Statistical wage sekreterare

Wage statistics show gross monthly salary for one sekreterare within planerare och utredare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~42 000 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as sekreterare
( rating 2.86 / 5 av 21 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'sekreterare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Wage sekreterare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union sekreterare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a sekreterare

Medicinska sekreterare arbetar inom hälso- och sjukvård vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Även på privata mottagningar, inom läkemedelsindustrin och vid medicinska forskningsinstitutioner är vanliga arbetsplatser. Medicinska sekreterare kallas också för läkarsekreterare och vårdadministrativsekreterare.

Arbetsuppgifter
Att skriva patientjournaler och att svara för hanteringen av journalerna är några av de viktigaste arbetsuppgifterna. Den medicinska sekreteraren skriver ut den information läkaren eller annan vårdgivare talat in på diktafon vid besöket eller behandlingen av patienten. Det är patientens läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller sjuksköterska som bestämmer vad som ska skrivas i journalen. I patientjournalerna finns information bland annat om symtom, undersökningar, provsvar, diagnoser, operationer och andra behandlingar samt om vilka kontakter man har haft med patienten.

De medicinska sekreterarnas arbetsuppgifter påverkas successivt av ny teknik till exempel digital diktering som många redan idag använder. Att kunna hantera datoriserade journalsystem är ett vanligt krav. Ett annat exempel är röststyrd diktering, som innebär att läkaren dikterar direkt in i journalen i sin dator. Detta leder troligen till att journalskrivningen inom vissa områden kommer att minska för medicinska sekreterare.

Patientjournalerna är viktiga när läkare, sjuksköterskor och psykologer utvärderar och bedömer patienternas behandling, men uppgifter i journalerna används också för forskning. I arbetet registreras diagnoser och medicinska åtgärder. Genom att samla landets information om exempelvis diagnoser och operationer kan statistiken användas i forskning eller i planeringen av sjukvården.

Journalerna överförs alltmer på data, vilket medför att medicinska sekreterare i många fall svarar för den digitaliserade journalhanteringen. Uppgifterna om patienterna är känsliga och du måste kunna lagstiftningen om sekretess och journalföring, för att ingen obehörig ska komma åt informationen.

Medicinska sekreterare ger service både till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. En vanlig arbetsuppgift är till exempel att ta emot telefonsamtal från patienter och personal. Även kontakter med myndigheter förekommer. Ibland ingår också receptions- och kassaarbete. I receptionen tas patienterna emot och registreras och man tar betalt, sköter remisshanteringen och har telefonservice.

Att föra protokoll vid möten och konferenser kan ingå i arbetet liksom administrativa uppgifter, till exempel arbete med statistik, budget, och personalrapportering.

En arbetsuppgift för medicinska sekreterare som arbetar inom slutenvården är att tillsammans med läkaren klassificera diagnoserna rätt enligt DRG (Diagnos Relaterade Grupper). Att arbeta med detta kräver vidareutbildning och blir allt vanligare eftersom ersättningen enheten får för behandlingen av patienten baseras på detta.

Många medicinska sekreterare skriver även ut forskningsrapporter och har kontakter med utländska läkare, vilket ställer krav på kunskaper i främmande språk.

Det är vanligt att den medicinska sekreteraren är den som ansvarar och har kontakten med IT-avdelningen. Ofta har man ansvaret för systemadministrationen på lokal nivå.

På många arbetsplatser arbetare medicinska läkarsekreterare i arbetslag där flera yrkeskategorier är representerade. Man kan också ha arbetsledande funktioner. Som medicinsk sekreterare kan man då kallas klinikassistent, avdelningschef, verksamhetschef eller expeditionsföreståndare.