Unionen banner

Lönestatistik: ä

Fänrik, förvaret

Mycket låg konkurrens

Militär

Mycket låg konkurrens

Soldat, sjömän, marinen

Specialistofficer, sjömän, marinen

Mycket låg konkurrens

Yrkesmilitär

Överbefälhavare

Kassadirektör, försäkringskassa

Länspolischef

Länsråd

Länsskattechef

Länsöverdirektör

Näringsfrihetsombudsman

Riksgäldsdirektör

Sändebud, beskickningschef

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Musikförläggare, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Parkchef, verksamhetsnära chef

Stadsträdgårdsmästare

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Prorektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Städchef, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

Näringslivschef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Mediachef, verksamhetsnära chef

Presschef, verksamhetsnära chef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk blandad drift

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk träd och buskar

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsägare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Stiftsjägmästare

Trädgårdsdirektör

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Campingchef, verksamhetsnära chef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

Hotellchef, verksamhetsnära chef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

Krögare, verksamhetsnära chef

Källarmästare, funktions- eller mellanchef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Bankchef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Musikförläggare, utan chefshiearki

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Städchef, verksamhetsnära chef

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Kärnfysiker

Kärnkraftsinspektör

Balans

Kemist, allmän

Kvartärgeolog

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Livförsäkringsaktuarie

Mycket låg konkurrens

Användbarhetsdesigner

Mycket låg konkurrens

Användbarhetsexpert

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, nätverk

Mycket låg konkurrens

IT projektledare, nätverk

Mycket låg konkurrens

IT-konsult, nätverk

Mycket låg konkurrens

Konsult, data, nätverk

Mycket låg konkurrens

Konsult, IT, nätverk

Mycket låg konkurrens

Projektledare, IT, nätverk

Datakonsult, it-säkerhet

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

IT projektledare, it-säkerhet

IT-chef, verksamhetsnära chef

IT-konsult, it-säkerhet

IT-säkerhetschef

Konsult, data, it-säkerhet

Konsult, IT, it-säkerhet

Projektledare, IT, it-säkerhet

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetsrådgivare, IT

Trädgårdsarkitekt

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsplanerare

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg o anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Distriktslantmätare

Förrättningslantmätare

Lantmätare

Länslantmätare

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Forskare, trafiksäkerhet

Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.

Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Varumärkeshandläggare

Varumärkeskonsult

Biolog, cell och molekylär

Biolog, växt- och djur

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, växt och djurbiologi

Molekylärbiolog

Ärftlighetsforskare

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, läkemedel

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Fjäderfäkonsulent

Forskare, trädgårdsvetenskap

Instruktör, lantbruksnämnd

Konsulent, lantbruksnämnd

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtförädlare

Växtinspektör

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Distriktsjägmästare

Domänintendent

Jägmästare

Anestesiläkare

AT-läkare

Avdelningsläkare

Barnläkare

Distriktsläkare

Epidemiläkare

Fältläkare

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Hudläkare

Husläkare

Infektionsläkare

Laboratorieläkare

Lungläkare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Länsläkare

Narkosläkare

Regementsläkare

Rehabiliteringsläkare

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Röntgenläkare

Skolläkare

Skolöverläkare

Socialläkare

Specialistläkare

ST-läkare

Underläkare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

Mycket låg konkurrens

AT-tandläkare

Mycket låg konkurrens

Distriktstandläkare

Mycket låg konkurrens

Sjukhustandläkare

Mycket låg konkurrens

Specialisttandläkare

Mycket låg konkurrens

ST-tandläkare

Mycket låg konkurrens

Tandläkare

Mycket låg konkurrens

Övertandläkare

Mycket låg konkurrens

Besiktningsveterinär

Mycket låg konkurrens

Distriktsveterinär

Mycket låg konkurrens

Djurhälsoveterinär

Mycket låg konkurrens

Djursjukhusveterinär

Mycket låg konkurrens

Gränsveterinär

Mycket låg konkurrens

Hälsokontrollveterinär

Mycket låg konkurrens

Klinikveterinär

Mycket låg konkurrens

Kontrollveterinär

Mycket låg konkurrens

Laboratorieveterinär

Mycket låg konkurrens

Länsveterinär

Mycket låg konkurrens

Seminveterinär

Mycket låg konkurrens

Stadsveterinär

Mycket låg konkurrens

Veterinär

Mycket låg konkurrens

Läkemedelsansvarig, apotekare

Näringsforskare

Näringsfysiolog

Primärvårdsföreståndare

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Timlärare

Universitetslärare, lektor

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Mycket låg konkurrens

Folkhögskolelärare

Mycket låg konkurrens

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Mycket låg konkurrens

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Mycket låg konkurrens

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Mycket låg konkurrens

Lärare, ekonomiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Lärare, folkhögskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Mycket låg konkurrens

Lärare, historia, filosofi

Mycket låg konkurrens

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, religionskunskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, språk (gymnasieskola)

Mycket låg konkurrens

Modersmålslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Ämneslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Mycket låg konkurrens

Gymnasielärare, yrkesämnen

Mycket låg konkurrens

Handelslärare

Mycket låg konkurrens

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Mycket låg konkurrens

Lantbrukslärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, automation

Mycket låg konkurrens

Lärare, bageri och konditori

Mycket låg konkurrens

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, beklädnadsyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Lärare, drift- och energiteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, DU, fartygsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Lärare, elprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, el-teleteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, energiprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, fiskeriyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, flygteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, fordonsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, fordonsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, frisör och skönhetsvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, handel och administration

Mycket låg konkurrens

Lärare, hantverksprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, hotell och restaurang

Mycket låg konkurrens

Lärare, industriprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, installation

Mycket låg konkurrens

Lärare, kött och charkuteri

Mycket låg konkurrens

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Mycket låg konkurrens

Lärare, livsmedelsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, media, grafisk produktion

Mycket låg konkurrens

Lärare, miljövård

Mycket låg konkurrens

Lärare, måleriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, naturbruk

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, tandvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, processteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, sjömansyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, storhushåll

Mycket låg konkurrens

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, transport

Mycket låg konkurrens

Lärare, träteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, verkstads- och industriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, VVS-teknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, vårdyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, yrkesämne

Mycket låg konkurrens

Naturbrukslärare

Mycket låg konkurrens

Sjukvårdslärare

Mycket låg konkurrens

Skogsbrukslärare

Mycket låg konkurrens

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Mycket låg konkurrens

Trädgårdslärare

Mycket låg konkurrens

Vårdlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Yrkeslärare

Mycket låg konkurrens

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Mycket låg konkurrens

Bildlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Bildlärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Fotolärare

Mycket låg konkurrens

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Gymnastiklärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Handarbetslärare

Mycket låg konkurrens

Hemkunskapslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Hushållslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Hushållslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Idrottslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare i musik- och kulturskolan

Mycket låg konkurrens

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, bildämnen, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, hemkunskap, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, ljud och musik

Mycket låg konkurrens

Lärare, musik, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, musik, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, textilkunskap, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Musiklärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Musiklärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Rytmiklärare

Mycket låg konkurrens

Slöjdlärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Slöjdlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Teckningslärare

Mycket låg konkurrens

Textillärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Textillärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Textilslöjdslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Vävlärare

Mycket låg konkurrens

Freinetlärare

Mycket låg konkurrens

Grundskollärare

Mycket låg konkurrens

Hemspråkslärare

Mycket låg konkurrens

Högstadielärare

Mycket låg konkurrens

Klasslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Komvuxlärare, grundskollärare

Mycket låg konkurrens

Lågstadielärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, 1-3

Mycket låg konkurrens

Lärare, 1-7

Mycket låg konkurrens

Lärare, 4-9

Mycket låg konkurrens

Lärare, datakunskap (grundskola)

Mycket låg konkurrens

Lärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Mellanstadielärare

Mycket låg konkurrens

Modersmålslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Montessorilärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Resurslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Ämneslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Anpassningslärare

Mycket låg konkurrens

Dövlärare

Mycket låg konkurrens

Förstadielärare

Mycket låg konkurrens

Klasslärare, speciallärare

Mycket låg konkurrens

Läkepedagog

Mycket låg konkurrens

Lärare, special

Mycket låg konkurrens

Lärare, särskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, döva

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, grundsärskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, gymnasiesärskola

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, hörsel

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, synskadade

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, träningsskola

Mycket låg konkurrens

Särskollärare

Mycket låg konkurrens

Hjälpundervisningskonsulent

Mycket låg konkurrens

Läromedelsintendent

Mycket låg konkurrens

Reselärare

Danslärare, övrig

Datalärare, utbildningsföretag

Invandrarlärare

Kursutvecklare, utbildningsväsendet

Lärare, SFI

Museilärare

Musiklärare, musikskola

SFI-lärare

Teckenspråkslärare

Låg konkurrens

Drätselkamrer

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Godkänd revisor

Låg konkurrens

Länsrevisor

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Revisor, godkänd

Låg konkurrens

Karriärvägledare

Balans

Kompetensmäklare

Balans

Personaladministratör, personalhandläggare

Balans

Personalassistent, personalhandläggare

Balans

Personalhandläggare

Balans

Personalplanerare, personalhandläggare

Balans

Personalsekreterare, personalhandläggare

Låg konkurrens

Studie- och yrkesvägledare

Låg konkurrens

Studievägledare

Låg konkurrens

Syofunktionär

Balans

Utbildningsmäklare

Låg konkurrens

Yrkesvalslärare

Låg konkurrens

Yrkesvägledare

Balans

Försäljningskonsult

Marknadschef, verksamhetsnära chef

PR-chef, verksamhetsnära chef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Balans

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Balans

Affärsutvecklare

Auktoriserad fastighetsvärderare

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Fondkommissionär

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Balans

Konsumentvägledare

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Balans

Projektledare, affärsutveckling

Allmän åklagare

Länsåklagare

Försäkringsdomare

Hovrättsassessor

Hovrättsfiskal

Hovrättslagman

Hovrättsnotarie

Hovrättspresident

Hovrättsråd

Jurist, allmän domstol

Kammarrättsassessor

Kammarrättsfiskal

Kammarrättslagman

Kammarrättspresident

Kammarrättsråd

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Vattenrättsdomare

Överrättsnotarie

Affärsjurist

Arbetsrättsjurist

Familjerättsjurist

Folkrättsjurist

Försäkringsjurist

Immaterialrättsjurist

Länsassessor

Länsjurist

Länsnotarie

Rättsvårdsinspektör

Upphovsrättsjurist

Varumärkesjurist

Socialförsäkringsombud

Intendent, utställningar

Länsantikvarie

Utställningsproducent, museum

Hög konkurrens

Informationsmäklare

Hälsoekonom

Omvärldsanalytiker

Ränteanalytiker

Samhällsekonom

Forskare, samhällsvetenskap

Rättssociolog

Samhällsgeograf

Forskare, rättsvetenskap

Rättsvetare

Låg konkurrens

Korrekturläsare, översättare

Låg konkurrens

Rättstolk

Låg konkurrens

Taltjänsttolk

Låg konkurrens

Teknisk översättare

Låg konkurrens

Tolk, rätts

Låg konkurrens

Översättare

Hög konkurrens

Allmänreporter

Informationschef, verksamhetsnära chef

Korrekturläsare, bokförlag

Hög konkurrens

Korrekturläsare, tidning

Läromedelsförfattare

Bildhuggare, konstnär

Bildkonstnär

Bokkonstnär

Grafiker, konstnär

Konstnär

Målare, konstnär

Porträttmålare

Textilkonstnär

Träbildhuggare, konstnär

Träskulptör

Videokonstnär

Hög konkurrens

Konsertmästare

Hög konkurrens

Kormästare

Hög konkurrens

Stämledare

Hög konkurrens

Tonsättare

Balettmästare

Premiärdansare

Glaskonstnär

Keramiker, konstnär

Keramikkonstnär

Kläddesigner

Konstvävare

Väskmodellör

Buddhistpräst

Fängelsepräst

Militärpräst

Präst, evangelisk-luthersk

Präst, grekisk-ortodox kyrka

Präst, romersk-katolsk kyrka

Präst, Svenska kyrkan

Sjukhuspräst

Sjömanspräst

Skolpräst

Studentpräst

Balans

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Balans

Antagningshandläggare

Balans

Arbetsmarknadshandläggare

Balans

Asylhandläggare

Balans

Biståndshandläggare, SIDA

Balans

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Balans

Folkhälsoutvecklare

Balans

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Balans

Hälsoplanerare

Balans

Jämställdhetsstrateg

Balans

Kommunhandläggare

Balans

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Balans

Länshälsovårdskonsulent

Balans

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Balans

Näringslivskonsulent

Balans

Näringslivskonsult

Balans

Näringslivssekreterare

Balans

Samhällsplanerare

Balans

Skattehandläggare, specialistkompetens

Balans

Skolsekreterare, handläggare

Mycket låg konkurrens

Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Balans

Utredare, handläggare, kommun

Balans

Utredare, handläggare, landsting

Balans

Utredare, handläggare, staten

Balans

Äldre- och handikappsekreterare

Balans

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Balans

Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.

Balans

Länsbildningskonsulent

Mycket låg konkurrens

Familjerättssekreterare

Mycket låg konkurrens

Flyktinghandläggare

Frivårdshandläggare

Mycket låg konkurrens

Fältassistent

Låg konkurrens

Fältkurator

Mycket låg konkurrens

Fältsekreterare

Mycket låg konkurrens

Handläggare, flyktingar

Integrationshandläggare

Låg konkurrens

Primärvårdskurator

Mycket låg konkurrens

Ungdomssekreterare, socialtjänst

Låg konkurrens

Mättekniker, fysik

Låg konkurrens

Mättekniker, kemi

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Arbetsledare, anläggning

Arbetsledare, bygg och anläggning

Arbetsledare, ställningsbygge

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

CAD-ritare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Järnvägsingenjör

Mycket låg konkurrens

Kalkylator, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kalkylchef, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kalkylingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Mätningsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Mätningsledare

Mycket låg konkurrens

Mätningstekniker

Mycket låg konkurrens

Mättekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Mättekniker, termografi

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Planeringstekniker, bygg och anläggning

Produktionsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Produktionstekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Projektledare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Ritare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Utsättare

Mycket låg konkurrens

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägmästare

Mycket låg konkurrens

Vägtekniker

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Mätingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Nätplanerare

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, värmeverk

Mycket låg konkurrens

Mättekniker, styr- o. reglerteknik

Mycket låg konkurrens

Mättekniker, verkstad

Mycket låg konkurrens

Projektledare, värme, vatten och sanitet

Mycket låg konkurrens

Stationstekniker, kärnkraftverk

Mycket låg konkurrens

Värmetekniker

Mycket låg konkurrens

Värmeverksingenjör

Gruvmätare

Kart- och mätingenjör

Lantmäteriingenjör

Mät- och kartingenjör

Mätingenjör, lantmäteri

Mätningsingenjör, karttekniskt arbete

Mättekniker, lantmäteri

Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Högskoleingenjör, textil, trä m.m.

Ingenjör, textil, trä m.m.

Konstruktör, textil, trä m.m.

Kontrollingenjör, textil, trä m.m.

Kontrolltekniker, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning

Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.

Kvalitetsmätare, metallprodukter

Kvalitetstekniker, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Mjölkmästare

Mättekniker, metallprodukter

Mycket låg konkurrens

Ostmästare

Planeringsingenjör, textil, trä m.m.

Planeringstekniker, textil, trä m.m.

Produktberedare, textil, trä m.m.

Produktionsberedare, textil, trä m.m.

Produktionsingenjör, textil, trä m.m.

Produktionsplanerare, textil, trä m.m.

Produktionstekniker, textil, trä m.m.

Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Ritare, textil, trä m.m.

Serviceingenjör, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Smörmästare

Tegelmästare

Trätekniker

Underhållschef, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Mycket låg konkurrens

Konsult, nätverks

Mycket låg konkurrens

Nätverksadministratör

Mycket låg konkurrens

Nätverksansvarig

Mycket låg konkurrens

Nätverkskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Nätverkskonsult

Mycket låg konkurrens

Nätverksoperatör, data

Mycket låg konkurrens

Nätverksspecialist

Mycket låg konkurrens

Nätverkstekniker

Webbmästare

Mycket hög konkurrens

Dokumentärfotograf

Mycket hög konkurrens

Porträttfotograf

Belysningsmästare

Filmljussättare

Ljudbiträde

Ljudläggare

Ljussättare

Sändningstekniker

Länktekniker

Nätverksoperatör, radio

Mycket låg konkurrens

Hjälpmedelsingenjör

Maskinbefäl, fartyg

Maskinbefälsassistent

Befälhavare, fartyg

Bogserbåtsbefälhavare

Fartygsbefäl

Fartygsbefälsassistent

Färjförare

Färjskeppare

Mästerlots

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Sjöräddningsledare

Flygverkmästare

Startmästare

Bygglovshandläggare

Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Handläggare, bygglov

Tillgänglighetskonsult

Arbetsmiljöhandläggare

Balans

Baninspektör, järnväg

Balans

Besiktningsingenjör, säkerhet

Balans

Flygsäkerhetskoordinator

Balans

Skeppsmätare

Balans

Säkerhetsingenjör

Balans

Säkerhetsinspektör

Balans

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Låg konkurrens

Fältkontrollant

Låg konkurrens

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Låg konkurrens

Försökstekniker, trädgårdsodling

Låg konkurrens

Försökstekniker, växtodling

Låg konkurrens

Kyrkogårdsmästare

Låg konkurrens

Laboratoriebiträde, frökontroll

Lantmästare

Trädgårdsingenjör

Trädgårdstekniker

Låg konkurrens

Trädvårdare

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Miljöhandläggare (natur), övrig

Skogsmästare, rådgivning

Skogsplanläggare

Mycket låg konkurrens

Hjälpmedelskonsulent

Låg konkurrens

Hälsoskyddsinspektör

Låg konkurrens

Hälsovårdsinspektör

Låg konkurrens

Miljö- och hälsoskyddshandläggare

Låg konkurrens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Låg konkurrens

Miljöhandläggare, hälsa

Låg konkurrens

Miljöskyddshandläggare

Kiropraktor, hund/häst

Veterinärassistent

Sjuksköterska, äldresjukvård

Sjuksköterska, företagshälsovård

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Mycket låg konkurrens

Smärtsjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Förskollärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, förskola

Mycket låg konkurrens

Montessorilärare, förskola

Mycket låg konkurrens

Resurslärare, fritidspedagog

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, fritidshem

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, förskola

Bilskollärare

Danslärare, kursverksamhet

Datalärare, studiecirkel/kurs

Dramalärare

Flyglärare

Länshemslöjdskonsulent

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Lärare, trafikyrken

Musiklärare, kursverksamhet

Slöjdlärare, kursverksamhet

Trafiklärare

Trafikskollärare

Vävkonsulent

Aktiemäklare

Börsmäklare

Fondmäklare

Företagsmäklare

Institutionsmäklare

Internetbankmäklare

Kundmäklare

Obligationsmäklare

Optionsmäklare

Penningmarknadsmäklare

Räntehandlare

SAX-mäklare

Valutamäklare

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Låg konkurrens

Fritidsombud, försäkringar

Låg konkurrens

Fälttjänsteman, försäkringar

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringsförmedlare

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringskonsulent

Låg konkurrens

Försäkringsmäklare

Låg konkurrens

Försäkringsombud

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringsspecialist

Låg konkurrens

Försäkringssäljare

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Försäljare, försäkringar

Låg konkurrens

Försäljningschef, försäkringar

Låg konkurrens

Kundtjänsteman, försäkring

Låg konkurrens

Riskingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Säljare, försäkringar

Hög konkurrens

Fastighetsmäklare

Låg konkurrens

Fastighetsägare

Hög konkurrens

Lägenhetssäljare

Låg konkurrens

Vicevärd

Hög konkurrens

Affärsresekonsulent

Hög konkurrens

Affärsresekonsult

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Låg konkurrens

Annonssäljare

Låg konkurrens

Area manager, försäljning

Låg konkurrens

Avdelningschef, företagsförsäljning

Låg konkurrens

Datasäljare

Låg konkurrens

Distriktsrepresentant, försäljning

Låg konkurrens

Energisäljare

Låg konkurrens

Exportförsäljare

Låg konkurrens

Exportsäljare

Låg konkurrens

Fältsäljare

Låg konkurrens

Företagsförsäljare

Låg konkurrens

Företagssäljare

Låg konkurrens

Försäljare inom teknik och medicin

Låg konkurrens

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Låg konkurrens

Försäljare, partihandel

Låg konkurrens

Försäljare, representant

Låg konkurrens

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Låg konkurrens

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Låg konkurrens

Husförsäljare

Låg konkurrens

Idésäljare

Låg konkurrens

Innesäljare, företagssäljare

Låg konkurrens

Logistiksäljare

Låg konkurrens

Läkemedelskonsulent

Låg konkurrens

Marknadsförare, säljare

Låg konkurrens

Marknadsundersökare, säljare

Låg konkurrens

Mediasäljare

Låg konkurrens

Produktchef, försäljning

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Reklamsäljare

Låg konkurrens

Representant, säljare

Låg konkurrens

Resande säljare

Låg konkurrens

Säkerhetsrådgivare, larm

Låg konkurrens

Säljansvarig

Låg konkurrens

Säljare, annonser

Låg konkurrens

Säljare, grossist

Låg konkurrens

Säljare, partihandel

Låg konkurrens

Säljare, representant

Låg konkurrens

Säljare, tjänster

Låg konkurrens

Säljfrämjare

Låg konkurrens

Säljkonsulent

Låg konkurrens

Säljkoordinator

Låg konkurrens

Säljledare, företag

Låg konkurrens

Teknisk säljare

Låg konkurrens

Teknisk säljare inom IT

Låg konkurrens

Utesäljare

Låg konkurrens

Beställaransvarig

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Auktionsförrättare

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Besiktningsman, försäkring

Låg konkurrens

Bilskadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Fraktskadehandläggare

Låg konkurrens

Fältskadereglerare

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Skadebesiktningsman, försäkring

Låg konkurrens

Skadeingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Skadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Skadetekniker, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Värderare

Låg konkurrens

Värderingsassistent

Låg konkurrens

Värderingsman

Hög konkurrens

Banksäljare

Hög konkurrens

Banktjänsteman

Hög konkurrens

Kredithandläggare

Hög konkurrens

Kundtjänst, bank

Hög konkurrens

Lånehandläggare

Hög konkurrens

Notariattjänsteman, bank

Affärskonsulent, butik

Anbudsläggare

Beställningsfaktor

Bilverkmästare

Balans

Orderadministratör, handläggare

Balans

Orderhandläggare

Prissättare

Verkmästare, bilverkstad

Låg konkurrens

Befraktningsmäklare

Låg konkurrens

Flygmäklare

Låg konkurrens

Köp- och försäljningsmäklare

Låg konkurrens

S&P-mäklare

Låg konkurrens

Skeppsmäklare

Låg konkurrens

Speditionshandläggare

Arbetsvägledare

Energimäklare

Litterär agent

Mässarrangör

Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag

Rollbesättare

Låg konkurrens

Transportsäljare

Turnéläggare

Utställningsproducent, övrig

Administrativ chef, verksamhetsnära chef

Forskningsassistent, forskningsbiträde

Forskningsbiträde

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, socialnämnd

Handläggare, administrativ assistent

Låg konkurrens

Informationsassistent, produkter eller tjänster

Nämndsekreterare

Ordförande, bostadsrättsförening

Städinspektör

Städkonsulent

Städkonsult

Hög konkurrens

Störningshandläggare, bostadsföretag

Återbetalninghandläggare

Bouppteckningsförrättare

Inskrivningshandläggare

Nämndeman

Tingsvärd

Varumärkesassistent

Låg konkurrens

Revisionsbiträde

Befälhavare, kustbevakning

Gränstullassistent

Gränstullmästare

Kustbevakningstjänsteman

Kvalitetssäkrare, Tullverket

Tulltjänsteman

Vakthavande befäl, Tullverket

Balans

Skattehandläggare, övrig

Låg konkurrens

A-kassehandläggare

Låg konkurrens

Bidragssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringskassehandläggare

Låg konkurrens

Försäkringskassetjänsteman

Låg konkurrens

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Handläggare, arbetslöshetskassa

Låg konkurrens

Handläggare, bostadsbidrag

Låg konkurrens

Handläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Handläggare, socialbidrag

Låg konkurrens

Handläggare, soft

Låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Låg konkurrens

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Sjukkontrollant, försäkringskassa

Låg konkurrens

Socialbidragshandläggare

Låg konkurrens

Socialförsäkringstjänsteman

Låg konkurrens

Softhandläggare

Låg konkurrens

Utredare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Utredningsassistent, socialtjänsten

Alkoholhandläggare

Mycket låg konkurrens

Gränspolis

Mycket låg konkurrens

Närpolis

Mycket låg konkurrens

Personskyddsväktare, polis

Låg konkurrens

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Låg konkurrens

Biståndshandläggare, kommun

Låg konkurrens

Hemhjälpsledare

Låg konkurrens

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Låg konkurrens

Hemtjänstinspektör

Låg konkurrens

LSS-handläggare

Låg konkurrens

SoL-handläggare

Låg konkurrens

Äldreomsorgshandläggare

Låg konkurrens

Äldreomsorgsinspektör

Låg konkurrens

Äldrepedagog

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Fallskärmsinstruktör

Golftränare, friskvård

Hälsocoach

Hälsoinformatör

Hälsopedagog

Hälsorådgivare

Hälsostrateg

Hälsoupplysare

Idrottstränare, motion

Klätterinstruktör, friskvård

Balans

Lägerledare

Balans

Pensionärskonsulent

Personlig tränare, friskvård

Ridlärare

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Affärsdekoratör

Dekoratör, affär

Dekoratör, utställning

Färgkonsult, inredning

Konsult, färg

Mässdekoratör

Föreläsare

Inläsare

Nyhetsuppläsare

Programvärd

Talboksinläsare

Taltidningsinläsare

Tidningsinläsare

Hög konkurrens

Ackompanjatör, populärmusik

Hög konkurrens

Arrangör, populärmusik

Hög konkurrens

Artist, populärmusik

Hög konkurrens

Gitarrist, populärmusik

Hög konkurrens

Kapellmästare

Hög konkurrens

Kompositör, populärmusik

Hög konkurrens

Körsångare, populärmusik

Hög konkurrens

Musiker, populärmusik

Hög konkurrens

Orkesterledare, populärmusik

Hög konkurrens

Pianist, populärmusik

Hög konkurrens

Populärmusiker

Hög konkurrens

Populärsångare

Hög konkurrens

Sångare, populärmusik

Hög konkurrens

Trumslagare, populärmusik

Svärdslukare

Trapetskonstnär

Badmintontränare

Baskettränare

Bilförare, tävling

Bordtennistränare

Boxningstränare

Brottningstränare

Distriktstränare

Fotbollstränare

Friidrottstränare

Förbundstränare

Galopptränare

Golftränare

Gymnastiktränare

Hästdressör

Hästtränare

Hästutbildare, ospec

Idrottstränare

Innebandytränare

Ishockeytränare

Judotränare

Kanottränare

Klubbtränare

Klätterinstruktör

Konståkningstränare

Mc-förare, tävling

Motorcykelförare, tävling

Simtränare

Skidtränare

Snowboardtränare

Tekniskt biträde, travbana

Tennistränare

Travfunktionär

Travtränare

Tränare, idrott

Träningsinstruktör

Träningsledare

Tävlingsryttare

Vattenpolotränare

Kostymmästare

Orkestervaktmästare

Påklädare

Scenmästare

Sändningsledare, TV

Tablåläggare, TV

Frälsningsofficer

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Missionär

Mormonpräst

Officer, frälsningsarmén

Präst, frikyrkoförsamling

Mycket låg konkurrens

Läkarsekreterare

Låg konkurrens

Ackordsuträknare

Låg konkurrens

Avlöningsuträknare

Låg konkurrens

Löneförrättare

Låg konkurrens

Lönehandläggare

Mäklarassistent, värdepapper

Hög konkurrens

Reskontrahandläggare

Balans

Förrådsmästare

Lagerchef, verksamhetsnära chef

Balans

Lagermästare

Leveranschef, verksamhetsnära chef

Balans

Logistikbiträde

Logistikchef, verksamhetsnära chef

Balans

Materialmästare

Balans

Verktygsutlämnare

Låg konkurrens

Expeditionsföreståndare, järnväg

Låg konkurrens

Fjärrtågklarerare

Låg konkurrens

Fraktassistent, väg

Låg konkurrens

Funktionsledare, järnvägstrafik

Låg konkurrens

Färdtjänstsamordnare

Låg konkurrens

Godsvårdare, järnväg

Låg konkurrens

Gästhamnsuppbördsman

Låg konkurrens

Hamnbetjänt

Låg konkurrens

Hamnvärd

Låg konkurrens

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Låg konkurrens

Stationsföreståndare, järnväg

Låg konkurrens

Stationsföreståndare, vägtrafik

Låg konkurrens

Terminalchef, vägtransport

Låg konkurrens

Trafikbefäl, järnväg

Låg konkurrens

Trafikförman, vägtrafik

Låg konkurrens

Trafikledare, vägtrafik

Låg konkurrens

Trafikmästare, tåg

Låg konkurrens

Trafikmästare, vägtrafik

Låg konkurrens

Trafikplanerare, järnväg

Låg konkurrens

Tulldeklarationshandläggare

Låg konkurrens

Tågklarerarbiträde

Låg konkurrens

Vägtrafikledare

Låg konkurrens

Vägtransportledare

Låg konkurrens

Värd, hamn

Arkeologbiträde

Arkivbiträde

Biblioteksbiträde

Läromedelsassistent

Hög konkurrens

Administratör, allmänkontorist

Hög konkurrens

Allmänkontorist

Hög konkurrens

Bemanningsassistent, schemaläggare

Hög konkurrens

Beställningskontorist

Hög konkurrens

Fastighetsmäklarassistent

Hög konkurrens

Folkbokföringshandläggare

Fältintervjuare

Hög konkurrens

Försäkringsassistent

Hög konkurrens

Försäkringsmäklarassistent

Hög konkurrens

Försäljningsadministratör

Hög konkurrens

Försäljningsassistent

Hög konkurrens

Försäljningssekreterare

Låg konkurrens

Garantihandläggare

Hög konkurrens

Kanslibiträde

Hög konkurrens

Kontorsbiträde, maskinskrivare

Hög konkurrens

Lägenhetsförmedlare

Hög konkurrens

Lägenhetsuthyrare

Hög konkurrens

Mäklarassistent, fastigheter

Hög konkurrens

Mäklarassistent, försäkringar

Låg konkurrens

Reklamationshandläggare

Rösträknare

Hög konkurrens

Säljassistent

Hög konkurrens

Säljsekreterare

Hög konkurrens

Säljsupporter

Hög konkurrens

Affärskassör

Hög konkurrens

Affärskassörska

Hög konkurrens

Biljettförsäljare

Hög konkurrens

Butiksbiträde, kassa

Hög konkurrens

Försäljare, biljett

Hög konkurrens

Kassabiträde, butik, restaurang m.m.

Hög konkurrens

Lottförsäljare

Hög konkurrens

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Hög konkurrens

Resesäljare, biljettförsäljare

Hög konkurrens

Säljare, biljetter

Hög konkurrens

Kassabiträde, bank, post

Hög konkurrens

Postbiträde

Hög konkurrens

Valutaförsäljare

Hög konkurrens

Valutasäljare

Bingofunktionär

Bingovärd

Oddsättare

Spelhallsfunktionär

Inkassohandläggare

Skuldsaneringshandläggare

Stämningsman

Hög konkurrens

Affärsresesäljare

Hög konkurrens

Bokningstjänsteman, resebyrå

Hög konkurrens

Charterresesäljare

Hög konkurrens

Flygreseförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, resor

Hög konkurrens

Privatresesäljare

Hög konkurrens

Resebyråsäljare

Hög konkurrens

Resebyråtjänsteman, säljare

Hög konkurrens

Reseförsäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Resehandläggare

Hög konkurrens

Resesäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Säljare, resebyrå

Hög konkurrens

Säljledare, resebyrå

Hög konkurrens

Turistbyråtjänsteman

Balans

Campingvärd

Balans

Hotellvärd

Låg konkurrens

Informatör, upplysningstjänst

Balans

Konferensvärd

Balans

Kursvärd

Balans

Mässvärd

Hög konkurrens

Sjukhusvärd

Hög konkurrens

Sporthallsvärd

Hög konkurrens

Studiovärd

Balans

Stugvärd

Hög konkurrens

Utställningsvärd

Balans

Vandrarhemsvärd

Balans

Värd, camping

Hög konkurrens

Värd, sporthall

Hög konkurrens

Värd, studio

Hög konkurrens

Växelreceptionist

Hög konkurrens

Beställningsoperatör

Låg konkurrens

Kommunikatör, kundtjänst callcenter

Låg konkurrens

Kundtjänstbiträde, callcenter

Låg konkurrens

Telekommunikatör, kundtjänst callcenter

Hög konkurrens

Växeltelefonist

Hög konkurrens

Markvärdinna

Balans

Spärrexpeditör

Balans

Spärrvakt

Balans

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Båtvärd

Flygvärd

Flygvärdinna

Balans

Bussvärd

Balans

Färdbeviskontrollant

Balans

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Balans

Järnvägskonduktör

Balans

Konduktör, järnväg

Balans

Trafikvärd, T-bana

Balans

Tågbefälhavare

Balans

Tågmästarbiträde

Balans

Tågmästare

Balans

Tågvärd

Färdledare

Museivärd

Turistvärd

Äventyrsguide

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Pensionatsvärd

Mycket låg konkurrens

Kallskänka

Köksmästare

Låg konkurrens

Barmästare

Mycket låg konkurrens

Hovmästare

Mycket låg konkurrens

Mässman

Låg konkurrens

Barnhemsbiträde

Låg konkurrens

Fritidshemsbiträde

Balans

Hemspråkstränare

Låg konkurrens

Lekbiträde

Balans

Lärarassistent

Låg konkurrens

Modersmålstränare

Låg konkurrens

Resurslärare, elevassistent förskola

Balans

Resurslärare, elevassistent skola

Balans

Skolvärd

Balans

Värd, skola

Arbetsterapibiträde

Fysioterapibiträde

Mottagningsbiträde

Mycket låg konkurrens

Operationsbiträde

Röntgenbiträde

Sjukgymnastbiträde

Låg konkurrens

Sjukvårdsbiträde

Terapibiträde

Träningslärare, rörelseträning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, vårdinrättning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Vakbiträde

Låg konkurrens

Vårdbiträde, vårdinrättning

Låg konkurrens

Vårdbiträde, äldreboende

Avlastningsförälder

Familjehemsförälder

Familjehemsvärd

Fosterförälder

Låg konkurrens

Habiliterare, vårdbiträde

Låg konkurrens

Habiliteringsassistent, vårdbiträde

Låg konkurrens

Hemsjukvårdare, vårdbiträde

Låg konkurrens

Hemtjänstassistent, vårdare

Låg konkurrens

Hemtjänstbiträde

Mycket låg konkurrens

Hemtjänstpersonal, undersköterska

Låg konkurrens

Hemtjänstpersonal, vårdbiträde

Mycket låg konkurrens

Hemtjänstvårdare

Låg konkurrens

Hemtjänstvårdbiträde

Låg konkurrens

Hemvårdsbiträde

Låg konkurrens

Servicebiträde, vård

Stödförälder

Sysselsättningshandledare

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Låg konkurrens

Vårdare, äldre

Låg konkurrens

Vårdbiträde, barn

Låg konkurrens

Vårdbiträde, funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdbiträde, hemtjänst

Låg konkurrens

Vårdbiträde, ospec

Låg konkurrens

Vårdbiträde, äldre

Låg konkurrens

Boendebiträde

Låg konkurrens

Handledare, personer med funktionsnedsättning

Låg konkurrens

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Låg konkurrens

Käkkirurgitandsköterska

Balans

Apoteksbiträde

Låg konkurrens

Hästmassör

Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium

Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium

Laboratoriebiträde, sjukhus

Obduktionsbiträde

Pensionärsvärd

Sterilbiträde

Tandvårdsbiträde

Badbiträde

Badmästare

Bassängvakt

Borgerlig vigselförrättare

Krematoriebiträde

Krematoriemästare

Krematorievaktmästare

Klubbvärd

Klubbvärdinna

Viktväktarkonsulent

Låg konkurrens

Besiktningsbrandmästare

Låg konkurrens

Brandbefäl

Låg konkurrens

Brandmästare

Låg konkurrens

Planeringsbrandmästare

Låg konkurrens

Räddningsdykare

Låg konkurrens

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Låg konkurrens

Ambassadväktare

Låg konkurrens

Bevakningsman, väktare

Låg konkurrens

Båtväktare

Låg konkurrens

Entrévärd

Låg konkurrens

Gränskontrollant

Låg konkurrens

Hundförare, väktare

Parkeringsvärd

Låg konkurrens

Personskyddsväktare, övrig

Låg konkurrens

Receptionsväktare

Låg konkurrens

Slottsväbel

Låg konkurrens

Stationär väktare

Låg konkurrens

Säkerhetskontrollant, flygplats

Låg konkurrens

Säkerhetsvakt, flygplats

Låg konkurrens

Väktare

Låg konkurrens

Värd, entré

Låg konkurrens

Värdetransportör

Bevakningsman, järnväg

Fjällräddare

Konstnärsmodell

Mannekäng

Hög konkurrens

Affärsbiträde, dagligvaror

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Affärsinnehavare (dagligvaror), säljande

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Hög konkurrens

Butiksbiträde, dagligvaror

Butikschef (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande

Hög konkurrens

Butikssäljare, dagligvaror

Hög konkurrens

Butikssäljare, kosmetika

Hög konkurrens

Butikssäljare, livsmedelsaffär

Hög konkurrens

Butikssäljare, pappersvaror

Hög konkurrens

Butikssäljare, Systembolaget

Hög konkurrens

Butikssäljare, tobaksvaror m.m.

Hög konkurrens

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Hög konkurrens

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Hög konkurrens

Charkuterist, försäljning livsmedel

Hög konkurrens

Delikatessbiträde

Hög konkurrens

Fiskförsäljare

Hög konkurrens

Fiskmästare, fiskhandlare

Färskvaruchef

Hög konkurrens

Försäljare, Hemglass

Hög konkurrens

Försäljare, pressbyrå

Hög konkurrens

Livsmedelsbiträde

Hög konkurrens

Stormarknadsbiträde

Hög konkurrens

Affärsbiträde, fackhandel

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Affärsinnehavare (fackhandel), säljande

Hög konkurrens

Antikvariatsbiträde

Hög konkurrens

Bokhandelsbiträde

Hög konkurrens

Bokhandelsmedhjälpare

Hög konkurrens

Butiksbiträde, fackhandel

Butikschef (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksinnehavare (fackhandel), säljande

Hög konkurrens

Butikssäljare, blommor m.m

Hög konkurrens

Butikssäljare, böcker

Hög konkurrens

Butikssäljare, el, tele, elektronik

Hög konkurrens

Butikssäljare, fackhandel

Hög konkurrens

Butikssäljare, fotoartiklar

Hög konkurrens

Butikssäljare, färghandel

Hög konkurrens

Butikssäljare, musikaffär

Hög konkurrens

Butikssäljare, sport, leksaker

Hög konkurrens

Butikssäljare, textil, sko, läder

Hög konkurrens

Butikssäljare, ur, optik, guldvaror

Hög konkurrens

Butikssäljare, zoologisk affär

Hög konkurrens

Floristbiträde

Hög konkurrens

Fotobiträde, butik

Hög konkurrens

Fotoförsäljare

Hög konkurrens

Fotosäljare

Hög konkurrens

Frimärkshandlare

Hög konkurrens

Färghandelsbiträde

Hög konkurrens

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Hög konkurrens

Försäljare, fackhandel

Hög konkurrens

Försäljare, kläder

Hög konkurrens

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Hög konkurrens

Försäljare, möbler, husgeråd

Hög konkurrens

Försäljare, ospec detaljhandel

Hög konkurrens

Försäljare, proffsmarknad

Hög konkurrens

Försäljare, yrkesbutik

Hög konkurrens

Juvelerarbiträde

Hög konkurrens

Järnhandelsbiträde

Hög konkurrens

Järnhandlare

Hög konkurrens

Klädförsäljare

Hög konkurrens

Möbelförsäljare

Optikerbiträde

Hög konkurrens

Skoförsäljare

Balans

Cafébiträde

Balans

Cafeteriabiträde

Balans

Cafévärd

Balans

Kafébiträde

Balans

Kafeteriabiträde

Kaféägare

Balans

Konditoribiträde

Hög konkurrens

Affärsbiträde, spelbutik

Hög konkurrens

Försäljare, kiosk

Hög konkurrens

Kioskbiträde

Hög konkurrens

Kioskförsäljare

Kioskägare

Hög konkurrens

Bensinmacksbiträde

Hög konkurrens

Bensinstationsbiträde

Hög konkurrens

Mackbiträde

Hög konkurrens

Servicebiträde, bensinstation

Hög konkurrens

Bilförsäljare

Hög konkurrens

Båtförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, bil

Hög konkurrens

Försäljare, båt

Hög konkurrens

Husvagnsförsäljare

Hög konkurrens

Lastbilssäljare

Hög konkurrens

Säljare, bil, båt, husvagn

Låg konkurrens

Abonnemangsförsäljare

Affärsbiträde, videobutik

Låg konkurrens

Callcenterpersonal, försäljning

Låg konkurrens

Försäljare, telefon

Hemförsäljare

Hempartyförsäljare

Låg konkurrens

Innesäljare, kommunikatör, telefonförsäljning

Låg konkurrens

Internetförsäljare

Kläduthyrare

Låg konkurrens

Kommunikatör, telefonförsäljning

Låg konkurrens

Kundtjänstbiträde, butik

Låg konkurrens

Medlemsvärvare, callcenter

Medlemsvärvare, face to face

Låg konkurrens

Postorderförsäljare

Solarievärd

Låg konkurrens

Telefonförsäljare

Låg konkurrens

Telefonsäljare

Låg konkurrens

Telekommunikatör, försäljning callcenter

Låg konkurrens

Telesäljare

Låg konkurrens

Arrendator, blandade växtslag

Låg konkurrens

Arrendator, växtodling

Låg konkurrens

Avbytare, blandade växter

Låg konkurrens

Bonde, blandade växtslag

Låg konkurrens

Bonde, växtodling

Låg konkurrens

Bärodlare

Låg konkurrens

Gårdsmästare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Gårdsmästare, växtodling

Låg konkurrens

Hemmansägare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Hemmansägare, växtodling

Låg konkurrens

Jordbrukare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Jordbrukare, växtodling

Låg konkurrens

Lantbrukare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Lantbrukare, växtodling

Låg konkurrens

Rättare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Rättare, växtodling

Låg konkurrens

Växtodlare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Växtodlare, jordbruksväxter

Förädlingsarbetare, trädgård

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Plantskolechef, färre än 5 anställda

Plantskoleägare, färre än 5 anställda

Prydnadsväxtodlare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Växthusarbetare

Låg konkurrens

Anläggare, trädgård

Låg konkurrens

Anläggningsarbetare, trädgård

Låg konkurrens

Kyrkogårdsvaktmästare

Låg konkurrens

Miljövärd

Låg konkurrens

Parkanläggare

Låg konkurrens

Parkmästare

Låg konkurrens

Trädgårdsanläggare

Låg konkurrens

Trädgårdsanläggningsarbetare

Låg konkurrens

Trädgårdsassistent

Låg konkurrens

Trädgårdsmästare, anläggning

Låg konkurrens

Vaktmästare, kyrkogård

Låg konkurrens

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Hästskötare

Låg konkurrens

Hästuppfödare

Låg konkurrens

Hästvårdare

Låg konkurrens

Skötare, häst

Låg konkurrens

Travhästuppfödare

Låg konkurrens

Djuruppfödare, fjäderfä

Låg konkurrens

Fjäderfäskötare

Låg konkurrens

Fjäderfäuppfödare

Låg konkurrens

Hönseriägare

Låg konkurrens

Kläckeriarbetare

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Husdjursassistent, sällskapsdjur

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

Renägare

Uppfödare, sällskapsdjur

Låg konkurrens

Gårdsmästare, blandad drift

Låg konkurrens

Hemmansägare, blandad drift

Låg konkurrens

Lantbruksrättare, blandad drift

Låg konkurrens

Rättare, blandad drift

Låg konkurrens

Växtodlare, blandad drift

Låg konkurrens

Kontrollmätare, virke

Låg konkurrens

Mätbiträde, skogsbruk

Låg konkurrens

Mätningschef, virkesmätning

Låg konkurrens

Skogsbefäl

Låg konkurrens

Skogsrättare

Låg konkurrens

Timmermätare

Låg konkurrens

Trädfällare

Låg konkurrens

Virkesmätare

Yrkesjägare

Bergförstärkare

Bergsprängare

Jetbrännare, stenbrott

Schaktsänkare

Skjutare, bergsprängning

Tunnelsprängare

Blästrare, fasadarbeten

Mycket låg konkurrens

Kakelsättare

Mycket låg konkurrens

Klinkerläggare

Mycket låg konkurrens

Mosaikläggare

Mycket låg konkurrens

Murarmästare

Mycket låg konkurrens

Plattsättare

Skorstenstätare

Mycket låg konkurrens

Armerare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Betongarbetare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Byggnadsträarbetare

Låg konkurrens

Båtbyggare, trä

Låg konkurrens

Packmästare, manuell

Låg konkurrens

Skrovbyggare, trä

Låg konkurrens

Träarbetare, snickare

Utställningstekniker

Låg konkurrens

Verkmästare, bygg

Låg konkurrens

Väggmontör

Mycket låg konkurrens

Anläggare, markarbeten, VA m.m.

Mycket låg konkurrens

Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.

Mycket låg konkurrens

Asfaltarbetare, asfaltläggning

Mycket låg konkurrens

Asfaltläggare

Mycket låg konkurrens

Banarbetare, järnväg

Mycket låg konkurrens

Beläggningsarbetare

Mycket låg konkurrens

Fjärrvärmerörläggare

Mycket låg konkurrens

Järnvägsreparatör

Mycket låg konkurrens

Markanläggningsarbetare

Mycket låg konkurrens

Plattläggare

Mycket låg konkurrens

Räckesmontör

Mycket låg konkurrens

Rörläggare

Mycket låg konkurrens

Spårläggare, järnväg

Mycket låg konkurrens

Stensättare

Mycket låg konkurrens

VA-rörläggare

Mycket låg konkurrens

Vägarbetare

Mycket låg konkurrens

Vägmålare

Montör, tält, läktare

Mycket låg konkurrens

Ställningsbyggare

Mycket låg konkurrens

Ställningsmontör

Mycket låg konkurrens

Pappläggare

Mycket låg konkurrens

Takläggare

Mycket låg konkurrens

Taktäckare

Mycket låg konkurrens

Vasstaksläggare

Mycket låg konkurrens

Golvläggare

Mycket låg konkurrens

Mattläggare

Mycket låg konkurrens

Parkettläggare

Glasmästare

Glasmästeriarbetare

Vagnsglasmästare

Mycket låg konkurrens

Fläktmontör, installation

Mycket låg konkurrens

Gasmätareuppsättare

Mycket låg konkurrens

Kyl & Värmepumpmontör

Mycket låg konkurrens

Kyl & Värmepumptekniker

Mycket låg konkurrens

Rörnätsmontör

Mycket låg konkurrens

Vattenmätareuppsättare

Mycket låg konkurrens

Värmemontör

Mycket låg konkurrens

Värmepumpsmontör

Mycket låg konkurrens

Verkmästare, el

Låg konkurrens

Badvaktmästare

Låg konkurrens

Besiktningsman, lägenhet

Låg konkurrens

Bovärd

Låg konkurrens

Fastighetsvärd

Låg konkurrens

Husvärd

Låg konkurrens

Idrottsplatsvaktmästare

Låg konkurrens

Kapellvaktmästare

Låg konkurrens

Kundvärd, bostadsföretag

Låg konkurrens

Kvartersvärd

Låg konkurrens

Kyrkvaktmästare

Låg konkurrens

Skolvaktmästare

Låg konkurrens

Sporthallsvaktmästare

Låg konkurrens

Tillsynsman, fritidsanläggning

Låg konkurrens

Vaktmästare, bad

Låg konkurrens

Vaktmästare, fastighetsskötare

Låg konkurrens

Vaktmästare, idrottsplats

Låg konkurrens

Vaktmästare, kyrka

Låg konkurrens

Vaktmästare, skola

Låg konkurrens

Vaktmästare, sporthall

Låg konkurrens

Värmeskötare, fastighet

Montör, klätterväggar

Mycket låg konkurrens

Målarmästare

Mycket låg konkurrens

Brännare, lack, emalj

Mycket låg konkurrens

Emaljbrännare

Mycket låg konkurrens

Lackbrännare

Låg konkurrens

Blästrare, fasadrengöring

Låg konkurrens

Blästrare, fukt

Låg konkurrens

Fasadtvättare

Låg konkurrens

Fuktblästrare

Låg konkurrens

Kärnkraftsanerare

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejarverkmästare

Gjutmästare

Kärnmakare, hantverk

Mycket låg konkurrens

Brännare, svetsning

Mycket låg konkurrens

Gasskärare

Mycket låg konkurrens

Maskinbrännare

Mycket låg konkurrens

Skärare, svets

Mycket låg konkurrens

Plåthopsättare

Järnkonstruktionsmontör

Anläggningsdykare

Bärgningsdykare

Dykarbiträde

Mycket låg konkurrens

Kättingsmed

Mycket låg konkurrens

Räcksmed

Mycket låg konkurrens

Skäggare

Mycket låg konkurrens

Sänksmed

Brättmakare, metall

Bänkarbetare

Mycket låg konkurrens

Automatställare

Mycket låg konkurrens

Hyvelställare

Mycket låg konkurrens

Maskinställare, verktygsmaskiner

Mycket låg konkurrens

Ställare, metall

Mycket låg konkurrens

Uppsättare, verktygsmaskiner

Mycket låg konkurrens

Verktygsställare

Mycket låg konkurrens

Verktygsuppsättare

Skärpslipare

Skärslipare

Smärglare

Verktygsskärpare

Ämnesavsynare, stål, metall

Mycket låg konkurrens

Grävmaskinsreparatör

Mycket låg konkurrens

Maskinreparatör, lantbruks- o. anläggningsmaskiner

Mycket låg konkurrens

Reservdelsbiträde

Mycket låg konkurrens

Reservdelsförsäljare

Mycket låg konkurrens

Verkstadsägare, bilreparationer

Färdmekaniker, flyg

Mycket låg konkurrens

Maskinuppsättare

Låg konkurrens

Signalmästare

Låg konkurrens

Signaltekniker, järnväg

Låg konkurrens

Televäxelmontör

Mycket låg konkurrens

Kabelläggare

Mycket låg konkurrens

Linjemästare, elkraft

Låg konkurrens

Linjemästare, tele

Mycket låg konkurrens

Ställverksmontör

Låg konkurrens

Finmekaniker, hopsättare

Låg konkurrens

Hjälpmedelstekniker

Låg konkurrens

Låssmedsmästare

Låg konkurrens

Mätarjusterare

Låg konkurrens

Pjäsmekaniker

Låg konkurrens

Reparatör, sjukhussängar

Låg konkurrens

Servicetekniker, handikapphjälpmedel

Låg konkurrens

Servicetekniker, sjukhussängar

Låg konkurrens

Tandteknikerbiträde

Orgelstämmare

Pianostämmare

Stränginstrumentmakare

Gravör, ädelmetall

Ädelmetalltryckare

Ädelstensslipare

Hänklare

Glasskärare, glasbruk

Hyttbiträde, glashytta

Hyttmästare, glasbruk

Inbärare, glasbruk

Skärare, glasbruk

Blästrare, glas

Färgtryckspåläggare, porslin

Porslinsstämplare

Stämpelgravör

Handvävare

Konsthantverkare, textil/läder

Konsthantverkare, trä

Slöjdare, trä

Träslöjdare

Träsnidare

Täckstickare

Vävare, hantverk

Annonssättare

Bildskärmssättare

Blysättare, tryckeri

Fotosättare

Färgkopist

Grafiker, sättare

Handsättare

Maskinsättare

Sätterifaktor

Typograf, sättare

Mycket låg konkurrens

Korvmästare

Mycket låg konkurrens

Köttmästare

Mycket låg konkurrens

Slaktmästare

Mycket låg konkurrens

Styckmästare

Mycket låg konkurrens

Tarmförädlare

Mycket låg konkurrens

Tarmförädlingsarbetare

Låg konkurrens

Avsynare, träprodukter

Låg konkurrens

Betsare, trä

Låg konkurrens

Bildhuggare, trä

Låg konkurrens

Bonare, trä

Låg konkurrens

Bänksnickare

Förgyllare, trä

Låg konkurrens

Modellmakare, trä

Låg konkurrens

Polerare, trä

Låg konkurrens

Träbildhuggare, snickeri

Träförgyllare

Ytbehandlare, trä, hantverk

Damskräddare

Herrskräddare

Klänningssömmerska

Måttskräddare

Skräddare

Ändringsskräddare

Körsnär

Pälsmodellör

Pälssömmerska

Skärare, pälsvaror

Måttskärare

Schablonskärare

Tillskärare, skinnkläder

Tillskärare, tygkonfektion

Tygläggare

Lampskärmssömmerska

Sömmare, bilklädsel

Sömmare, tält

Tältsömmare

Gardinuppsättare

Tillskärare, möbler

Efterbehandlare, läder

Garvarmästare

Läderfärgare

Pälsskinnberedare

Skinnfärgare

Spaltmästare, garveri

Malmförädlingsarbetare

Malmskrädare

Operatör, malmförädling, stenkross

Skrädare, malm

Borrare, bergvärme

Kärnborrare

Balans

Hyttarbetare, järnbruk

Balans

Hyttmästare, stål- och järnverk

Balans

Hyttskötare, järnbruk

Balans

Processoperatör, kopparsmältverk

Balans

Processoperatör, ädelmetallverk

Balans

Reglerare, järnmetallverk

Balans

Sinterbrännare

Balans

Skrotvägare, stålverk

Balans

Skänkskötare

Balans

Smältare, elektrostålugn

Balans

Smältare, kaldoverk

Balans

Smältare, processoperatör

Balans

Smältare, stålverk

Balans

Smältraffinerare

Balans

Stränggjutare, stålverk

Balans

Ugnsskötare, järnsvampverk

Balans

Uppsättare, masugn

Inläggare, valsverk

Ställare, valsverk

Värmare, valsverk

Härdare, metall

Härderiarbetare

Processoperatör, värmebehandling

Svalbäddsskötare

Sätthärdare

Uppläggare, värmebehandling

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Härvlare, metall

Skivställare

Spikställare

Strängpressare, metall

Kärnmakare, maskin

Maskinkärnmakare

Brännare, glas, keramik, tegel

Glashärdare

Glassmältare

Maskinställare, glastillverkning

Mängberedare

Smältare, glas

Smärgelduksarbetare

Tegelbrännare, ugnsskötare

Ugnsuppsättare, keramik

Ugnsuppsättare, tegelbruk

Värmare, glas

Vävare, glasfibertillverkning

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Hyvelmästare

Kapare, trä

Paketläggare, virkeshantering

Slipare, träsliperi

Sågmästare, sågverk

Timmerräknare

Torkskötare, trä

Träarbetare, sågverk

Virkesmärkare

Virkesutlämnare, brädgård

Avsynare, träfiberindustri

Bandsågare, träfiberskivor

Fiberskivehärdare

Formpressare, skiktträ

Limberedare, träfiberindustri

Maskinförare, träfiberskivor

Pressare, träfiber

Processoperatör, träfiberindustri

Skiktträarbetare

Sorterare, träfiberindustri

Stansare, skiktträ

Träfiberskivearbetare

Träindustriarbetare, träfiber

Sodabrännare

Arkskärare

Glättare, papper

Hjälpare, pappersindustri

Mäldberedare

Pappersmästare

Pappersräknare

Skärare, papper

Låg konkurrens

Färgblandare

Låg konkurrens

Färgbrytare

Låg konkurrens

Färgkokare

Låg konkurrens

Färgrivare

Låg konkurrens

Färgtappare

Låg konkurrens

Kokmästare, kemiteknik

Låg konkurrens

Processoperatör, läkemedel

Verkmästare, kemiteknik

Låg konkurrens

Driftledare, värmeverk m.m.

Låg konkurrens

Driftmaskinist, kärnkraftverk

Låg konkurrens

Driftmaskinist, solenergianläggning

Låg konkurrens

Driftmaskinist, värmeverk

Låg konkurrens

Drifttekniker, förbränningsstation

Låg konkurrens

Drifttekniker, värmeverk

Låg konkurrens

Eldare, kraft- och värmeanläggn

Låg konkurrens

Frysmaskinist, anläggning

Låg konkurrens

Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning

Låg konkurrens

Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk

Låg konkurrens

Maskinist, kyl- och frysanläggning

Låg konkurrens

Processtekniker, värmeverk, m.m.

Låg konkurrens

Värmeverksmaskinist

Mycket låg konkurrens

Brännsvetsare

Mycket låg konkurrens

Bänkborrare

Mycket låg konkurrens

CNC-fräsare, metall

Mycket låg konkurrens

Fjäderspinnare

Mycket låg konkurrens

Fräsare, metall

Mycket låg konkurrens

Gängfräsare

Mycket låg konkurrens

Kuggfräsare

Mycket låg konkurrens

Metallduksvävare

Mycket låg konkurrens

Metallfräsare

Mycket låg konkurrens

NC-fräsare, metall

Mycket låg konkurrens

Planfräsare

Mycket låg konkurrens

Plåtskärare

Mycket låg konkurrens

Präglare, metall

Mycket låg konkurrens

Svetsare, bränn

Mycket låg konkurrens

Sänkgnistare

Mycket låg konkurrens

Universalfräsare

Mycket låg konkurrens

Verktygsfräsare

Asfaltarbetare, asfaltframställning

Asfaltmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Brännare, cement

Cementbrännare

Formsättare

Kalkbrännare

Lättbetongarbetare

Blandarskötare, läkemedel

Dragist, läkemedelsindustri

Läkemedelsarbetare

Maskinoperatör, läkemedelsindustri

Tablettekniker, läkemedelsindustri

Tablettoperatör, läkemedelsindustri

Tvättmedelsarbetare

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri

Maskinoperatör, sprängämnen

Sprängämnesarbetare

Blästrare, metall

Pläterare

Sandblästrare, metall