Umeå Universitet
2480 Umeå
Västerbottens län
Jobs in Umeå ❭❭

Postdoktor (2 år) i teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap

Published: 2022-06-23 | Last Application Date: 2022-08-31 | Average salary for Research Assistant ~39 000 kr | Job Type: Heltid

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)


Inom denna anställning får du möjligheten att bedriva forskning inom teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap, både inom ett pågående projekt vid institutionen och med projekt som initieras av dig själv.

Vid arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både forskning och utbildning. Vid institutionen bedrivs forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik och bedömning för lärande. NMD har trivsamma lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. Mer information om institutionen: https://www.umu.se/nmd

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Som postdoktor i teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap kommer du att ingå i forskningsmiljön https://www.umu.se/en/department-of-science-and-mathematics-education/research/umser/. I denna miljö studeras naturvetenskaplig och teknisk utbildning, bland annat med fokus på miljö- och hållbarhetsutbildning, emotioners roll i undervisning och lärande, samt identitets- och maktperspektiv.

Som postdoktor inom utbildningsvetenskap kommer du att vara med i det https://www.umu.se/lararhogskolan/forskning/karriarprogram/ för nydisputerade som Lärarhögskolan vid Umeå universitet driver. Anställningen är inom teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap men syftar också till att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet. Som postdoktor i karriärprogrammet kommer du därför att ingå i en bredare tvärvetenskaplig miljö vid sidan av ditt ordinarie forskningssammanhang inom teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap.

Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva forskning, men även undervisning kan ingå (upp till 20 % av heltid). En del av tiden (ca 30-40 % av heltid) kommer arbetet att ske inom ett pågående forskningsprojekt (se beskrivning nedan). Inom anställningen ges också möjlighet att under övrig tid genomföra egna forskningsaktiviteter, till exempel driva egna forskningsstudier, initiera nya samarbeten, söka forskningsmedel, handleda doktorander eller färdigställa redan genomförda studier. Som postdoktor förväntas du även att delta aktivt inom institutionens forskningsmiljö.

I anställningen ingår att under en del av tiden (ca 30-40 %) arbeta inom det pågående forskningsprojektet https://www.umu.se/en/research/projects/the-unemotional-engineer-emotional-positioning-and-scaffolding-in-teaching-and-learning-about-wicked-sustainability-problems-/ som syftar till att (1) undersöka vilken roll emotioner spelar när ingenjörsstudenter diskuterar komplexa hållbarhetsproblem och (2) utveckla strategier genom vilka lärare kan stötta studenter emotionellt under den typen av diskussioner. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och genomförs i samarbete mellan Umeå universitet och Chalmers. Postdoktorn förväntas delta i datainsamling, analys, kommunikation av resultat, samt regelbundna projektmöten och forskningsseminarier i Umeå. Postdoktorn kommer att arbeta under ledning av https://www.umu.se/en/staff/johanna-lonngren/. Utöver arbetet i EMOTE kommer det finnas möjlighet att delta i pågående internationella samarbeten om känslor i ingenjörsutbildningar, till exempel genom https://www.umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/forskning/eeen/

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker i första hand dig med en doktorsexamen i teknikdidaktik, i ingenjörsutbildningsvetenskap, eller i annat närliggande ämnesområde. Goda färdigheter i att kommunicera på engelska (muntligt och skriftligt) är en förutsättning för att kunna arbeta i forskningsprojektet.

Vetenskaplig skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion. Allmänna bedömningsgrunder i övrigt är god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet utöver detta som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Erfarenhet av forskning i högre utbildning, ingenjörsutbildning och/eller hållbarhetsutbildning är meriterande, men inte nödvändig. Även erfarenhet av kvalitativ videoanalys och/eller diskursanalys ses som en tillgång.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för att jobba i det pågående forskningsprojektet EMOTE samt en plan för annan forskningsaktivitet inom anställningen (max två sidor)
- CV/meritförteckning
- Publikationslista
- Kopia av doktorsexamensbevis, eller dokumentation som visar beräknat datum för doktorsexamen, samt andra relevanta intyg eller dylikt
- Kopia av doktorsavhandlingen
- Kopior av maximalt 3 egna vetenskapliga arbeten särskilt relevanta för denna anställning
- Namn och kontaktinformation till två referenspersoner
- Övriga handlingar du vill åberopa

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 2022-08-31.

Kontakt
För mer information kontakta biträdande prefekt Magnus Österholm, [email protected], 090-786 71 31, eller projektledare Johanna Lönngren, [email protected], 090-786 97 69.Apply Now Apply Now