Lunds Universitet
1281 Lund
Skåne län

Lediga jobb i Lund ❭❭

Universitetslektor i molekylär imaging

Publicerad: 2020-05-29 | Sista ansökningsdag: 2020-06-12 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Heltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund.

Arbetsuppgifter
Synkrotronljusanläggningen MAX IV och neutronanläggningen ESS är två stora forskningsanläggningar i Lund. I arbetsuppgifterna ingår att knyta verksamheten vid dessa anläggningar till prekliniskt och/eller kliniskt orienterad forskning vid Medicinska Fakulteten. Innehavaren förväntas aktivt interagera med forskare vid Medicinska Fakulteten och på MAX IV och/eller ESS med målet att etablera synkrotron- och/eller neutronbaserade avbildningstekniker och utveckla samarbete med andra universitetsenheter och andra statliga och privata organisationer som är involverade i denna typ av forskning.

Tjänsten kan innebära att man regelbundet arbetar vid internationella anläggningar. Därutöver förväntas innehavaren delta inom fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning). Om särskilda skäl finns, t.ex när den sökande i sin tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås. 

Bedömningsgrunder                                                           
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare.

Den sökande skall ha kompetens att utforma och driva medicinska studier som utnyttjar tekniken i forskningsanläggningar såsom MAX Iv och/eller ESS. Sökanden skall därför ha erfarenhet att utföra experimentella studier på liknande anläggningar.

Den sökande ska ha mycket god samarbetsförmåga och dokumenterad skicklighet i att skapa/utveckla vetenskapliga nätverk.

Forskningsanslag erhållna som huvudsökande i nationell och internationell konkurrens är meriterande.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad-och forskarutbildningsnivå. Meriterande är dokumenterad förmåga att handleda doktorander till disputation.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap samt visa förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Den sökandes vetenskapliga utvecklingspotential kommer att vägas in i bedömningen.

Den som anställs ska behärska det svenska språket inom en treårsperiod för att kunna undervisa på grundutbildningsnivå samt delta i universitetets administrativa arbete och olika organ.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: http://www.med.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

dekanus Erik Renström tel: +46-46-222 80 84 e-post: https://lu.varbi.com/center/tool/position/310901/edit/tab:2/checklist:Universitetslektor/[email protected]

prefekt Madeleine Durbeej Hjalt tel: +46 73 640 72 63 

https://lu.varbi.com/center/tool/position/310901/edit/tab:2/checklist:Universitetslektor/[email protected]

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:

rekryteringshandläggare Eva Nilsson tel: +46 46 222 17 89 [email protected]

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-06-12.

Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Ansök nu