör

Hörselingenjör

Hörseltekniker

Hörselvårdsingenjör

Hörselvårdstekniker

Ortopedingenjör

Protesingenjör

Rehabiliteringsingenjör

Instrumentingenjör, fysik

Instrumentingenjör, fysikaliskt lab.

Laboratorieingenjör, fysik

Laboratorieingenjör, kemi

Frökontrollant, laboratorium

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försökstekniker, trädgårdsodling

Försökstekniker, vattenbruk

Försökstekniker, växtodling

Laboratoriebiträde, frökontroll

Försökstekniker, skogsbruk

Djursjukskötare

Börsmäklare

Börsombud

Företagsmäklare

Gruppföreståndare, bank

Kreditbedömare

Bankexpeditör

Bankkassör

Kassör, bank

Kassörska, bank, post

Ekonomiansvarig, övrig

Förvaltningsekonom, fastighetsbolag

Lantbruksbokförare

Redovisningsansvarig, övrig

Besiktningsingenjör, försäkring

Besiktningsman, försäkring

Bilskadeinspektör, försäkring

Båtskadeinspektör

Civilskadeinspektör

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Skadebesiktningsman, försäkring

Skadeingenjör, försäkring

Skadeinspektör, försäkring

Skadetekniker, försäkringsbolag

Fritidsombud, försäkringar

Fälttjänsteman, försäkringar

Försäkringsbedömare, övrig

Försäkringsförmedlare

Försäkringshandläggare, övrig

Försäkringskonsulent

Försäkringsmäklare

Försäkringsombud

Försäkringsrådgivare, övrig

Försäkringsspecialist

Försäkringssäljare

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Försäljare, försäkringar

Försäljningschef, försäkringar

Kundtjänsteman, försäkring

Riskbedömare

Riskingenjör, försäkring

Säljare, försäkringar

Area manager, försäljning

Avdelningschef, företagsförsäljning

Distriktsrepresentant, försäljning

Exportförsäljare

Företagsförsäljare

Företagssäljare

Försäljare inom teknik och medicin

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, partihandel

Försäljare, representant

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Husförsäljare

Innesäljare, företagssäljare

Marknadsförare, säljare

Marknadsundersökare, säljare

Produktchef, försäljning

Representant, serviceföretag

Säljledare, företag

Inköpare

Inköpsansvarig

Inköpsledare

Inköpssamordnare

Logistiker, inköpare

Uppköpare

Offertingenjör

Orderadministratör, handläggare

Orderfördelare

Orderingenjör

Orderuppföljare

Köp- och försäljningsmäklare

Exportspeditör

Flygspeditör

Importspeditör

Speditionsförman

Speditör

Speditör, logistiker

Transportingenjör

Researrangör

Reseorganisatör

Eventarrangör

Festarrangör

Festivalarrangör

Mässarrangör

Utställningsproducent, övrig

Arbetsförmedlare

Platsförmedlare

Bostadsförvaltare

Bostadsinspektör, fastighetsföretag

Driftchef, fastighetsförvaltning

Fastighetsadministratör

Fastighetsekonom, förvaltning

Fastighetsförmedlare

Fastighetsförvaltare

Fastighetsinspektör

Förvaltare, fastigheter

Hyresförhandlare

Hyresinspektör

Kvalitetssamordnare, bostadsföretag

Miljösamordnare, bostadsföretag

Områdesförvaltare, fastighet

Auktionsförrättare

Ackvisitör, annonser

Arrangörsutvecklare

Artistförmedlare

Förlagsfaktor

Sponsoransvarig, idrottsförening

Projektledare, administratör

Bouppteckningsförrättare

Protokollförare, domstol

Kustbevakningsinspektör

Tullinformatör

Tullinspektör

Skattehandläggare, övrig

Taxeringsinspektör

Bidragssekreterare, försäkringskassa

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Försäkringskassehandläggare

Försäkringskassetjänsteman

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Handläggare, arbetslöshetskassa

Handläggare, försäkringskassa

Kassaföreståndare, A-kassa

Kassaredogörare, A-kassa

Omprövare, A-kassa

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Sjukkontrollant, försäkringskassa

Socialförsäkringstjänsteman

Utredare, försäkringskassa

Baninspektör, järnväg

Besiktningsingenjör, bilprovning

Besiktningsingenjör, säkerhet

Bilbesiktningsingenjör

Bilinspektör

Fartygsinspektör

Fordonsingenjör, Trafikverket

Förarprövare

Luftfartsingenjör

Luftfartsinspektör

Säkerhetsingenjör

Säkerhetsinspektör

Trafikinspektör

Brandingenjör

Brandinspektör

Brandskyddsingenjör

Byggnadsinspektör

Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Riskingenjör, brandskydd

Skyddsrumsinspektör

Fiskeriinspektör

Förbundskonsulent, intresseorganisation

Klinisk prövningsassistent

Kursadministratör

Protokollförare, riksdag

Prövningsassistent, klinisk

Studieadministratör

Studieorganisatör

Studiestödsutredare

Utbildningsadministratör

Verksamhetsledare, studieförbund

Restauranginspektör

Tillståndsinspektör

Inspektör, kriminalavdelning

Kriminalinspektör

Polis, inspektör

Polisinspektör

Anhörigkonsulent

Anhörigterapeut

Barnomsorgsinspektör

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Droginformatör

Församlingssyster

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemtjänstinspektör

Äldreomsorgsinspektör

Övervakare

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Pastor, frikyrkoförsamling

Präst, frikyrkoförsamling

Banracingförare

Bilförare, tävling

Bilrallyförare

Enduroförare

Hästdressör

Idrottsutövare, professionell

Mc-förare, tävling

Motocrossförare

Motorcykelförare, tävling

Professionell idrottsutövare

Racerförare

Rallyförare

Aerobicsinstruktör

Babysiminstruktör

Dykinstruktör

Fallskärmsinstruktör

Fitnessinstruktör

Föreningsinstruktör

Golfinstruktör, friskvård

Gymnastikinstruktör, motion

Karateinstruktör

Klätterinstruktör, friskvård

Motionsinstruktör

Salsainstruktör, motion

Seglarinstruktör

Snowboardinstruktör, friskvård

Spinninginstruktör

Stavgångsinstruktör

Tennisinstruktör, motion

Vattenaerobicsinstruktör

Vattengymnastikinstruktör

Workoutinstruktör

Yoga instruktör

Distriktsinstruktör, idrott

Fotbollsinstruktör

Förbundstränare

Golfinstruktör

Idrottsinstruktör

Instruktör, idrott

Klätterinstruktör

Ridinstruktör

Ridskoleinstruktör

Salsainstruktör

Simhoppsinstruktör

Siminstruktör

Skidinstruktör

Styrkeinstruktör

Tennisinstruktör

Träningsinstruktör

Ungdomsinstruktör, idrott

Barnkonsulent, församling

Barnkörledare

Barnledare, församling

Fritidsgårdsföreståndare

Fritidsinstruktör

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna

Församlingspedagog

Gårdsföreståndare, fritidsgård

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Friskvårdsinstruktör

Hälsoinformatör

Affärsdekoratör

Ateljédekoratör

Butikskommunikatör

Chefsdekoratör

Dekoratör, affär

Dekoratör, inredning

Dekoratör, utställning

Inredare, övrig

Inredningskonsulent, övrig

Inredningskonsult, övrig

Mässdekoratör

Reklamdekoratör

Scendekoratör

Teaterdekoratör

Ackvisitör, rekvisitör

Attributör

Kostymör

Rekvisitör

Rekvisitörsassistent

Föreläsare

Presentatör, radio, TV m.m.

Programannonsör

Programpresentatör

TV-presentatör

Imitatör

Datalärare, utbildningsföretag

Datapedagog, utbildningsföretag

Datautbildare, utbildningsföretag

IT-pedagog, utbildningsföretag

Kursutvecklare, utbildningsföretag

Utbildningschef, företag

Utbildningskonsulent, företag

Utbildningskoordinator, företag

Utbildningsledare, företag

Utbildningsplanerare, företag

Dansinstruktör

Datainstruktör

Hemslöjdskonsulent

Länshemslöjdskonsulent

Naturskoleföreståndare

Slöjdkonsulent

Slöjdlärare, kursverksamhet

Sömnadskonsulent

Köksmästare

Dietföreståndare

Ekonomiföreståndare, fartyg

Ekonomiföreståndare, storkök

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Internatföreståndare

Kursgårdsföreståndare

Köksföreståndare

Skolbespisningsföreståndare

Skolmåltidsföreståndare

Storhushållsföreståndare

Konsoloperatör

Systemoperatör

Meteorologassistent, försvaret

Supportingenjör, IT

Databasadministratör

Systemadministratör, dataspecialist

Nätverksadministratör

Systemadministratör, datatekniker

Nätverkskonstruktör

Nätverksoperatör, data

Systeminstallatör

Webbadministratör

Kameraoperatör

Bildingenjör

Videotekniker, inspelning, överföring etc.

Överspelningstekniker

Nätverksoperatör, radio

Radiooperatör

Satellitövervakare

Ljudingenjör

Sceninspektör

Scenförman

Bokförare

Bokföringsassistent

Bokföringskontorist

Hamnkassör

Kassaförvaltare

Kassör, kontor

Kontorist, bokföring, fakturering

Kontorskassör

Kyrkokassör

Lantbrukskassör

Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Personaladministratör, personalredogörare

Personalassistent, personalredogörare

Personalredogörare

Personalsekreterare, personalredogörare

Administratör, löner

Avlöningskontorist

Avlöningsuträknare

Löneadministratör

Löneassistent

Löneförrättare

Lönehandläggare

Lönekontorist

Försäkringsmäklarassistent

Försäljningsadministratör

Försäljningsassistent

Försäljningssekreterare

Mäklarassistent, försäkringar

Assistent, inköp, orderbehandling

Inköpsadministratör

Inköpsassistent

Inköpskontorist

Inköpssekreterare

Orderadministratör, orderassistent

Expeditionsföreståndare, sjukvård

Klinikadministratör

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Administratör, administrativ assistent

Kundansvarig, bostadsföretag

Störningshandläggare, bostadsföretag

Stansoperatör

Administratör, allmänkontorist

Assistent, bostadsförmedling

Bostadsförmedlare

Expeditör, facklig organisation

Folkbokföringshandläggare

Förlagsassistent

Församlingssekreterare

Försäkringsassistent

Förvaltningsassistent

Lägenhetsförmedlare

Uthyrare, bostadsförmedlare

Övervakningskontorist

Kronoinspektör

Lagsökningsman

Biljettör, resebyrå

Flygreseförsäljare

Försäljare, resor

Reseförsäljare, resebyrå

Turistbyråföreståndare

Turistinformatör

Informationsassistent, trafikinformatör

Informatör, trafikinformation

Trafikexpeditör, flyg

Trafikinformatör

Informationsassistent, miljöfrågor

Besöksbokare

Informatör, upplysningstjänst

Kundmottagare, övrig

Kommunikatör, kundtjänst callcenter

Telekommunikatör, kundtjänst callcenter

Beställningsoperatör

Expeditör, telefonist

Expeditör, telex

Telegrafexpeditör

Föreståndare, stugby

Föreståndare, vandrarhem

Vandrarhemsföreståndare

Besöksintervjuare

Intervjuare, opinions- o. marknadsundersökning

Marknadsundersökare, intervjuare

Förrådschef

Magasinsföreståndare

Administratör, lager

Expeditör, lager

Förrådsansvarig

Förrådsarbetare, lager

Förrådsförvaltare

Förrådsman

Förrådsmästare

Lageradministratör

Lagerföreståndare

Lagerförvaltare

Materialfördelare

Materialförvaltare, förråd

Busstationsföreståndare

Expeditionsföreståndare, järnväg

Expeditör, spedition

Förtullare

Godscentralföreståndare

Godsexpeditör

Gästhamnsuppbördsman

Hamnförman

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Lastningsförman

Rampförman, flygplats

Stationsföreståndare, järnväg

Stationsföreståndare, vägtrafik

Trafikförman, vägtrafik

Trafikkontrollör, flyg

Trafikplanerare, transportföretag

VTS-operatör

Skyddsombud, förtroendevald

Facklig förtroendeman

Facklig förtroendevald

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, intresseorganisation

Förtroendevald, socialnämnd

Kassör, förening

Ordförande, bostadsrättsförening

Ordförande, idrottsförening

Studentambassadör

Styrelseledamot, förening

Styrelseordförande, förening

Förmyndare

Revisor, förtroendevald

Rösträknare

Avlastningsförälder

Fosterförälder

Stödförälder

Stödperson

Församlingsvärd

Spärrexpeditör

Stationsexpeditör

Busskonduktör

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Järnvägskonduktör

Konduktör, järnväg

Spårvagnskonduktör

Företagsguide

Platschef, reseföretag

Servitör

Damfrisör

Frisöraspirant

Herrfrisör

Hårfrisör

Massör, ospec

Massör, personer

Nagelskulptör

Skönhetsterapeut

Skönhetsvårdare

Skönhetsvårdsassistent

Lokalvårdsinspektör

Städinspektör

Städinstruktör

Överstädare

Driftchef, fastighetsskötare

Fastighetsreparatör

Fastighetsskötare

Kundvärd, bostadsföretag

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Vaktmästare, fastighetsskötare

Värmeskötare, fastighet

Begravningsbyråföreståndare

Begravningsentreprenör

Borgerlig vigselförrättare

Föreståndare, begravningsbyrå

Materialförvaltare

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Caféföreståndare

Kaféföreståndare

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsföreståndare

Föreståndare, bensinstation

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Charkuterist, försäljning livsmedel

Fiskförsäljare

Försäljare, Hemglass

Försäljare, pressbyrå

Blomsterdekoratör

Butikssäljare, böcker

Fotoförsäljare

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, fackhandel

Försäljare, kläder

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Försäljare, möbler, husgeråd

Försäljare, ospec detaljhandel

Försäljare, proffsmarknad

Försäljare, yrkesbutik

Klädförsäljare

Möbelförsäljare

Möbelhandlare

Skoförsäljare

Bilförsäljare

Båtförsäljare

Försäljare, bil

Försäljare, båt

Husvagnsförsäljare

Hyresförmedlare

Leasingadministratör

Solarieföreståndare

Affärskassör

Affärskassörska

Badhuskassör

Biljettförsäljare

Biljettkassörska

Biografkassör

Biokassörska

Butikskassör

Försäljare, biljett

Hotellkassör

Informationskassör, butik

Kassaoperatör, spel

Kassör, butik

Kassör, restaurang

Kassörska, butik

Kassörska, restaurang

Lottförsäljare

Parkeringskassör

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Resesäljare, biljettförsäljare

Restaurangkassör

Snabbköpskassör

Spritkassör

Teaterkassör

Utgångskassör

Kassainstruktör

Postexpeditör

Postkassör

Poststationsföreståndare

Valutaförsäljare

Försäljare, kiosk

Kioskföreståndare

Kioskförsäljare

Butiksdemonstratör

Demonstratör

Hemförsäljare

Hempartyförsäljare

Matinspiratör

Abonnemangsförsäljare

Callcenterpersonal, försäljning

Försäljare, telefon

Innesäljare, kommunikatör, telefonförsäljning

Internetförsäljare

Kommunikatör, telefonförsäljning

Postorderförsäljare

Telefonförsäljare

Telekommunikatör, försäljning callcenter

Barnskötare

Barnsköterska, förskola

Barnvårdare, förskola

Föreningsgårdsarbetare

Församlingsassistent, förskolebarn

Förskoleassistent

Lekplatsföreståndare

Resursassistent, förskola

Resurslärare, elevassistent förskola

Elevstödjare

Kamratstödjare

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Hemsjukvårdare, undersköterska

Hemtjänstpersonal, undersköterska

Undersköterska, hemsjukvård

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Habiliterare, undersköterska

Habiliteringsassistent, undersköterska

Undersköterska, habilitering

Operationsassistent, undersköterska

Undersköterska, vårdinrättning

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Steriltekniker, undersköterska

Undersköterska, sterilcentral

Undersköterska, mottagning

Barnsköterska, sjukvård

Ambulansförare, sjukvårdare

Ambulansföreståndare

Sjukvårdare, ambulansförare

Mentalskötare

Psykskötare

Skötare, mentalvård

Skötare, ospec

Skötare, psykiatrisk vård

Överskötare

Handikappassistent, vårdare och boendestödjare

Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare

Boendestödassistent

Boendestödjare

Patientövervakare

Röntgenbiträde

Träningslärare, rörelseträning

Anhörigstödjare

Anhörigvårdare

Avlösare

Familjehemsförälder

Heminstruktör

Käkkirurgitandsköterska

Operationstandsköterska

Ortodontitandsköterska

Parodontologitandsköterska

Profylaxtandsköterska

Protetiktandsköterska

Röntgentandsköterska

Sjukhustandsköterska

Tandsköterska

Övertandsköterska

Ambulansförare, brandman

Brandförman

Brandman, ambulansförare

Rökdykare

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Bevakningsföreståndare

Fångtransportör

Transportförare, persontransport

Dörrvakt

Hundförare, väktare

Livvakt, övrig

Personskyddsväktare, övrig

Sjöfartskontrollant

Värdetransportör

Larmoperatör

Sjöbevakningsassistent

SOS-operatör

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Sjöräddningsledare

Trafikövervakare

Skidpatrullör

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Grönsaksodlare

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Trädgårdsdirektör

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Förädlingsarbetare, trädgård

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsförman

Miljövärd

Parkföreståndare

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Hästmassör

Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur

Avbytare, djurskötsel

Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur

Djurskötare, lantbruk

Fårskötare

Fåruppfödare

Grisskötare

Grisuppfödare

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Husdjursskötare, lantbrukets husdjur

Hästskötare

Hästuppfödare

Jordbrukare, husdjursuppfödning

Klövvårdare

Kreatursskötare

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Lantarbetare, djurskötare

Lantbrukare, husdjursuppfödning

Mjölkbonde

Mjölkproducent

Serviceassistent, svinskötsel

Skötare, häst

Stallförman

Svinskötare

Svinuppfödare

Tjurskötare

Travhästuppfödare

Broilerskötare

Djuruppfödare, fjäderfä

Fjäderfäskötare

Fjäderfäuppfödare

Hönseriägare

Hönsskötare

Kalkonuppfödare

Kycklingskötare

Kycklinguppfödare

Strutsuppfödare

Hundmassör

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Hunddressör

Hundfrisör

Hundskötare

Hunduppfödare

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Kennelföreståndare

Smådjursskötare

Uppfödare, sällskapsdjur

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Biskötare

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Djuruppfödare, övriga

Djurvårdare, försöksdjur

Fågelskötare

Försöksdjursskötare

Försöksdjurstekniker

Försökstekniker, djur

Minkskötare

Minkuppfödare

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

Renskötare

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Ladugårdsförman, blandad drift

Ladugårdsskötare, blandad drift

Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare

Lantbruksförman, blandad drift

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Revirförvaltare

Skogsarbetare, röjning

Skogsarbetare, övrig

Skogsröjare

Stenmontör

Stuckatör

Banreparatör

Fjärrvärmerörläggare

Järnvägsreparatör

Pipelinemontör

Reparatör, ban-

Räckesmontör

Rörläggare

Skyltmontör, trafikskyltar

VA-rörläggare

Dykarskötare

Röjdykare

Ställningsmontör

Skorstensinstallatör

Skorstensmontör

Skorstensreparatör

Betongelementmontör

Husmontör

Montör, tält, läktare

Rivningsarbetare, övrig

Skyltmontör, övrigt

Fasadmontör

Montör, klätterväggar

Takmontör

Undertaksmontör

Isoleringsmontör

Rörisolerare

Bilglasmontör

Glasmontör

Bevattningsmontör

Fläktmontör, installation

Industrirörmontör

Installationsmontör, sprinkler

Montagemontör, butik

Montör, rör

Oljeeldningsinstallatör

Oljeeldningsmontör

Rörinspektör

Rörmokare

Rörmontör

Rörnätsmontör

Servicemontör, VVS

Sprinklerinstallatör

Sprinklermontör

Ventilationsmontör

VVS-installatör

VVS-montör

Värmemontör

Kyl & Värmepumpmontör

Kylmontör

Värmepumpsmontör

Möbellackerare

Blästrare, fasadrengöring

Desinfektör

Desinsektör

Fasadrengörare

Högtryckstekniker

Projektilröjare

Skadedjursinspektör

Blylödare

Hårdlödare

Lödare, metall

Maskinlödare

Mjuklödare

Rörsvetsare

Slaglödare

Svetsare, rör

Tennlödare

Bilskadereparatör, plåt

Plåtmontör

Skadereparatör, bilplåt

Armeringsmontör

Formreparatör

Järnkonstruktionsmontör

Metallkonstruktionsmontör

Pannmontör

Stålkonstruktionsmontör

Liftmontör

Liftreparatör

Verktygsoperatör

Automatskötare, verkstad

CNC-operatör, metall

Flermaskinsystemoperatör

Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Flops-operatör

FMS-operatör

Laseroperatör, plåt

Maskinoperatör, mekanisk verkstad

NC-operatör, metall

NS-operatör

Robotsvetsoperatör

Rörkapare

Smidesoperatör

Svetsare, söm

Svetsoperatör

Sömsvetsare

Verkstadstekniker, maskinoperatör metall

Verktygsmaskinoperatör

Verktygstekniker, maskinoperatör

Bladskötare

Götslipare

Götsynare

Arbetsfordonsreparatör

Bilmontör, reparation

Bilmotorreparatör

Bilreparatör

Bussreparatör

Båtmotorreparatör

Cykelreparatör

Dieselmotorreparatör

Grävmaskinsreparatör

Lastbilsreparatör

Maskinreparatör, lantbruks- o. anläggningsmaskiner

Mopedreparatör

Motorcykelreparatör

Motorfordonsreparatör

Motorreparatör, fordon

Reparatör, arbetsfordon

Reparatör, cyklar

Reparatör, husvagnar

Reparatör, lastbilar

Reparatör, motorfordon

Reservdelsförsäljare

Trailerreparatör

Traktorreparatör

Truckreparatör

Flygmotorreparatör

Flygreparatör

Fartygsreparatör

Hydraulmontör

Hydraulreparatör

Lokreparatör

Maskinelev, sjöfart

Maskinmekaniker, övrig

Maskinmontör, installation, reparation

Maskinreparatör, industrimaskiner o. mekanisk utrustning

Motorreparatör, maskin

Motorskötare, fartyg

Pumpmontör, installation, reparation

Pumpreparatör

Reparatör, industrimaskiner

Reparatör, livflottar

Resemontör, maskin

Robotmontör, reparation

Servicemontör, industrimaskiner

Turbinmontör, installation, reparation

Turbinreparatör

Vagnreparatör

Bössmakare

Instrumentmontör

Instrumentreparatör, finmekanik

Kamerareparatör

Låsmontör

Montör, lås

Reparatör, sjukhussängar

Vågreparatör

Blanksticksgravör

Gravör, ädelmetall

Guldgravör

Dragspelsreparatör

Intonatör

Armaturmontör, porslin

Modellör, keramik

Glasslipare, övrig

Neonböjare

Glasgravör

Gravör, glas

Mönsterslipare, glas

Dekoratör, keramik, glas

Gravör, metall

Maskingravör, metall

Porslinsdekoratör

Skyltgravör

Stansgravör

Stålgravör, skyltar m.m.

Stämpelgravör

Gravörtextare

Slöjdare, textil

Slöjdare, trä

Träslöjdare

Korgmöbelmakare

Bildoperatör

Desktopoperatör

Grafisk operatör, digital produktion

Klichémontör

Montör, tryckeri

Originalmontör

Originalretuschör

Perforatör, tryckeri

Prepressoperatör

Repromontör, kopist

Reproretuschör

Retuschör, original

Scanneroperatör

Skanneroperatör

Stereotypör

Text- och bildoperatör

Cylindergravör

Djuptrycksgalvanisör

Gravör, tryckmedier

Handgravör, tryckmedier

Kartgravör

Kopparsticksgravör

Maskingravör, tryckmedier

Molettgravör

Pantogravör

Stålgravör, tryckmedier

Stålsticksgravör

Tapetvalsgravör

Screenmontör

Collatorförare, tryckeri

Högtryckare

Maskinoperatör, grafisk industri, tryckeri

Maskinoperatör, tryckeri

Systemoperatör, tryckeri

Tapettryckare, maskinoperatör

Maskinoperatör, bokbinderi

Maskinoperatör, grafisk industri, bokbinderi

Maskinoperatör, hårdband

Maskinoperatör, mjukband

Pärmgörare

Elinstallatör

Elmontör, installation elcentral

Elreparatör, installation

Elskyltsmontör

Montör, installation el

Resemontör, elektriker

Skyltmontör, elskyltar

Starkströmselektriker

Portmontör

Elmontör, reparation elutrustning

Elmotorreparatör

Elreparatör, reparation

Elservicemontör

Hissmontör

Hissreparatör

Montör, reparation elutrustning

Reparatör, elmotor

Rulltrappmontör

Driftmontör, elkraft

Ellinjemontör

Elmontör, linjemontör

Elreparatör, distribution

Elverksmontör

Kabelmontör, elkraft

Kabeloperatör, linjemontör

Kabelreparatör

Linjemontör, elkraft

Linjereparatör, elkraft

Stationsmontör, elkraft

Ställverksmontör

Övermontör, elkraft

Apparatreparatör

Billarmsinstallatör

Brandlarmsinstallatör

Bredbandsinstallatör

Datamaskinreparatör

Datatekniker, reparatör

Datorreparatör

Elektronikmontör, reparation

Elektronikreparatör

Fiberinstallatör

Hemelektronikreparatör

Hushållsmaskinreparatör

Installatör, bredband

Kabeloperatör, installation svagström

Kontorsmaskinreparatör

Larminstallatör

Mobilreparatör

Montör, reparation tele-elektronik

Radioreparatör

Reparatör, apparat

Reparatör, datorer

Reparatör, elektronik

Reparatör, hushållsmaskiner

Servicemontör, el-tele

Servicemontör, hushållsmaskiner

Signalmontör

Signalreparatör

Svagströmselektriker

Svagströmsmontör

Symaskinsreparatör

Telefonmontör, installation

Teleinstallatör

Telemontör, installation

Telereparatör

Telesignalmontör

Telesignalreparatör

Televäxelmontör

TV-reparatör

Videoreparatör

Vitvarumontör, reparation

Vitvarureparatör

Antennmontör, telekommunikation

Ledningsmontör, tele

Linjemontör, tele

Telelinjemontör

Teletekniker, linjemontör

Förgyllare, trä

Listförgyllare

Träförgyllare

Fönstermontör, snickare

Fönstersnickare

Montör, inredning

Väggmontör

Fönsterhantverkare

Fönsterrenoverare

Fönstertekniker

Möbelslipare

Möbelsnickare

Snickare, möbel

CNC-operatör, trä

Maskinoperatör, snickeri

Maskinoperatör, trävaruindustri

NC-operatör, trä

Snickeriarbetare, maskinoperatör

Snickerimaskinskötare

Trämaskinskötare

Ateljésömmerska

Gardinsömmerska, ateljé

Hemsömmerska

Klänningssömmerska

Sömmerska, ateljé

Körsnär

Mössömmerska

Pälsmodellör

Pälssömmerska

Mönsterkonstruktör

Mönsterritare, tyger

Brodör, hantverk

Brodös, hantverk

Lampskärmssömmerska

Linnesömmerska

Presenningssömmare

Segelsömmare

Sömmare, bilklädsel

Sömmare, segel

Sömmare, tält

Tältsömmare

Möbelstoppare

Stoppmöbelarbetare

Tapetserare, möbler m.m.

Tapetserare, sömmare

Tapetserare, sömmerska

Tapetsör, inredning bil, båt m.m.

Tapetsör, möbler m.m.

Tillskärare, möbler

Skoreparatör

Köttmästare

Tarmförädlare

Tarmförädlingsarbetare

Pralinör

Tunnbrödsarbetare

Tunnbrödsbagare

Brödkontrollant

Kvalitetsbedömare, livsmedel

Köttklassificerare

Mjölkbedömare

Önologikonsult

Bergförstärkare

Bergoperatör

Filterskötare, malmanrikning

Flotationsskötare

Kontrollrumsoperatör, malmanrikning

Krosskötare, malmkross

Kulkvarnskötare, malmanrikning

Kvarnskötare, stenkross

Malmförädlingsarbetare

Malmkrosskötare

Operatör, malmförädling, stenkross

Processoperatör, malmanrikning

Separatorskötare, malmanrikning

Sorteringsverksskötare

Stenkrosskötare

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Betongstationsskötare

Blandarskötare, byggnadsmaterial

Maskinoperatör, gipsplattor

Maskinoperatör, sten-, cement- o. betongvaror

Maskinoperatör, stenkulor

Processoperatör, asfalt

Processoperatör, betongblandning

Processoperatör, cementtillverkning

Stenmaskinskötare

Gravstensmontör

Gravör, sten

Stengravör

Anodiseringsoperatör

Förgyllare, metall

Förkromare

Förnicklare

Försilvrare, metall

Förtennare

Galvanisatör

Maskinoperatör, metallytebehandling

Maskinskötare, lackering

Plasmaoperatör

Varmförblyare

Varmförtennare

Förvalsare

Rörvalsare

Valsverksoperatör

Anlöpare

Glödgare

Processoperatör, värmebehandling

Svalbäddsskötare

Värmebehandlingsoperatör

Extruderskötare, metall

Rörbockare

Rördragare

Rörriktare

Spikmaskinskötare

Gjuterioperatör, stål- och metallverk

Blandarskötare, läkemedel

Farmaceutisk operatör

Hygienteknisk operatör

Maskinoperatör, läkemedelsindustri

Tablettoperatör, läkemedelsindustri

Tvålmaskinskötare

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Maskinoperatör, sprängämnen

Fotoretuschör

Kopieringsmaskinskötare

Maskinoperatör, fotografiska produkter

Mörkrumsarbetare

Retuschör, foto

Batteriskötare, elektrokemi

Elektrofilterskötare

Kolare, övrig

Ljusstöpare

Maskinoperatör, CD-tillverkning

Maskinoperatör, fonogramtillverkning

Blandningsoperatör, gummi

Gummilösningskörare

Gummioperatör

Kalanderförare, gummi

Kalanderoperatör, gummi

Kalanderskötare, gummi

Maskinoperatör, gummiindustri

Pressoperatör, gummi

Spritsmaskinskötare, gummi

Sprutoperatör, gummi

Valsoperatör, gummi

Vulkanisör

CNC-operatör, plast

Formmaskinskötare, plast

Kalanderoperatör, plast

Kalanderskötare, plast

Maskinoperatör, plastindustri

Plastmaskinoperatör

Plastoperatör

Plastreparatör

Blöjmaskinskötare

Kartongmaskinförare

Kartongmaskinskötare

Kuvertmaskinskötare

Maskinoperatör, grafisk industri, pappersvaror

Maskinoperatör, pappersvaruindustri

Påsmaskinskötare

Säckmaskinskötare

Wellpappmaskinförare

Detaschör

Maskinoperatör, blekning, färgning o. tvättning

Maskinoperatör, textilindustri, blekning, färgning, tvättning

Maskinoperatör, tvätteri

Möbeltvättare

Spannramsförare

Textiltryckare, maskinoperatör

Torkmaskinskötare, textil

Tvättmaskinskötare

Blandmaskinskötare, garnberedning

Kammaskinskötare

Kardmaskinskötare

Maskinoperatör, garnberedning

Maskinoperatör, textilindustri, garnberedning

Rensmaskinskötare

Spinnmaskinoperatör

Spinnmaskinskötare

Sträckmaskinskötare

Maskinoperatör, textilindustri, vävning och stickning

Maskinoperatör, vävning och stickning

Mönstersättare

Strumpsömmare

Virkmaskinskötare

Brodör, maskin

Brodös, maskin

Gardinsömmerska, industri

Handsksömmare

Helstyckssömmerska

Konfektionssömmerska

Maskinoperatör, textilindustri, sömnad

Modellsömmerska

Momentsömmerska

Provsömmerska

Sömmerska, konfektion

Sömmerska, möbelstoppning

Lädersömmare

Maskinoperatör, skoindustri

Maskinoperatör, textilindustri, skor, väskor m.m.

Portföljmakare

Portföljsömmare

Väskmontör

Väsksömmare

Airbagtillverkare, operatör

Maskinoperatör, textilindustri, övrigt

Snörmakare

Tillskärare, maskinoperatör, textil

Autoklavskötare, livsmedel

Filéoperatör

Konservarbetare, kött och fisk

Livsmedelsarbetare, kött o. fiskberedning

Maskinoperatör, kött- och fiskberedning

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, kött och fisk

Rökare, livsmedelsindustri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, mejeri

Maskinoperatör, mejeri

Maskinskötare, glasstillverkning

Maskinskötare, mejeri

Processoperatör, mejeriprodukter

Torrmjölksarbetare

Ysterioperatör

Kvarnmaskinskötare

Kvarnoperatör

Maskinoperatör, foder

Maskinoperatör, kvarnindustri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, kvarn

Mjölnare

Processoperatör, kvarn

Silooperatör

Torkskötare, kvarn

Dragist, sötvaror

Kokare, sötvaror

Maskinoperatör, bageri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bageri och konfektyr

Maskinoperatör, pastatillverkning

Maskinskötare, bageri

Maskinskötare, brödfabrik

Processoperatör, konfektyr

Spisbrödsarbetare

Extraherare, frukt- och grönsaksberedning

Frörensare

Konservarbetare, grönsaker

Maskinoperatör, frukt- o. grönsaksberedning

Maskinoperatör, konservindustri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, frukt och grönsaker

Maskinskötare, margarintillverkning

Potatismjölberedare

Processoperatör, margarintillverkning

Rostare, mandel, nötter

Diffusionsskötare

Extratörsoperatör, sockerindustri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, socker

Maskinoperatör, sockerindustri

Processoperatör, sockerindustri

Saturatör, sockerindustri

Maskinförare, rosteri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, te, kaffe, kakao

Maskinoperatör, te-, kaffe- o. kakaoberedning

Maskinskötare, rosteri

Maskinoperatör, bryggeri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bryggeri

Processoperatör, bryggeri

Tappmaskinskötare

Maskinoperatör, tobaksindustri

Maskinskötare, tobaksindustri

Massamaskinförare

Massaskötare

Processoperatör, pappersmassa

Sodahusoperatör

TMP/CTMP-operatör

Torkmaskinförare, massaindustri

Arkmaskinförare

Bestrykningsmaskinförare

Kalanderförare, papper

Pappersmaskinförare

Processoperatör, papper

Pulperskötare, pappersindustri

Överrullare, pappersbruk

Barkmaskinskötare, sågverk

Buntverksskötare

Fackverksskötare, timmer

Hyveloperatör

Maskinoperatör, pellets

Strömaskinskötare

Sågoperatör

Sågverksoperatör

Torkhusoperatör

Torkoperatör

Torkskötare, trä

Defibratorskötare

Maskinförare, träfiberskivor

Processoperatör, träfiberindustri

Torkskötare, fiberskivor

Maskinoperatör, betsare

Maskinoperatör, polerare

Maskinoperatör, träytebehandling

Buteljsköljare

Emballageoperatör

Förpackningsarbetare

Förpackningsoperatör

Förslutare

Kuverteringsmaskinskötare

Maskinoperatör, postsortering

Packoperatör

Packsalsoperatör

Postare, försändelser

Tillslutningsmaskinförare