Lönestatistik: ä

Fänrik, förvaret

Mycket låg konkurrens

Militär

Mycket låg konkurrens

Soldat, sjömän, marinen

Specialistofficer, sjömän, marinen

Mycket låg konkurrens

Yrkesmilitär

Överbefälhavare

Kassadirektör, försäkringskassa

Länspolischef

Länsråd

Länsskattechef

Länsöverdirektör

Näringsfrihetsombudsman

Riksgäldsdirektör

Sändebud, beskickningschef

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Musikförläggare, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Parkchef, verksamhetsnära chef

Stadsträdgårdsmästare

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Prorektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Städchef, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

Näringslivschef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Mediachef, verksamhetsnära chef

Presschef, verksamhetsnära chef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsägare, lantbruk blandad drift

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Godsägare, lantbruk träd och buskar

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsägare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Stiftsjägmästare

Trädgårdsdirektör

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Campingchef, verksamhetsnära chef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

Hotellchef, verksamhetsnära chef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

Krögare, verksamhetsnära chef

Källarmästare, funktions- eller mellanchef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Bankchef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

Musikförläggare, utan chefshiearki

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Städchef, verksamhetsnära chef

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Kärnfysiker

Kärnkraftsinspektör

Kemist, allmän

Kvartärgeolog

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Livförsäkringsaktuarie

Användbarhetsdesigner

Användbarhetsexpert

Datakonsult, nätverk

IT projektledare, nätverk

IT-konsult, nätverk

Konsult, data, nätverk

Konsult, IT, nätverk

Projektledare, IT, nätverk

Datakonsult, it-säkerhet

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

IT projektledare, it-säkerhet

IT-chef, verksamhetsnära chef

IT-konsult, it-säkerhet

IT-säkerhetschef

Konsult, data, it-säkerhet

Konsult, IT, it-säkerhet

Projektledare, IT, it-säkerhet

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetsrådgivare, IT

Trädgårdsarkitekt

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsplanerare

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg o anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetskoordinator, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, väg och vatten

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Distriktslantmätare

Förrättningslantmätare

Lantmätare

Länslantmätare

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Forskare, trafiksäkerhet

Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.

Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Varumärkeshandläggare

Varumärkeskonsult

Biolog, cell och molekylär

Biolog, växt- och djur

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, växt och djurbiologi

Molekylärbiolog

Ärftlighetsforskare

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, läkemedel

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Fjäderfäkonsulent

Forskare, trädgårdsvetenskap

Instruktör, lantbruksnämnd

Konsulent, lantbruksnämnd

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtförädlare

Växtinspektör

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Distriktsjägmästare

Domänintendent

Jägmästare

Anestesiläkare

AT-läkare

Avdelningsläkare

Barnläkare

Distriktsläkare

Epidemiläkare

Fältläkare

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Hudläkare

Husläkare

Infektionsläkare

Laboratorieläkare

Lungläkare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Länsläkare

Narkosläkare

Regementsläkare

Rehabiliteringsläkare

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Röntgenläkare

Skolläkare

Skolöverläkare

Socialläkare

Specialistläkare

ST-läkare

Underläkare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

AT-tandläkare

Distriktstandläkare

Sjukhustandläkare

Specialisttandläkare

ST-tandläkare

Tandläkare

Övertandläkare

Besiktningsveterinär

Distriktsveterinär

Djurhälsoveterinär

Djursjukhusveterinär

Gränsveterinär

Hälsokontrollveterinär

Klinikveterinär

Kontrollveterinär

Laboratorieveterinär

Länsveterinär

Seminveterinär

Stadsveterinär

Veterinär

Läkemedelsansvarig, apotekare

Näringsforskare

Näringsfysiolog

Primärvårdsföreståndare

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Timlärare

Universitetslärare, lektor

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Folkhögskolelärare

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, folkhögskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, historia, filosofi

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, språk (gymnasieskola)

Modersmålslärare, gymnasieskola

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Ämneslärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Gymnasielärare, yrkesämnen

Handelslärare

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Lantbrukslärare

Lärare, automation

Lärare, bageri och konditori

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Lärare, beklädnadsyrken

Lärare, bygg och anläggning

Lärare, drift- och energiteknik

Lärare, DU, fartygsteknik

Lärare, elektronik

Lärare, elprogrammet

Lärare, el-teleteknik

Lärare, energiprogrammet

Lärare, fiskeriyrken

Lärare, flygteknik

Lärare, fordonsprogrammet

Lärare, fordonsteknik

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, handel och administration

Lärare, hantverksprogrammet

Lärare, hotell och restaurang

Lärare, industriprogrammet

Lärare, installation

Lärare, kött och charkuteri

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, livsmedelsprogrammet

Lärare, media, grafisk produktion

Lärare, miljövård

Lärare, måleriteknik

Lärare, naturbruk

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, processteknik

Lärare, sjömansyrken

Lärare, storhushåll

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Lärare, transport

Lärare, träteknik

Lärare, verkstads- och industriteknik

Lärare, VVS-teknik

Lärare, vårdyrken

Lärare, yrkesämne

Naturbrukslärare

Sjukvårdslärare

Skogsbrukslärare

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Trädgårdslärare

Vårdlärare, gymnasieskola

Yrkeslärare

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Bildlärare, gymnasieskola

Bildlärare, grundskola

Fotolärare

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Gymnastiklärare, grundskola

Handarbetslärare

Hemkunskapslärare, grundskola

Hushållslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, grundskola

Idrottslärare, grundskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare i musik- och kulturskolan

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, bildämnen, grundskola

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, hemkunskap, grundskola

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, ljud och musik

Lärare, musik, grundskola

Lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, textilkunskap, grundskola

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Musiklärare, grundskola

Musiklärare, gymnasieskola

Rytmiklärare

Slöjdlärare, grundskola

Slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Teckningslärare

Textillärare, gymnasieskola

Textillärare, grundskola

Textilslöjdslärare, grundskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Vävlärare

Freinetlärare

Grundskollärare

Hemspråkslärare

Högstadielärare

Klasslärare, grundskola

Komvuxlärare, grundskollärare

Lågstadielärare

Lärare, 1-3

Lärare, 1-7

Lärare, 4-9

Lärare, datakunskap (grundskola)

Lärare, grundskola

Mellanstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Montessorilärare, grundskola

Resurslärare, grundskola

Waldorflärare, grundskola

Ämneslärare, grundskola

Anpassningslärare

Dövlärare

Förstadielärare

Klasslärare, speciallärare

Läkepedagog

Lärare, special

Lärare, särskola

Speciallärare, döva

Speciallärare, grundskola

Speciallärare, grundsärskola

Speciallärare, gymnasieskola

Speciallärare, gymnasiesärskola

Speciallärare, hörsel

Speciallärare, synskadade

Speciallärare, träningsskola

Särskollärare

Hjälpundervisningskonsulent

Läromedelsintendent

Reselärare

Danslärare, övrig

Datalärare, utbildningsföretag

Invandrarlärare

Kursutvecklare, utbildningsväsendet

Lärare, SFI

Museilärare

Musiklärare, musikskola

SFI-lärare

Teckenspråkslärare

Låg konkurrens

Drätselkamrer

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Godkänd revisor

Låg konkurrens

Länsrevisor

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Revisor, godkänd

Karriärvägledare

Normal konkurrens

Kompetensmäklare

Normal konkurrens

Personaladministratör, personalhandläggare

Normal konkurrens

Personalassistent, personalhandläggare

Normal konkurrens

Personalhandläggare

Normal konkurrens

Personalplanerare, personalhandläggare

Normal konkurrens

Personalsekreterare, personalhandläggare

Studie- och yrkesvägledare

Studievägledare

Syofunktionär

Normal konkurrens

Utbildningsmäklare

Yrkesvalslärare

Yrkesvägledare

Försäljningskonsult

Marknadschef, verksamhetsnära chef

PR-chef, verksamhetsnära chef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Normal konkurrens

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Normal konkurrens

Affärsutvecklare

Auktoriserad fastighetsvärderare

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Fondkommissionär

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Normal konkurrens

Konsumentvägledare

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Normal konkurrens

Projektledare, affärsutveckling

Allmän åklagare

Länsåklagare

Försäkringsdomare

Hovrättsassessor

Hovrättsfiskal

Hovrättslagman

Hovrättsnotarie

Hovrättspresident

Hovrättsråd

Jurist, allmän domstol

Kammarrättsassessor

Kammarrättsfiskal

Kammarrättslagman

Kammarrättspresident

Kammarrättsråd

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Vattenrättsdomare

Överrättsnotarie

Affärsjurist

Arbetsrättsjurist

Familjerättsjurist

Folkrättsjurist

Försäkringsjurist

Immaterialrättsjurist

Länsassessor

Länsjurist

Länsnotarie

Rättsvårdsinspektör

Upphovsrättsjurist

Varumärkesjurist

Socialförsäkringsombud

Intendent, utställningar

Länsantikvarie

Utställningsproducent, museum

Informationsmäklare

Hälsoekonom

Omvärldsanalytiker

Ränteanalytiker

Samhällsekonom

Forskare, samhällsvetenskap

Rättssociolog

Samhällsgeograf

Forskare, rättsvetenskap

Rättsvetare

Korrekturläsare, översättare

Rättstolk

Taltjänsttolk

Teknisk översättare

Tolk, rätts

Översättare

Allmänreporter

Informationschef, verksamhetsnära chef

Korrekturläsare, bokförlag

Korrekturläsare, tidning

Läromedelsförfattare

Bildhuggare, konstnär

Bildkonstnär

Bokkonstnär

Grafiker, konstnär

Konstnär

Målare, konstnär

Porträttmålare

Textilkonstnär

Träbildhuggare, konstnär

Träskulptör

Videokonstnär

Konsertmästare

Kormästare

Stämledare

Tonsättare

Balettmästare

Premiärdansare

Glaskonstnär

Keramiker, konstnär

Keramikkonstnär

Kläddesigner

Konstvävare

Väskmodellör

Buddhistpräst

Fängelsepräst

Militärpräst

Präst, evangelisk-luthersk

Präst, grekisk-ortodox kyrka

Präst, romersk-katolsk kyrka

Präst, Svenska kyrkan

Sjukhuspräst

Sjömanspräst

Skolpräst

Studentpräst

Normal konkurrens

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Normal konkurrens

Antagningshandläggare

Normal konkurrens

Arbetsmarknadshandläggare

Normal konkurrens

Asylhandläggare

Normal konkurrens

Biståndshandläggare, SIDA

Normal konkurrens

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Normal konkurrens

Folkhälsoutvecklare

Normal konkurrens

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Normal konkurrens

Hälsoplanerare

Normal konkurrens

Jämställdhetsstrateg

Normal konkurrens

Kommunhandläggare

Normal konkurrens

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Normal konkurrens

Länshälsovårdskonsulent

Normal konkurrens

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Normal konkurrens

Näringslivskonsulent

Normal konkurrens

Näringslivskonsult

Normal konkurrens

Näringslivssekreterare

Normal konkurrens

Samhällsplanerare

Normal konkurrens

Skattehandläggare, specialistkompetens

Normal konkurrens

Skolsekreterare, handläggare

Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Normal konkurrens

Utredare, handläggare, kommun

Normal konkurrens

Utredare, handläggare, landsting

Normal konkurrens

Utredare, handläggare, staten

Normal konkurrens

Äldre- och handikappsekreterare

Normal konkurrens

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Normal konkurrens

Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.

Normal konkurrens

Länsbildningskonsulent

Familjerättssekreterare

Flyktinghandläggare

Frivårdshandläggare

Fältassistent

Fältkurator

Fältsekreterare

Handläggare, flyktingar

Integrationshandläggare

Primärvårdskurator

Ungdomssekreterare, socialtjänst

Mättekniker, fysik

Mättekniker, kemi

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Arbetsledare, anläggning

Arbetsledare, bygg och anläggning

Arbetsledare, ställningsbygge

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

CAD-ritare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Järnvägsingenjör

Mycket låg konkurrens

Kalkylator, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kalkylchef, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kalkylingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Mätningsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Mätningsledare

Mycket låg konkurrens

Mätningstekniker

Mycket låg konkurrens

Mättekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Mättekniker, termografi

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Planeringstekniker, bygg och anläggning

Produktionsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Produktionstekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Projektledare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Ritare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Utsättare

Mycket låg konkurrens

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägmästare

Mycket låg konkurrens

Vägtekniker

Anläggningsingenjör, elkraft

Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Mätingenjör, elkraft

Nätplanerare

Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Driftingenjör, värmeverk

Mättekniker, styr- o. reglerteknik

Mättekniker, verkstad

Projektledare, värme, vatten och sanitet

Stationstekniker, kärnkraftverk

Värmetekniker

Värmeverksingenjör

Gruvmätare

Kart- och mätingenjör

Lantmäteriingenjör

Mät- och kartingenjör

Mätingenjör, lantmäteri

Mätningsingenjör, karttekniskt arbete

Mättekniker, lantmäteri

Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Högskoleingenjör, textil, trä m.m.

Ingenjör, textil, trä m.m.

Konstruktör, textil, trä m.m.

Kontrollingenjör, textil, trä m.m.

Kontrolltekniker, textil, trä m.m.

Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning

Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.

Kvalitetsmätare, metallprodukter

Kvalitetstekniker, textil, trä m.m.

Mjölkmästare

Mättekniker, metallprodukter

Ostmästare

Planeringsingenjör, textil, trä m.m.

Planeringstekniker, textil, trä m.m.

Produktberedare, textil, trä m.m.

Produktionsberedare, textil, trä m.m.

Produktionsingenjör, textil, trä m.m.

Produktionsplanerare, textil, trä m.m.

Produktionstekniker, textil, trä m.m.

Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Ritare, textil, trä m.m.

Serviceingenjör, textil, trä m.m.

Smörmästare

Tegelmästare

Trätekniker

Underhållschef, textil, trä m.m.

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Konsult, nätverks

Nätverksadministratör

Nätverksansvarig

Nätverkskonstruktör

Nätverkskonsult

Nätverksoperatör, data

Nätverksspecialist

Nätverkstekniker

Webbmästare

Dokumentärfotograf

Porträttfotograf

Belysningsmästare

Filmljussättare

Ljudbiträde

Ljudläggare

Ljussättare

Sändningstekniker

Länktekniker

Nätverksoperatör, radio

Hjälpmedelsingenjör

Maskinbefäl, fartyg

Maskinbefälsassistent

Befälhavare, fartyg

Bogserbåtsbefälhavare

Fartygsbefäl

Fartygsbefälsassistent

Färjförare

Färjskeppare

Mästerlots

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Sjöräddningsledare

Flygverkmästare

Startmästare

Bygglovshandläggare

Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Handläggare, bygglov

Tillgänglighetskonsult

Arbetsmiljöhandläggare

Låg konkurrens

Baninspektör, järnväg

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, säkerhet

Låg konkurrens

Flygsäkerhetskoordinator

Låg konkurrens

Skeppsmätare

Låg konkurrens

Säkerhetsingenjör

Låg konkurrens

Säkerhetsinspektör

Låg konkurrens

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Fältkontrollant

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försökstekniker, trädgårdsodling

Försökstekniker, växtodling

Kyrkogårdsmästare

Laboratoriebiträde, frökontroll

Lantmästare

Trädgårdsingenjör

Trädgårdstekniker

Trädvårdare

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Miljöhandläggare (natur), övrig

Skogsmästare, rådgivning

Skogsplanläggare

Hjälpmedelskonsulent

Hälsoskyddsinspektör

Hälsovårdsinspektör

Miljö- och hälsoskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöhandläggare, hälsa

Miljöskyddshandläggare

Kiropraktor, hund/häst

Veterinärassistent

Sjuksköterska, äldresjukvård

Sjuksköterska, företagshälsovård

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Smärtsjuksköterska

Förskollärare

Lärare, förskola

Montessorilärare, förskola

Resurslärare, fritidspedagog

Waldorflärare, fritidshem

Waldorflärare, förskola

Bilskollärare

Danslärare, kursverksamhet

Datalärare, studiecirkel/kurs

Dramalärare

Flyglärare

Länshemslöjdskonsulent

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Lärare, trafikyrken

Musiklärare, kursverksamhet

Slöjdlärare, kursverksamhet

Trafiklärare

Trafikskollärare

Vävkonsulent

Aktiemäklare

Börsmäklare

Fondmäklare

Företagsmäklare

Institutionsmäklare

Internetbankmäklare

Kundmäklare

Obligationsmäklare

Optionsmäklare

Penningmarknadsmäklare

Räntehandlare

SAX-mäklare

Valutamäklare

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Låg konkurrens

Fritidsombud, försäkringar

Låg konkurrens

Fälttjänsteman, försäkringar

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringsförmedlare

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringskonsulent

Låg konkurrens

Försäkringsmäklare

Låg konkurrens

Försäkringsombud

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringsspecialist

Låg konkurrens

Försäkringssäljare

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Försäljare, försäkringar

Låg konkurrens

Försäljningschef, försäkringar

Låg konkurrens

Kundtjänsteman, försäkring

Låg konkurrens

Riskingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Säljare, försäkringar

Fastighetsmäklare

Fastighetsägare

Lägenhetssäljare

Vicevärd

Affärsresekonsulent

Affärsresekonsult

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Annonssäljare

Area manager, försäljning

Avdelningschef, företagsförsäljning

Datasäljare

Distriktsrepresentant, försäljning

Energisäljare

Exportförsäljare

Exportsäljare

Fältsäljare

Företagsförsäljare

Företagssäljare

Försäljare inom teknik och medicin

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, partihandel

Försäljare, representant

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Husförsäljare

Idésäljare

Innesäljare, företagssäljare

Logistiksäljare

Läkemedelskonsulent

Marknadsförare, säljare

Marknadsundersökare, säljare

Mediasäljare

Produktchef, försäljning

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Reklamsäljare

Representant, säljare

Resande säljare

Säkerhetsrådgivare, larm

Säljansvarig

Säljare, annonser

Säljare, grossist

Säljare, partihandel

Säljare, representant

Säljare, tjänster

Säljfrämjare

Säljkonsulent

Säljkoordinator

Säljledare, företag

Teknisk säljare

Teknisk säljare inom IT

Utesäljare

Beställaransvarig

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Auktionsförrättare

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Besiktningsman, försäkring

Låg konkurrens

Bilskadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Fraktskadehandläggare

Låg konkurrens

Fältskadereglerare

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Skadebesiktningsman, försäkring

Låg konkurrens

Skadeingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Skadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Skadetekniker, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Värderare

Låg konkurrens

Värderingsassistent

Låg konkurrens

Värderingsman

Banksäljare

Banktjänsteman

Kredithandläggare

Kundtjänst, bank

Lånehandläggare

Notariattjänsteman, bank

Affärskonsulent, butik

Anbudsläggare

Beställningsfaktor

Bilverkmästare

Orderadministratör, handläggare

Orderhandläggare

Prissättare

Verkmästare, bilverkstad

Befraktningsmäklare

Flygmäklare

Köp- och försäljningsmäklare

S&P-mäklare

Skeppsmäklare

Speditionshandläggare

Arbetsvägledare

Energimäklare

Litterär agent

Mässarrangör

Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag

Rollbesättare

Transportsäljare

Turnéläggare

Utställningsproducent, övrig

Administrativ chef, verksamhetsnära chef

Forskningsassistent, forskningsbiträde

Forskningsbiträde

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, socialnämnd

Handläggare, administrativ assistent

Informationsassistent, produkter eller tjänster

Nämndsekreterare

Ordförande, bostadsrättsförening

Städinspektör

Städkonsulent

Städkonsult

Hög konkurrens

Störningshandläggare, bostadsföretag

Återbetalninghandläggare

Bouppteckningsförrättare

Inskrivningshandläggare

Nämndeman

Tingsvärd

Varumärkesassistent

Låg konkurrens

Revisionsbiträde

Befälhavare, kustbevakning

Gränstullassistent

Gränstullmästare

Kustbevakningstjänsteman

Kvalitetssäkrare, Tullverket

Tulltjänsteman

Vakthavande befäl, Tullverket

Normal konkurrens

Skattehandläggare, övrig

Låg konkurrens

A-kassehandläggare

Låg konkurrens

Bidragssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringskassehandläggare

Låg konkurrens

Försäkringskassetjänsteman

Låg konkurrens

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Handläggare, arbetslöshetskassa

Låg konkurrens

Handläggare, bostadsbidrag

Låg konkurrens

Handläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Handläggare, socialbidrag

Låg konkurrens

Handläggare, soft

Låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Låg konkurrens

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Sjukkontrollant, försäkringskassa

Låg konkurrens

Socialbidragshandläggare

Låg konkurrens

Socialförsäkringstjänsteman

Låg konkurrens

Softhandläggare

Låg konkurrens

Utredare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Utredningsassistent, socialtjänsten

Alkoholhandläggare

Mycket låg konkurrens

Gränspolis

Mycket låg konkurrens

Närpolis

Mycket låg konkurrens

Personskyddsväktare, polis

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Biståndshandläggare, kommun

Hemhjälpsledare

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemtjänstinspektör

LSS-handläggare

SoL-handläggare

Äldreomsorgshandläggare

Äldreomsorgsinspektör

Äldrepedagog

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Fallskärmsinstruktör

Golftränare, friskvård

Hälsocoach

Hälsoinformatör

Hälsopedagog

Hälsorådgivare

Hälsostrateg

Hälsoupplysare

Idrottstränare, motion

Klätterinstruktör, friskvård

Lägerledare

Pensionärskonsulent

Personlig tränare, friskvård

Ridlärare

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Affärsdekoratör

Dekoratör, affär

Dekoratör, utställning

Färgkonsult, inredning

Konsult, färg

Mässdekoratör

Föreläsare

Inläsare

Nyhetsuppläsare

Programvärd

Talboksinläsare

Taltidningsinläsare

Tidningsinläsare

Ackompanjatör, populärmusik

Arrangör, populärmusik

Artist, populärmusik

Gitarrist, populärmusik

Kapellmästare

Kompositör, populärmusik

Körsångare, populärmusik

Musiker, populärmusik

Orkesterledare, populärmusik

Pianist, populärmusik

Populärmusiker

Populärsångare

Sångare, populärmusik

Trumslagare, populärmusik

Svärdslukare

Trapetskonstnär

Badmintontränare

Baskettränare

Bilförare, tävling

Bordtennistränare

Boxningstränare

Brottningstränare

Distriktstränare

Fotbollstränare

Friidrottstränare

Förbundstränare

Galopptränare

Golftränare

Gymnastiktränare

Hästdressör

Hästtränare

Hästutbildare, ospec

Idrottstränare

Innebandytränare

Ishockeytränare

Judotränare

Kanottränare

Klubbtränare

Klätterinstruktör

Konståkningstränare

Mc-förare, tävling

Motorcykelförare, tävling

Simtränare

Skidtränare

Snowboardtränare

Tekniskt biträde, travbana

Tennistränare

Travfunktionär

Travtränare

Tränare, idrott

Träningsinstruktör

Träningsledare

Tävlingsryttare

Vattenpolotränare

Kostymmästare

Orkestervaktmästare

Påklädare

Scenmästare

Sändningsledare, TV

Tablåläggare, TV

Frälsningsofficer

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Missionär

Mormonpräst

Officer, frälsningsarmén

Präst, frikyrkoförsamling

Mycket låg konkurrens

Läkarsekreterare

Låg konkurrens

Ackordsuträknare

Låg konkurrens

Avlöningsuträknare

Låg konkurrens

Löneförrättare

Låg konkurrens

Lönehandläggare

Mäklarassistent, värdepapper

Hög konkurrens

Reskontrahandläggare

Förrådsmästare

Lagerchef, verksamhetsnära chef

Lagermästare

Leveranschef, verksamhetsnära chef

Logistikbiträde

Logistikchef, verksamhetsnära chef

Materialmästare

Verktygsutlämnare

Expeditionsföreståndare, järnväg

Fjärrtågklarerare

Fraktassistent, väg

Funktionsledare, järnvägstrafik

Färdtjänstsamordnare

Godsvårdare, järnväg

Gästhamnsuppbördsman

Hamnbetjänt

Hamnvärd

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Stationsföreståndare, järnväg

Stationsföreståndare, vägtrafik

Terminalchef, vägtransport

Trafikbefäl, järnväg

Trafikförman, vägtrafik

Trafikledare, vägtrafik

Trafikmästare, tåg

Trafikmästare, vägtrafik

Trafikplanerare, järnväg

Tulldeklarationshandläggare

Tågklarerarbiträde

Vägtrafikledare

Vägtransportledare

Värd, hamn

Arkeologbiträde

Arkivbiträde

Biblioteksbiträde

Läromedelsassistent

Hög konkurrens

Administratör, allmänkontorist

Hög konkurrens

Allmänkontorist

Hög konkurrens

Bemanningsassistent, schemaläggare

Beställningskontorist

Fastighetsmäklarassistent

Hög konkurrens

Folkbokföringshandläggare

Fältintervjuare

Hög konkurrens

Försäkringsassistent

Försäkringsmäklarassistent

Försäljningsadministratör

Försäljningsassistent

Försäljningssekreterare

Garantihandläggare

Hög konkurrens

Kanslibiträde

Hög konkurrens

Kontorsbiträde, maskinskrivare

Hög konkurrens

Lägenhetsförmedlare

Hög konkurrens

Lägenhetsuthyrare

Mäklarassistent, fastigheter

Mäklarassistent, försäkringar

Reklamationshandläggare

Rösträknare

Säljassistent

Säljsekreterare

Säljsupporter

Affärskassör

Affärskassörska

Biljettförsäljare

Butiksbiträde, kassa

Försäljare, biljett

Kassabiträde, butik, restaurang m.m.

Lottförsäljare

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Resesäljare, biljettförsäljare

Säljare, biljetter

Kassabiträde, bank, post

Postbiträde

Valutaförsäljare

Valutasäljare

Bingofunktionär

Bingovärd

Oddsättare

Spelhallsfunktionär

Inkassohandläggare

Skuldsaneringshandläggare

Stämningsman

Affärsresesäljare

Bokningstjänsteman, resebyrå

Charterresesäljare

Flygreseförsäljare

Försäljare, resor

Privatresesäljare

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, säljare

Reseförsäljare, resebyrå

Resehandläggare

Resesäljare, resebyrå

Säljare, resebyrå

Säljledare, resebyrå

Turistbyråtjänsteman

Campingvärd

Hotellvärd

Informatör, upplysningstjänst

Konferensvärd

Kursvärd

Mässvärd

Hög konkurrens

Sjukhusvärd

Hög konkurrens

Sporthallsvärd

Hög konkurrens

Studiovärd

Stugvärd

Hög konkurrens

Utställningsvärd

Vandrarhemsvärd

Värd, camping

Hög konkurrens

Värd, sporthall

Hög konkurrens

Värd, studio

Hög konkurrens

Växelreceptionist

Hög konkurrens

Beställningsoperatör

Kommunikatör, kundtjänst callcenter

Kundtjänstbiträde, callcenter

Telekommunikatör, kundtjänst callcenter

Hög konkurrens

Växeltelefonist

Markvärdinna

Spärrexpeditör

Spärrvakt

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Båtvärd

Flygvärd

Flygvärdinna

Bussvärd

Färdbeviskontrollant

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Järnvägskonduktör

Konduktör, järnväg

Trafikvärd, T-bana

Tågbefälhavare

Tågmästarbiträde

Tågmästare

Tågvärd

Färdledare

Museivärd

Turistvärd

Äventyrsguide

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Pensionatsvärd

Kallskänka

Köksmästare

Barmästare

Hovmästare

Barnhemsbiträde

Fritidshemsbiträde

Hemspråkstränare

Lekbiträde

Lärarassistent

Modersmålstränare

Resurslärare, elevassistent förskola

Resurslärare, elevassistent skola

Skolvärd

Värd, skola

Arbetsterapibiträde

Fysioterapibiträde

Mottagningsbiträde

Operationsbiträde

Röntgenbiträde

Sjukgymnastbiträde

Sjukvårdsbiträde

Terapibiträde

Träningslärare, rörelseträning

Undersköterska, vårdinrättning

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Vakbiträde

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldreboende

Avlastningsförälder

Familjehemsförälder

Familjehemsvärd

Fosterförälder

Habiliterare, vårdbiträde

Habiliteringsassistent, vårdbiträde

Hemsjukvårdare, vårdbiträde

Hemtjänstassistent, vårdare

Hemtjänstbiträde

Hemtjänstpersonal, undersköterska

Hemtjänstpersonal, vårdbiträde

Hemtjänstvårdare

Hemtjänstvårdbiträde

Hemvårdsbiträde

Servicebiträde, vård

Stödförälder

Sysselsättningshandledare

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Vårdare, äldre

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, äldre

Boendebiträde

Handledare, personer med funktionsnedsättning

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Käkkirurgitandsköterska

Apoteksbiträde

Hästmassör

Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium

Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium

Laboratoriebiträde, sjukhus

Obduktionsbiträde

Pensionärsvärd

Sterilbiträde

Tandvårdsbiträde

Badbiträde

Badmästare

Bassängvakt

Borgerlig vigselförrättare

Krematoriebiträde

Krematoriemästare

Krematorievaktmästare

Klubbvärd

Klubbvärdinna

Viktväktarkonsulent

Normal konkurrens

Besiktningsbrandmästare

Normal konkurrens

Brandbefäl

Normal konkurrens

Brandmästare

Normal konkurrens

Planeringsbrandmästare

Normal konkurrens

Räddningsdykare

Normal konkurrens

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Låg konkurrens

Ambassadväktare

Låg konkurrens

Bevakningsman, väktare

Låg konkurrens

Båtväktare

Låg konkurrens

Entrévärd

Låg konkurrens

Gränskontrollant

Låg konkurrens

Hundförare, väktare

Parkeringsvärd

Låg konkurrens

Personskyddsväktare, övrig

Låg konkurrens

Receptionsväktare

Låg konkurrens

Slottsväbel

Låg konkurrens

Stationär väktare

Låg konkurrens

Säkerhetskontrollant, flygplats

Låg konkurrens

Säkerhetsvakt, flygplats

Låg konkurrens

Väktare

Låg konkurrens

Värd, entré

Låg konkurrens

Värdetransportör

Bevakningsman, järnväg

Fjällräddare

Konstnärsmodell

Mannekäng

Affärsbiträde, dagligvaror

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Affärsinnehavare (dagligvaror), säljande

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Butiksbiträde, dagligvaror

Butikschef (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande

Butikssäljare, dagligvaror

Butikssäljare, kosmetika

Butikssäljare, livsmedelsaffär

Butikssäljare, pappersvaror

Butikssäljare, Systembolaget

Butikssäljare, tobaksvaror m.m.

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Charkuterist, försäljning livsmedel

Delikatessbiträde

Fiskförsäljare

Fiskmästare, fiskhandlare

Färskvaruchef

Försäljare, Hemglass

Försäljare, pressbyrå

Livsmedelsbiträde

Stormarknadsbiträde

Affärsbiträde, fackhandel

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Affärsinnehavare (fackhandel), säljande

Antikvariatsbiträde

Bokhandelsbiträde

Bokhandelsmedhjälpare

Butiksbiträde, fackhandel

Butikschef (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksinnehavare (fackhandel), säljande

Butikssäljare, blommor m.m

Butikssäljare, böcker

Butikssäljare, el, tele, elektronik

Butikssäljare, fackhandel

Butikssäljare, fotoartiklar

Butikssäljare, färghandel

Butikssäljare, musikaffär

Butikssäljare, sport, leksaker

Butikssäljare, textil, sko, läder

Butikssäljare, ur, optik, guldvaror

Butikssäljare, zoologisk affär

Floristbiträde

Fotobiträde, butik

Fotoförsäljare

Fotosäljare

Frimärkshandlare

Färghandelsbiträde

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, fackhandel

Försäljare, kläder

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Försäljare, möbler, husgeråd

Försäljare, ospec detaljhandel

Försäljare, proffsmarknad

Försäljare, yrkesbutik

Juvelerarbiträde

Järnhandelsbiträde

Järnhandlare

Klädförsäljare

Möbelförsäljare

Optikerbiträde

Skoförsäljare

Cafébiträde

Cafeteriabiträde

Cafévärd

Kafébiträde

Kafeteriabiträde

Kaféägare

Konditoribiträde

Affärsbiträde, spelbutik

Försäljare, kiosk

Kioskbiträde

Kioskförsäljare

Kioskägare

Bensinmacksbiträde

Bensinstationsbiträde

Mackbiträde

Servicebiträde, bensinstation

Bilförsäljare

Båtförsäljare

Försäljare, bil

Försäljare, båt

Husvagnsförsäljare

Lastbilssäljare

Säljare, bil, båt, husvagn

Abonnemangsförsäljare

Affärsbiträde, videobutik

Callcenterpersonal, försäljning

Försäljare, telefon

Hemförsäljare

Hempartyförsäljare

Innesäljare, kommunikatör, telefonförsäljning

Internetförsäljare

Kläduthyrare

Kommunikatör, telefonförsäljning

Kundtjänstbiträde, butik

Medlemsvärvare, callcenter

Medlemsvärvare, face to face

Postorderförsäljare

Solarievärd

Telefonförsäljare

Telefonsäljare

Telekommunikatör, försäljning callcenter

Telesäljare

Arrendator, blandade växtslag

Arrendator, växtodling

Avbytare, blandade växter

Bonde, blandade växtslag

Bonde, växtodling

Bärodlare

Gårdsmästare, blandade växtslag

Gårdsmästare, växtodling

Hemmansägare, blandade växtslag

Hemmansägare, växtodling

Jordbrukare, blandade växtslag

Jordbrukare, växtodling

Lantbrukare, blandade växtslag

Lantbrukare, växtodling

Rättare, blandade växtslag

Rättare, växtodling

Växtodlare, blandade växtslag

Växtodlare, jordbruksväxter

Förädlingsarbetare, trädgård

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Plantskolechef, färre än 5 anställda

Plantskoleägare, färre än 5 anställda

Prydnadsväxtodlare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Växthusarbetare

Anläggare, trädgård

Anläggningsarbetare, trädgård

Kyrkogårdsvaktmästare

Miljövärd

Parkanläggare

Parkmästare

Trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggningsarbetare

Trädgårdsassistent

Trädgårdsmästare, anläggning

Vaktmästare, kyrkogård

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Hästskötare

Hästuppfödare

Hästvårdare

Skötare, häst

Travhästuppfödare

Djuruppfödare, fjäderfä

Fjäderfäskötare

Fjäderfäuppfödare

Hönseriägare

Kläckeriarbetare

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Husdjursassistent, sällskapsdjur

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

Renägare

Uppfödare, sällskapsdjur

Gårdsmästare, blandad drift

Hemmansägare, blandad drift

Lantbruksrättare, blandad drift

Rättare, blandad drift

Växtodlare, blandad drift

Kontrollmätare, virke

Mätbiträde, skogsbruk

Mätningschef, virkesmätning

Skogsbefäl

Skogsrättare

Timmermätare

Trädfällare

Virkesmätare

Yrkesjägare

Bergförstärkare

Bergsprängare

Jetbrännare, stenbrott

Schaktsänkare

Skjutare, bergsprängning

Tunnelsprängare

Blästrare, fasadarbeten

Mycket låg konkurrens

Kakelsättare

Mycket låg konkurrens

Klinkerläggare

Mycket låg konkurrens

Mosaikläggare

Mycket låg konkurrens

Murarmästare

Mycket låg konkurrens

Plattsättare

Skorstenstätare

Mycket låg konkurrens

Armerare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Betongarbetare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Byggnadsträarbetare

Båtbyggare, trä

Packmästare, manuell

Skrovbyggare, trä

Träarbetare, snickare

Utställningstekniker

Verkmästare, bygg

Väggmontör

Mycket låg konkurrens

Anläggare, markarbeten, VA m.m.

Mycket låg konkurrens

Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.

Mycket låg konkurrens

Asfaltarbetare, asfaltläggning

Mycket låg konkurrens

Asfaltläggare

Mycket låg konkurrens

Banarbetare, järnväg

Mycket låg konkurrens

Beläggningsarbetare

Mycket låg konkurrens

Fjärrvärmerörläggare

Mycket låg konkurrens

Järnvägsreparatör

Mycket låg konkurrens

Markanläggningsarbetare

Mycket låg konkurrens

Plattläggare

Mycket låg konkurrens

Räckesmontör

Mycket låg konkurrens

Rörläggare

Mycket låg konkurrens

Spårläggare, järnväg

Mycket låg konkurrens

Stensättare

Mycket låg konkurrens

VA-rörläggare

Mycket låg konkurrens

Vägarbetare

Mycket låg konkurrens

Vägmålare

Montör, tält, läktare

Mycket låg konkurrens

Ställningsbyggare

Mycket låg konkurrens

Ställningsmontör

Mycket låg konkurrens

Pappläggare

Mycket låg konkurrens

Takläggare

Mycket låg konkurrens

Taktäckare

Mycket låg konkurrens

Vasstaksläggare

Mycket låg konkurrens

Golvläggare

Mycket låg konkurrens

Mattläggare

Mycket låg konkurrens

Parkettläggare

Glasmästare

Glasmästeriarbetare

Vagnsglasmästare

Mycket låg konkurrens

Fläktmontör, installation

Mycket låg konkurrens

Gasmätareuppsättare

Mycket låg konkurrens

Kyl & Värmepumpmontör

Mycket låg konkurrens

Kyl & Värmepumptekniker

Mycket låg konkurrens

Rörnätsmontör

Mycket låg konkurrens

Vattenmätareuppsättare

Mycket låg konkurrens

Värmemontör

Mycket låg konkurrens

Värmepumpsmontör

Verkmästare, el

Badvaktmästare

Besiktningsman, lägenhet

Fastighetsvärd

Idrottsplatsvaktmästare

Kapellvaktmästare

Kundvärd, bostadsföretag

Kvartersvärd

Kyrkvaktmästare

Skolvaktmästare

Sporthallsvaktmästare

Tillsynsman, fritidsanläggning

Vaktmästare, bad

Vaktmästare, fastighetsskötare

Vaktmästare, idrottsplats

Vaktmästare, kyrka

Vaktmästare, skola

Vaktmästare, sporthall

Värmeskötare, fastighet

Montör, klätterväggar

Låg konkurrens

Målarmästare

Brännare, lack, emalj

Emaljbrännare

Lackbrännare

Blästrare, fasadrengöring

Blästrare, fukt

Fasadtvättare

Fuktblästrare

Kärnkraftsanerare

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejarverkmästare

Gjutmästare

Kärnmakare, hantverk

Brännare, svetsning

Gasskärare

Maskinbrännare

Skärare, svets

Plåthopsättare

Järnkonstruktionsmontör

Anläggningsdykare

Bärgningsdykare

Dykarbiträde

Kättingsmed

Räcksmed

Skäggare

Sänksmed

Brättmakare, metall

Bänkarbetare

Automatställare

Hyvelställare

Maskinställare, verktygsmaskiner

Ställare, metall

Uppsättare, verktygsmaskiner

Verktygsställare

Verktygsuppsättare

Skärpslipare

Skärslipare

Smärglare

Verktygsskärpare

Ämnesavsynare, stål, metall

Grävmaskinsreparatör

Maskinreparatör, lantbruks- o. anläggningsmaskiner

Reservdelsbiträde

Reservdelsförsäljare

Verkstadsägare, bilreparationer

Färdmekaniker, flyg

Maskinuppsättare

Signalmästare

Signaltekniker, järnväg

Televäxelmontör

Kabelläggare

Linjemästare, elkraft

Linjemästare, tele

Ställverksmontör

Finmekaniker, hopsättare

Hjälpmedelstekniker

Låssmedsmästare

Mätarjusterare

Pjäsmekaniker

Reparatör, sjukhussängar

Servicetekniker, handikapphjälpmedel

Servicetekniker, sjukhussängar

Tandteknikerbiträde

Orgelstämmare

Pianostämmare

Stränginstrumentmakare

Gravör, ädelmetall

Ädelmetalltryckare

Ädelstensslipare

Hänklare

Glasskärare, glasbruk

Hyttbiträde, glashytta

Hyttmästare, glasbruk

Inbärare, glasbruk

Skärare, glasbruk

Blästrare, glas

Färgtryckspåläggare, porslin

Porslinsstämplare

Stämpelgravör

Handvävare

Konsthantverkare, textil/läder

Konsthantverkare, trä

Slöjdare, trä

Träslöjdare

Träsnidare

Täckstickare

Vävare, hantverk

Annonssättare

Bildskärmssättare

Blysättare, tryckeri

Fotosättare

Färgkopist

Grafiker, sättare

Handsättare

Maskinsättare

Sätterifaktor

Typograf, sättare

Korvmästare

Köttmästare

Slaktmästare

Styckmästare

Tarmförädlare

Tarmförädlingsarbetare

Avsynare, träprodukter

Betsare, trä

Bildhuggare, trä

Bonare, trä

Bänksnickare

Förgyllare, trä

Modellmakare, trä

Polerare, trä

Träbildhuggare, snickeri

Träförgyllare

Ytbehandlare, trä, hantverk

Damskräddare

Herrskräddare

Klänningssömmerska

Måttskräddare

Skräddare

Ändringsskräddare

Körsnär

Pälsmodellör

Pälssömmerska

Skärare, pälsvaror

Måttskärare

Schablonskärare

Tillskärare, skinnkläder

Tillskärare, tygkonfektion

Tygläggare

Lampskärmssömmerska

Sömmare, bilklädsel

Sömmare, tält

Tältsömmare

Gardinuppsättare

Tillskärare, möbler

Efterbehandlare, läder

Garvarmästare

Läderfärgare

Pälsskinnberedare

Skinnfärgare

Spaltmästare, garveri

Malmförädlingsarbetare

Malmskrädare

Operatör, malmförädling, stenkross

Skrädare, malm

Borrare, bergvärme

Kärnborrare

Hyttarbetare, järnbruk

Hyttmästare, stål- och järnverk

Hyttskötare, järnbruk

Processoperatör, kopparsmältverk

Processoperatör, ädelmetallverk

Reglerare, järnmetallverk

Sinterbrännare

Skrotvägare, stålverk

Skänkskötare

Smältare, elektrostålugn

Smältare, kaldoverk

Smältare, processoperatör

Smältare, stålverk

Smältraffinerare

Stränggjutare, stålverk

Ugnsskötare, järnsvampverk

Uppsättare, masugn

Inläggare, valsverk

Ställare, valsverk

Värmare, valsverk

Härdare, metall

Härderiarbetare

Processoperatör, värmebehandling

Svalbäddsskötare

Sätthärdare

Uppläggare, värmebehandling

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Härvlare, metall

Skivställare

Spikställare

Strängpressare, metall

Kärnmakare, maskin

Maskinkärnmakare

Brännare, glas, keramik, tegel

Glashärdare

Glassmältare

Maskinställare, glastillverkning

Mängberedare

Smältare, glas

Smärgelduksarbetare

Tegelbrännare, ugnsskötare

Ugnsuppsättare, keramik

Ugnsuppsättare, tegelbruk

Värmare, glas

Vävare, glasfibertillverkning

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Hyvelmästare

Kapare, trä

Paketläggare, virkeshantering

Slipare, träsliperi

Sågmästare, sågverk

Timmerräknare

Torkskötare, trä

Träarbetare, sågverk

Virkesmärkare

Virkesutlämnare, brädgård

Avsynare, träfiberindustri

Bandsågare, träfiberskivor

Fiberskivehärdare

Formpressare, skiktträ

Limberedare, träfiberindustri

Maskinförare, träfiberskivor

Pressare, träfiber

Processoperatör, träfiberindustri

Skiktträarbetare

Sorterare, träfiberindustri

Stansare, skiktträ

Träfiberskivearbetare

Träindustriarbetare, träfiber

Sodabrännare

Arkskärare

Glättare, papper

Hjälpare, pappersindustri

Mäldberedare

Pappersmästare

Pappersräknare

Skärare, papper

Färgblandare

Färgbrytare

Färgkokare

Färgrivare

Färgtappare

Kokmästare, kemiteknik

Processoperatör, läkemedel

Verkmästare, kemiteknik

Driftledare, värmeverk m.m.

Driftmaskinist, kärnkraftverk

Driftmaskinist, solenergianläggning

Driftmaskinist, värmeverk

Drifttekniker, förbränningsstation

Drifttekniker, värmeverk

Eldare, kraft- och värmeanläggn

Frysmaskinist, anläggning

Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning

Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk

Maskinist, kyl- och frysanläggning

Processtekniker, värmeverk, m.m.

Värmeverksmaskinist

Brännsvetsare

Bänkborrare

CNC-fräsare, metall

Fjäderspinnare

Fräsare, metall

Gängfräsare

Kuggfräsare

Metallduksvävare

Metallfräsare

NC-fräsare, metall

Planfräsare

Plåtskärare

Präglare, metall

Svetsare, bränn

Sänkgnistare

Universalfräsare

Verktygsfräsare

Asfaltarbetare, asfaltframställning

Asfaltmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Brännare, cement

Cementbrännare

Formsättare

Kalkbrännare

Lättbetongarbetare

Blandarskötare, läkemedel

Dragist, läkemedelsindustri

Läkemedelsarbetare

Maskinoperatör, läkemedelsindustri

Tablettekniker, läkemedelsindustri

Tablettoperatör, läkemedelsindustri

Tvättmedelsarbetare

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri

Maskinoperatör, sprängämnen

Sprängämnesarbetare

Blästrare, metall

Pläterare

Sandblästrare, metall

Fotolaboratoriebiträde

Kopieringsbiträde

Kopist, ritbiträde

Laboratoriebiträde, fotolaboratorium

Ritbiträde

Koksbrännare

Mesabrännare

Tjärkokare

Däckbyggare

Stämpelarbetare, gummistämplar

Tillskärare, gummi

Fogskärare, plast

Formsprutställare

Härdare, plast

Plasthärdare

Strängsprutare, plast

Ställare, plast

Uppläggare, plast

Borrare, trä

CNC-operatör, trä

Fanerskärare

Fräsare, trä

Hyvlare, trä

Maskinoperatör, trävaruindustri

Maskinoperatör, träytebehandling

Maskinpassare, träindustri

NC-fräsare, trä

NC-operatör, trä

Planhyvlare, trä

Putsare, trä

Spikare, trähustillverkning

Svarvare, trä

Träarbetare, maskinsnickare

Träarbetare, tillverkning lastpallar

Träindustriarbetare, trävaror

Trämaskinskötare

Trämaskinställare

Träsvarvare

Tändsticksfabriksarbetare

Ytbehandlare, trä, maskin

Färgblandare, tryckeri

Pressbiträde

Pappersskärare, bokbinderi

Pärmgörare

Skärare, bokbinderi

Skärare, pappersvaruindustri

Ställare, pappersvaruindustri

Säckmaskinskötare

Blandmaskinställare, garnberedning

Linhäcklare

Spinnmaskinställare

Sträckmaskinskötare

Textilmaskinställare, garnberedning

Arbetsledare, vävning och stickning

Bandvävare

Maskinoperatör, textilindustri, vävning och stickning

Maskinoperatör, vävning och stickning

Maskinställare, textil

Maskinvävare

Mönstersättare

Stickmaskinställare

Textilmaskinställare, vävning o. stickning

Vävare, maskin

Vävlagare

Vävmaskinställare

Arbetsledare, textilfärgning

Färgblandare, textil

Garnfärgare

Garntvättare

Kemtvättare

Maskinoperatör, blekning, färgning o. tvättning

Maskinoperatör, textilindustri, blekning, färgning, tvättning

Maskinoperatör, tvätteri

Maskintvättare

Mattvättare

Möbeltvättare

Pressare, kläder

Textilfärgare

Textiltvättare

Tvättare

Tvättbiträde

Tvätteriarbetare

Tvättmaskinist

Tvättmaskinskötare

Tvättmästare

Tvättvärd

Våttvättare

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävplysare

Avsynare, lädervaror

Bottenläderstansare

Etuimakare, läder

Klackläderstansare

Lädersömmare

Lädervaruarbetare

Maskinoperatör, textilindustri, skor, väskor m.m.

Ovanläderskärare

Skärare, skor

Sulskärflare

Tillskärare, lädervaror

Tillskärare, skor

Väskmakare

Väskmontör

Väsksömmare

Maskinskärare, textil

Nättillverkare

Tillskärare, maskinoperatör, textil

Filéskärare

Färdigmatlagare

Rökerimästare

Oljepressare, oljeväxter

Ärtsorterare

Skärmaskinist, sockerindustri

Bryggmästare

Bränneriarbetare

Brännmästare

Brännvinsbrännare

Jäskällararbetare

Jästberedare

Läskedrycksberedare

Ättiksberedare

Montör, scooter (hopsättning, ej tillverkn.)

Växellådsmontör

Hopsättare, elkraft

Hopsättare, el-tele

Däckbytare

Däckdubbare

Däckmontör

Däckreparatör

Däckserviceman

Fläktmontör, tillverkning

Hopsättare, metall

Hopsättare, plast

Seriehopsättare, metall

Hopsättare, snickeri

Hopsättare, trä

Montör, träprodukter

Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning

Exportpackmästare

Malmvägare

Maskinoperatör, fiberväv

Packmästare, maskin

Postare, försändelser

Säckfyllare

Lokbiträde

Rälsbussförare

Växlingslokförare

Järnvägsexpeditör, bangård

Trafikförman, järnväg

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Distributör, källvatten

Färdbilsförare

Färdtjänstförare

Färdtjänstbussförare

Bilbärgare

Fjärrbilsförare

Liftdumper- och lastväxlarförare

Utkörare, försäljning

Grävmaskinförare, skogsbruk

Mycket låg konkurrens

Anläggare, maskinförare

Mycket låg konkurrens

Anläggningsarbetare, maskinförare

Mycket låg konkurrens

Anläggningsmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Beläggningsmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Grävlastarförare, anläggning

Mycket låg konkurrens

Grävmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Grävmaskinist

Mycket låg konkurrens

Maskinförare, anläggning

Mycket låg konkurrens

Maskinförare, täckdikning

Mycket låg konkurrens

Maskinist, gräv

Mycket låg konkurrens

Teleskoptruckförare, anläggning

Mycket låg konkurrens

Väghyvelförare

Mycket låg konkurrens

Väghyvelmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Vägmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Vältförare

Färjvakt

Liftbiträde

Liftvärd

Däcksman

Lättmatros

Skansman, järnvägsfärja

Hembiträde

Hemhjälp

Städhjälp

Busstädare

Byggnadsstädare

Byggstädare

Fabriksstädare

Fartygsstädare

Fastighetsstädare

Flygplansstädare

Hotellstädare

Hygientekniker, städning

Hyttstädare

Hyttvärd

Industristädare

Instruktionsstädare

Kontorsstädare

Lokalstädare

Rumsstäderska, hotell

Sanitetstekniker, städning

Servicetekniker, städning

Sjukhusstädare

Städinstruktör

Städledare

Städtekniker

Trappstädare

Tågstädare

Vagnsstädare

Överstädare

Barbiträde

Bespisningsbiträde

Buffébiträde

Cateringassistent, ekonomibiträde

Cateringvärd, servitör

Ekonomibiträde, fartyg

Ekonomibiträde, storhushåll

Frukostbiträde

Frukostvärd

Gatuköksbiträde

Grillbiträde

Kallskänksbiträde

Kockbiträde

Korvförsäljare

Köksbiträde

Lunchrumsbiträde

Marketenteribiträde

Matsalsbiträde

Matsalsvärd

Mässkalle

Pentrybiträde

Restaurangbiträde

Serveringsbiträde

Skolköksbiträde

Skolmåltidsbiträde

Spisbiträde

Affischbärare

Affischuppsättare

Tidningsförsäljare, lösnummer

Tidningsutbärare

Attraktionsvärd

Auktionsbiträde

Auktionsmedhjälpare

Auktionsvaktmästare

Bagagevaktmästare

Biblioteksvaktmästare

Biografvaktmästare

Foajévaktmästare

Församlingsvärd

Garderobiär

Garderobsvaktmästare

Garderobsvärd

Hotellvaktmästare

Institutionstekniker, vaktmästare

Kontorsvaktmästare

Kyrkvärd

Likbärare

Museivaktmästare

Publikvärd

Rockvaktmästare

Sjukhusvaktmästare

Tamburvaktmästare

Teatervaktmästare

Vaktmästare, biograf, teater

Vaktmästare, kontor

Vaktmästare, museum

Vaktmästare, sjukhus

Elmätaravläsare