Lunds Universitet
1281 Lund
Skåne län
Lediga jobb i Lund ❭❭

Professor i missionsvetenskap med ekumenik

Publicerad: 2022-06-23 | Sista ansökningsdag: 2022-10-15 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~49 500 kr | Anställningsform: Heltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Arbetsuppgifter
- Ansvara för utvecklingen av undervisning, forskarutbildning och forskning i ämnet missionsvetenskap med ekumenik.

Häri ingår: (1) egen forskning, (2) forskningsinitiering och forskningsledning, inklusive utarbetande av ansökningar om externa medel, (3) ledning av forskarseminariet och handledning av doktorander, (4) undervisning och kursutveckling på alla nivåer samt (5) administrativa uppgifter.
- Professorn ska också samverka med kollegor från andra discipliner vid CTR och särskilt med kollegorna i kyrkohistoria och praktisk teologi inom ämnesområdet kyrko- och missionsstudier, aktivt bidra till internationaliseringen av undervisning och forskning vid CTR samt vid behov kunna åta sig akademiska ledningsuppdrag.

Det är angeläget att tjänsteinnehavaren aktivt närvarar i institutionsmiljön och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. Samtidigt är missionsvetenskap med ekumenik ett internationellt präglat ämne vilket innebär att ett avsevärt antal resor ingår i tjänsten.

Krav för behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Ytterligare krav för anställning är:
- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. Om den som tillträder anställningen inte behärskar svenska/annat skandinaviskt språk i tillräcklig grad för undervisning och kommunikation på arbetsplatsen upprättas en kompetensutvecklingsplan som preciserar hur den anställde ska kunna inhämta nödvändiga kunskaper och färdigheter i svenska inom en angiven tidsram. Planen utarbetas i samråd mellan anställd och närmaste chef.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

- Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Den internationella meriteringen bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom: - omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
- internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
- dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
- dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
- dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
- ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.

- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. - Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.

- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
verksamhet.
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. - Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.


Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande i fallande ordning
- erfarenhet av forskning om både historiska och nutida möten mellan kristendom och andra religioner samt dialogen mellan dem, såväl i en europeisk kontext som på andra kontinenter,
- erfarenhet av att ha initierat och utarbetat strategiskt angelägna forskningsansökningar och erhållit externa forskningsanslag,
- erfarenhet av ämnesövergripande samverkan inom undervisning och forskning,
- erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer och med internationalisering inom högre utbildning och forskning,
- goda ämnesrelevanta språkkunskaper utöver engelska,
- erfarenhet av att ha arbetat med högre utbildning och forskning vid institution utanför Europa och Nordamerika,
- erfarenhet av ekumenisk verksamhet och religionsdialog. 

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Ansök nu Ansök nu