Υπολογίστε το κόστος των τίτλων ιδιοκτησίας

Υπολογίστε Τίτλος πράξη

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος του τίτλου ιδιοκτησίας με βάση την τιμή αγοράς

π.χ. «1 400 000»

Τίτλος πράξη

Τίτλος της πράξης είναι η απόδειξη ότι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Μόλις έχετε αγοράσει ένα ακίνητο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή του τίτλου για να εγγραφείτε ότι είστε ο ιδιοκτήτης.

Αίτηση για εγγραφή του τίτλου πρέπει να αναζητηθεί εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της αγοράς. Το ίδιο ισχύει αν έχετε αγοράσει μισθίου, αλλά όχι την αγορά του συγκυριαρχία.

Το κόστος της πράξης είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Καθώς και ένα τέλος επεξεργασίας των 825 ΣΕΚ και εν μέρει μια σφραγίδα. Το τέλος χαρτοσήμου για τα φυσικά πρόσωπα είναι 1,5% της τιμής αγοράς.

Τιμή για την εγγραφή του τίτλου με βάση την τιμή αγοράς

Τιμή αγοράς Pris
100000 kr2325 kr
150000 kr3075 kr
200000 kr3825 kr
250000 kr4575 kr
300000 kr5325 kr
350000 kr6075 kr
400000 kr6825 kr
450000 kr7575 kr
500000 kr8325 kr
550000 kr9075 kr
600000 kr9825 kr
650000 kr10575 kr
700000 kr11325 kr
750000 kr12075 kr
800000 kr12825 kr
850000 kr13575 kr
900000 kr14325 kr
950000 kr15075 kr
1000000 kr15825 kr
1050000 kr16575 kr
1100000 kr17325 kr
1150000 kr18075 kr
1200000 kr18825 kr
1250000 kr19575 kr
1300000 kr20325 kr
1350000 kr21075 kr
1400000 kr21825 kr
1450000 kr22575 kr
1500000 kr23325 kr
1550000 kr24075 kr
1600000 kr24825 kr
1650000 kr25575 kr
1700000 kr26325 kr
1750000 kr27075 kr
1800000 kr27825 kr
1850000 kr28575 kr
1900000 kr29325 kr
1950000 kr30075 kr
2000000 kr30825 kr
2050000 kr31575 kr
2100000 kr32325 kr
2150000 kr33075 kr
2200000 kr33825 kr
2250000 kr34575 kr
2300000 kr35325 kr
2350000 kr36075 kr
2400000 kr36825 kr
2450000 kr37575 kr
2500000 kr38325 kr
2550000 kr39075 kr
2600000 kr39825 kr
2650000 kr40575 kr
2700000 kr41325 kr
2750000 kr42075 kr
2800000 kr42825 kr
2850000 kr43575 kr
2900000 kr44325 kr
2950000 kr45075 kr
3000000 kr45825 kr
3050000 kr46575 kr
3100000 kr47325 kr
3150000 kr48075 kr
3200000 kr48825 kr
3250000 kr49575 kr
3300000 kr50325 kr
3350000 kr51075 kr
3400000 kr51825 kr
3450000 kr52575 kr
3500000 kr53325 kr
3550000 kr54075 kr
3600000 kr54825 kr
3650000 kr55575 kr
3700000 kr56325 kr
3750000 kr57075 kr
3800000 kr57825 kr
3850000 kr58575 kr
3900000 kr59325 kr
3950000 kr60075 kr
4000000 kr60825 kr
4050000 kr61575 kr
4100000 kr62325 kr
4150000 kr63075 kr
4200000 kr63825 kr
4250000 kr64575 kr
4300000 kr65325 kr
4350000 kr66075 kr
4400000 kr66825 kr
4450000 kr67575 kr
4500000 kr68325 kr
4550000 kr69075 kr
4600000 kr69825 kr
4650000 kr70575 kr
4700000 kr71325 kr
4750000 kr72075 kr
4800000 kr72825 kr
4850000 kr73575 kr
4900000 kr74325 kr
4950000 kr75075 kr
5000000 kr75825 kr
5050000 kr76575 kr
5100000 kr77325 kr
5150000 kr78075 kr
5200000 kr78825 kr
5250000 kr79575 kr
5300000 kr80325 kr
5350000 kr81075 kr
5400000 kr81825 kr
5450000 kr82575 kr
5500000 kr83325 kr
5550000 kr84075 kr
5600000 kr84825 kr
5650000 kr85575 kr
5700000 kr86325 kr
5750000 kr87075 kr
5800000 kr87825 kr
5850000 kr88575 kr
5900000 kr89325 kr
5950000 kr90075 kr
6000000 kr90825 kr
6050000 kr91575 kr
6100000 kr92325 kr
6150000 kr93075 kr
6200000 kr93825 kr
6250000 kr94575 kr
6300000 kr95325 kr
6350000 kr96075 kr
6400000 kr96825 kr
6450000 kr97575 kr
6500000 kr98325 kr
6550000 kr99075 kr
6600000 kr99825 kr
6650000 kr100575 kr
6700000 kr101325 kr
6750000 kr102075 kr
6800000 kr102825 kr
6850000 kr103575 kr
6900000 kr104325 kr
6950000 kr105075 kr
7000000 kr105825 kr
7050000 kr106575 kr
7100000 kr107325 kr
7150000 kr108075 kr
7200000 kr108825 kr
7250000 kr109575 kr
7300000 kr110325 kr
7350000 kr111075 kr
7400000 kr111825 kr
7450000 kr112575 kr
7500000 kr113325 kr
7550000 kr114075 kr
7600000 kr114825 kr
7650000 kr115575 kr
7700000 kr116325 kr
7750000 kr117075 kr
7800000 kr117825 kr
7850000 kr118575 kr
7900000 kr119325 kr
7950000 kr120075 kr
8000000 kr120825 kr
8050000 kr121575 kr
8100000 kr122325 kr
8150000 kr123075 kr
8200000 kr123825 kr
8250000 kr124575 kr
8300000 kr125325 kr
8350000 kr126075 kr
8400000 kr126825 kr
8450000 kr127575 kr
8500000 kr128325 kr
8550000 kr129075 kr
8600000 kr129825 kr
8650000 kr130575 kr
8700000 kr131325 kr
8750000 kr132075 kr
8800000 kr132825 kr
8850000 kr133575 kr
8900000 kr134325 kr
8950000 kr135075 kr
9000000 kr135825 kr
9050000 kr136575 kr
9100000 kr137325 kr
9150000 kr138075 kr
9200000 kr138825 kr
9250000 kr139575 kr
9300000 kr140325 kr
9350000 kr141075 kr
9400000 kr141825 kr
9450000 kr142575 kr
9500000 kr143325 kr
9550000 kr144075 kr
9600000 kr144825 kr
9650000 kr145575 kr
9700000 kr146325 kr
9750000 kr147075 kr
9800000 kr147825 kr
9850000 kr148575 kr
9900000 kr149325 kr
9950000 kr150075 kr

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002