Karlstads Universitet
1780 Karlstad
Värmlands län

Lediga jobb i Karlstad ❭❭

Universitetslektor i omvårdnad (klinisk)

Publicerad: 2020-05-28 | Sista ansökningsdag: 2020-08-31 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Heltid

Institutionen för hälsovetenskaper


Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns som omfattas av ämnena Omvårdnad, Oral hälsa, Folkhälsovetenskap och Medicinsk vetenskap.

Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra:

Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vi söker nu en klinisk lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet med placering på universitetet och i Region Värmland.

Beskrivning
Anställningen som universitetslektor i omvårdnad omfattas av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning inom omvårdnad, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är tidsfördelad motsvarande 40 % klinisk forskning, 30 % klinisk verksamhet 30 % utbildning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt bedriva klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter, bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingå i ledningsgrupp och delta i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som universitetslektor vid Karlstads universitet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde och uppvisad pedagogisk skicklighet. Alternativt motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För att verka som klinisk lektor i omvårdnad är du dessutom legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med god klinisk erfarenhet. Därtill krävs goda kunskaper i det svenska språket för att sakligt kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning/länk/ samt Högskoleförordningen 4 kap § 4).

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga, pedagogiska samt kliniska kompetens och förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Den kliniska kompetensen bedöms utifrån dokumenterad erfarenhet och förmåga av relevans för verksamheten i förhållande till den sökandes önskade kliniska placering. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, patienter och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare. Vikt läggs vid förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom uppvisad god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra åren ingår placering i Region Värmland motsvarande 30% i klinisk verksamhet. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Efter fyra år som klinisk lektor med placering delvis i Region Värmland övergår placeringen helt till Karlstads universitet, som lektor i omvårdnad.

Ansvarig chef vid Karlstads universitet genomför årligen medarbetarsamtal och har det övergripande medarbetaransvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras tillsammans med fou-chef och verksamhetschef vid Region Värmland och ansvarig chef på Karlstads universitet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information hittar du på vår webbsida när du söker anställningen.Ansök nu