Sveriges Lantbruksuniversitet
380 Uppsala
Uppsala län
Jobs in Uppsala ❭❭

Doktorand i miljöanalys, med inriktning miljökemi

Published: 2022-07-01 | Last Application Date: 2022-08-21 | Average salary for Analytical chemist ~43 900 kr | Job Type: Heltid

Institutionen för vatten och miljö

(www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Kemikalieinformation från avloppsvatten för bedömning av kemikalieanvändning och exponering i samhälle och miljö
Avloppsvatten är en värdefull matris som kan ge information om användning av och exponering för kemikalier i samhället. Kunskap om kemikalier och deras transformationsprodukter i inkommande avloppsvatten kan nyttjas för att studera kemikalieanvändning och exponeringsnivåer för befolkningen, medan det utgående processvattnet blir en del av vattnets kretslopp och exponerar miljön för oönskade kemiska ämnen. Tidig upptäckt och varning för potentiellt hälsofarliga kemiska ämnen behövs för ett hållbart och hälsosamt samhälle.

Detta projekt kommer fokusera på metodik för tidiga varningssystem. Projektet ingår i det EU-finansierade programmet European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC), som har 200 partners från 28 länder och inkluderar myndigheter och forskningsorganisationer som arbetar inom området kemikalier, hälsa och miljö  (www.anses.fr/en/content/european-partnership-assessment-risks-chemicals-parc).

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling och tillämpning av metoder för analys av oönskade kemiska ämnen i kommunalt avloppsvatten, från provberedning till instrumentell analys (target, suspect and non-target) och utvärdering av data, för kemisk identifiering och screening av in- och utgående avloppsvatten. De utvecklade metoderna kommer sedan att implementeras för att undersöka samhällets kemikalieanvändning och -exponering, och även för att utvärdera utsläpp av oönskade kemiska ämnen och deras risker för miljön över tid och rum. Det utvecklade arbetsflödet och projektets data kommer att fungera som en del av en kunskapsbas som ska kopplas till tidiga varningssystem i syfte att identifiera nya, potentiellt hälsofarliga ämnen. Arbetsuppgifterna kommer också att omfatta provtagning, dataanalys, bearbetning av stora datamängder, statistisk utvärdering, rapportskrivning på engelska, deltagande i möten inom PARC samt vetenskaplig publicering.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha masterexamen i kemi med inriktning mot miljökemi, analytisk kemi eller motsvarande. Specialisering inom analys av organiska miljöföroreningar i vatten med hjälp av LC-MS/MS eller LC-HRMS är meriterande. Databehandlingsförmåga med statistiska metoder och grafik, t.ex. R, MATLAB, är också önskvärd. Tidigare erfarenhet av utvärdering av kemiska strukturer med hjälp av masspektra är meriterande. Tyngdpunkt läggs även på personliga egenskaper, som t.ex. samarbets- och kommunikationsförmåga, analytiska och problemlösande färdigheter samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (både muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-21.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett i) CV, ii) en kort erfarenhetsbeskrivning som anger din lämplighet för tjänsten, iii) kopior av examensbevis från högre utbildning, iv) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, v) helst en skriftlig referens brev från minst en referent och vi) kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.seApply Now Apply Now