Lunds Universitet
1281 Lund
Skåne län
Jobs in Lund ❭❭

Biträdande universitetslektor i religionshistoria

Published: 2022-07-01 | Last Application Date: 2022-09-15 | Average salary for University and college lecturer ~49 500 kr | Job Type: Heltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Som en del i en större helhet omfattas CTR av Lunds universitets vision att vara en förebild för hur framtidens kunskap skapas och förmedlas.

Likt universitetet som helhet är även CTR:s uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Detta innebär att CTR genom utbildning och forskning vill utveckla och förmedla sådan kunskap och analysförmåga om religiösa företeelser i historia och nutid som är användbar i strävan mot ett gott och välfungerande samhälle.

Religionshistoria är det ämne vid CTR som huvudsakligen studerar religiösa traditioner utanför den kristna kultursfären. Religion betraktas här som ett historiskt och föränderligt fenomen förankrat i sin tids kultur och samhälle. Religionshistoria som akademisk disciplin har i huvudsak innefattat det filologiska och antropologiska studiet av de utomkristna religionerna och deras kulturella, sociala och politiska roll i historia och nutid.

Vid CTR finns för närvarande religionshistorisk kompetens inom områdena judaistik, islamologi och asiatiska religioner. I syfte att behålla bredden av de religionshistoriska ämnena utlyses en anställning som biträdande universitetslektor i religionshistoria med annan empirisk inriktning än ovannämnda områden. Forskningsinriktningen kan antingen vara historisk och textorienterad eller ta sikte på det religiösa livet i samtiden. Innehavaren bör vara väl förtrogen med den metodologiska och teoretiska diskussionen inom religionshistoria.

Arbetsuppgifter
Egen forskning ingår i anställningen med minst 50 %. Innehavaren förväntas även delta aktivt i det religionshistoriska forskarseminariet och i institutionens gemensamma aktiviteter. I anställningen ingår planering och genomförande av undervisning i religionshistoria på grundnivå och avancerad nivå, i första hand inom andra religionsområden än judendom, islam och asiatiska religioner. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, såväl på campus som webbaserad. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen.

Vid CTR värnar vi arbetsmiljön, varför anställda förväntas närvara aktivt i institutionsmiljön och delta i den kollegiala gemenskapen. God samarbetsförmåga är ett krav.

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Krav för behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Ytterligare krav

Förmåga att kunna undervisa på svenska inom två år från anställningens första dag är ett krav.

Bedömningsgrunder
- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
- pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Särskilt meriterande:
- bred erfarenhet av undervisning i religionshistoria,
- visad förmåga att erhålla externa forskningsanslag,
- förmåga att kunna undervisa på svenska, danska eller norska,
- ämnesdidaktisk kompetens och/eller erfarenhet av religionsvetenskaplig lärarutbildning,
- erfarenhet av pedagogisk utveckling som inbegriper digitala verktyg och undervisningsmiljöer.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/ Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Apply Now Apply Now