Statistical wage lärare

Wage statistics show gross monthly salary for one lärare within gymnasielärare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~35 900 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as lärare
( rating 2.97 / 5 av 33 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'lärare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage lärare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union lärare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a lärare

Arbetsplats
De flesta bildlärare undervisar i grundskolan eller gymnasieskolan. De kan också undervisa på folkhögskolan, studieförbund eller inom högskolan. I grundskolan undervisar bildlärare i bild och i fria val och i gymnasieskolan undervisar de framförallt i estetisk verksamhet och i bildämnen på estetiska programmet och mediaprogrammet.

Arbetsuppgifter
Under lektionerna får eleverna öva sig i att teckna och måla och också att fotografera, videofilma och att ta datorn till hjälp för att göra bilder. Bildläraren ska inte bara lära ut utan också väcka intresse för ämnet.

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig med bildspråk, men även öka förståelsen för att bilder berättar, informerar, underhåller och förmedlar budskap. Eleverna ska lära sig att analysera och tolka bilder, men också att våga ifrågasätta det budskap som bilden förmedlar. Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen, men bildläraren har stor frihet att tillsammans med eleverna lägga upp undervisningen i ämnet.

Till bildlärarens arbetsuppgifter hör också att planera och förbereda lektionerna, köpa in arbetsmaterial och se till att den tekniska utrustningen, till exempel kameror, filmkameror och projektorer fungerar. Ibland ordnar bildläraren utställningar med de arbeten eleverna gjort. Det är också viktigt att bildläraren följer utvecklingen inom bildområdet, tar till sig de nyheter som kommer och för in dem i undervisningen.

Framförallt i grundskolan arbetar bildläraren ofta i ett arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna. I arbetslaget diskuteras också hur man ska hjälpa elever som behöver extra stöd samt lägger upp temadagar för eleverna och studiedagar för lärarna. Bildläraren kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då hålls utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna där elevens studieresultat och sociala situation gås igenom. Bildläraren samarbetar ibland också med elevvårdspersonalen.

Arbetstider
Bildläraren undervisar ett visst antal timmar per vecka. Utöver det tillkommer tid för förberedelser och planering. Lärarna är lediga under skolloven. Ibland undervisar bildläraren i flera skolor och måste förflytta sig mellan dessa under dagen.

Bildlärare som inte undervisar i andra ämnen än bild har inte så många timmar per vecka i varje klass och kan då träffa många elever under en vecka. En del upplever det som psykiskt jobbigt att inte hinna ägna sig så mycket åt alla elever som man skulle vilja.